ดร.บรรพต แคไธสง


อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
Username
banpot-khathaisong
สมาชิกเลขที่
107971
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

       2007-2010 ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาปรัชญา (Philosophy), มหาวิทยาลัยมัทราส (University of Madras), เมืองเชนไน (Chennai), อินเดีย

       2002-2004 ปริญญาโท (M.A.) สาขาปรัชญา (Philosophy), Madras Christian College (MCC), เมืองเชนไน (Chennai), อินเดีย

       พ.ศ. 2538-2542 ปริญญาตรี (พธ.บ.) สาขาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ

       พ.ศ. 2540 เปรียญธรรม 7 ประโยค, สำนักเรียนวัดอินทาราม, กรุงเทพฯ

ประสบการณ์การทำงาน

        พ.ศ. 2542-2543 เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ

        พ.ศ. 2543-2544 อาจารย์สอน วิชา พระพุทธศาสนา โรงเรียนมัธยมศึกษา ธนบุรีเทพีวรารักษ์ กรุงเทพฯ

        พ.ศ. 2548-2549 หัวหน้าฝ่าย บริหารงานบุคคล บริษัท พีจีเอ็ม เรคคอร์ส จำกัด กรุงเทพฯ

        พ.ศ. 2553-2555 อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

        พ.ศ. 2556-2558  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

       พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

      พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

 

ประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

          -2542 เป็นเลขานุการคณะกรรมการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          -2545 เป็นเลขานุการชมรมนักศึกษาไทยศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมืองมัทราส (เชนไน), อินเดีย

         -2553 เป็นทีมงานวิชาการและทีมงานอาสาสมัครงานวิสาขบูชาโลก (Cerebration of Vesak Day) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิสาขบูชาโลก และสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ปี ค.ศ. 2010

          -2554 เป็นทีมงานวิชาการและทีมงานอาสาสมัครงานวิสาขบูชาโลก (Cerebration of Vesak Day) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิสาขบูชาโลก และสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ปี ค.ศ. 2011

           -2555 เป็นทีมงานวิชาการและทีมงานอาสาสมัครงานวิสาขบูชาโลก (Cerebration of Vesak Day) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิสาขบูชาโลก และสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ปี ค.ศ. 2012

          -2560  เป็นคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอีสานใต้"  จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

           -2561 เป็นคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

            -2563 เป็นหัวหน้าทีมงานวิจัยภาคอีสานตอนใต้ในโครงการวิจัย "ผลกระทบต่อภารกิจและบทบาทของวัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19" โดยการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

           -2560-2564 เป็นคณะกรรมการมูลนิธิพุทธศาสน์เพื่อสันติ (The Foundation of Buddhism for Peace)

ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย/วิชาการ

            พ.ศ. 2549-2552 ทำงานวิจัยปริญญาเอก โดยเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง "Existence and Enlightenment : A Study of Metaphysics and Ethics in Abhidhamma and Nikayas of Theravada Buddhism" หรือ "อัตถิภาวะ และ ความรู้แจ้ง : ศึกษาแนวความคิดด้านอภิปรัชญาและจริยศาสตร์ในคัมภีร์พระอภิธรรมและพระสูตรของพระพุทธศาสนาเถรวาท"

           พ.ศ. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นดุษฎีนิพนธ์ (Thesis) “Existence and Enlightenment : A Study of Metaphysics and Ethics in Abhidhamma and Nikayas of Theravada Buddhism” “อัตถิภาวะและความรู้แจ้ง : ศึกษาอภิปรัชญาและจริยศาสตร์ในคัมภีร์พระอภิธรรมและพระสูตรของพระพุทธศาสนาเถรวาท” Ph.D. Thesis of University of Madras ประเทศอินเดีย

           พ.ศ. 2556 นำเสนอบทความและได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยภาษาอังกฤษ เรื่อง “Lingual Wisdom of Buddhadasa Bhikkhu : Human Language and Dharma Language (Bhasa Khon Bhasa Dharma)” ในเอกสารการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ ๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (The 5th International Conference on Language and Communication, December 12-13, 2013 ) 

           พ.ศ.2557 นำเสนอบทความและได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยภาษาอังกฤษ เรื่อง “Existence and Enlightenment in Theravada Buddhism” ในเอกสารการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “Integrating Buddhism and Modern Science for Sustainable Development of Thailand in ASEAN Community” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

             พ.ศ.2558 นำเสนอบทความและได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการภาษาอังกฤษ เรื่อง “The Solution of the Problem in the Society by Buddha-dharma” ในเอกสารการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “11th International Conference on Humanities and Social Science” ภายใต้หัวข้อการประชุม “Challenge, Equity and Responsibly” บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.บรูซ กิลลีย์ (Prof. Dr. Bruch Gilley) Portland State University, USA จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558

              พ.ศ.2559  นำเสนอบทความและได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการภาษาอังกฤษ เรื่อง "The Law of Karma : The Foundation of the Ethical Doctrine in Buddhism" ในเอกสารรายงานการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "12th International Conference on Humanities and Social Science"  ภายใต้หัวข้อการประชุม “Social & Cultural Geography” บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ฟิลิป เฮิรสซ์ (Prof. Philip Hirsch) International Development Research Centre, Australian จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558
               พ.ศ.2560-ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิชาการ  มจร บุรีรัมย์  (Academic MCU Buriram Journal) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

             พ.ศ.2560  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "พุทธจริยศาสตร์ : หลักการ คำสอน และแนวปฏิบัติของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต"  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
              พ.ศ.2560 เป็นผู้ร่วมวิจัยของโครงการวิจัย เรื่อง "วิเคราะห์คำสอนและแนวการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต" โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
              พ.ศ.2560  ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง "เจตจำนงเสรีในจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท"  ในเอกสารรายงานการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
               พ.ศ.2561 นำเสนอบทความและได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการภาษาอังกฤษ เรื่อง "The Middle Path as the Fundamental Concept in Morality of Buddhism" ในเอกสารรายงานการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "14th International Conference on Humanities and Social Science"  ภายใต้หัวข้อการประชุม “Humanities and Social Science toward Environment” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561

               พ.ศ.2561ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "พุทธจริยศาสตร์ : หลักการ คำสอนและแนวปฏิบัติของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต"  ในเอกสารรายงานการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
              พ.ศ.2562  นำเสนอบทความและได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการภาษาอังกฤษ เรื่อง "The Concept of Man in Theravada Buddhism"  ในเอกสารรายงานการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "15th International Conference on Humanities and Social Science" ภายใต้หัวข้อการประชุม “Religion and Development in Plurality Society”  บรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์ ดร.แมนเฟรด ฮัตเตอร์ (Prof. Dr. Manfred Hutter) University of Bonn, Germany จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
              พ.ศ.2562 ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการภาษาอังกฤษ เรื่อง "An Analytical Study of Buddhadasa Bhikkhu's Dhammic Socialism" ในรายงานการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "15th International Conference on Humanities and Social Science" ภายใต้หัวข้อการประชุม “Religion and Development in Plurality Society”  บรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์ ดร.แมนเฟรด ฮัตเตอร์ (Prof. Dr. Manfred Hutter) University of Bonn, Germany จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
             พ.ศ.2563 ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง "150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต ในฐานะบุคคลสำคัญของโลก" ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 27 มีนาคม 2563
            พ.ศ.2563 นำเสนอบทความและได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง "อิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายมหายานต่ออารยธรรมขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7" ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อการประชุมเรื่อง "พุทธบูรณาการ อารยธรรมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน" จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  วันที่ 3 เมษายน 2563
             พ.ศ.2563 ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง "พัฒนาการพระพุทธศาสนาไทยในสังคมเกษตรกรรม"  ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ในหัวข้อการประชุมเรื่อง "พุทธเกษตร : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน" จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่  9  กันยายน 2563
             พ.ศ.2563 นำเสนอบทความและได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง "การรื้อสร้างศาสนาพราหมณ์ของพระพุทธเจ้าและการรื้อสร้างศาสนายูดายของพระเยซู" ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการประชุมเรื่อง "สังคมใหม่ในโลกหลังยุค COVID-19" จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
             พ.ศ.2564 นำเสนอบทความและได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง "กำเนิดและพัฒนาการของแนวคิดทางศาสนาแบบสมณะและพราหมณะในอินเดีย (The Origin and Development of Religious Concepts as Samanas and Brahmins in India)" ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อการประชุมเรื่อง "วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่" จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่และวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

            พ.ศ.2564 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย” (The Strengthening if Social Responsibility According to Buddhism in Thai Society) ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่ออนาคตตามแนวพระพุทธศาสนาของเยาวชนในสังคมไทย” (The Development of Leaning Skill of the Youth in the Future According to Buddhism in Thai Society) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกสว.)

           พ.ศ.2564 นำเสนอบทความและได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย” ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20 จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วันที่ 27 ธันวาคม 2564

          พ.ศ.2565 นำเสนอบทตวามและได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการภาษาอังกฤษ เรื่อง The Philosophy of Education in Theravada Buddhism ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ในการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "17th International Conference on Humanities and Social Science" ภายใต้หัวข้อการประชุม “Research on Transformation of the Humanities and Social Science in the Post COVID-19 World” บรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์  แจ๊กสัน (Prof. Dr. Peter Jackson) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) จัดโดยคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

               พ.ศ.2566  นำเสนอบทความและได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการภาษาอังกฤษ เรื่อง "The Development of Popular Buddhism in Agricultural Society of Thailand"  ในเอกสารรายงานการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "18th International Conference on Humanities and Social Science" ภายใต้หัวข้อการประชุม “The Applying of Humanities and Social Science for Sustainable Future” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.มาร์ติน ซีเกอร์ (Prof. Dr. Martin Seeger) มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ (University of Leeds, United Kingdom) เป็นผู้บรรยายพิเศษ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
 

ประสบการณ์ด้านการอบรม
 

       พ.ศ.2556  เข้าร่วมสัมมนาในโครงการ "สัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 27 กันยายน 2556
       พ.ศ.2561 เข้าร่วมการอบรมการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์  จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วันที่ 19 มีนาคม 2561
       พ.ศ.2561 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "วิพากษ์ร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 25-27 มกราคม 2561
       พ.ศ.2561 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" จัดโดยกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561
        พ.ศ.2564 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบ ThaiJO2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร" จัดโดยทีมงานศูนย์ดรรชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2564
 

      
 

     
 


 


 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท