190325-3 คำชวนสับสน ชุด Extraneous - intrinsic

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Common Errors

190325-3 คำชวนสับสน ชุด Extraneous - intrinsic

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม
ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น
ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com:

อ่าน ”extraneous” = “ik-STREY-nee-uhs”

อ่าน “intrinsic” = “in-TRIN-sik” หรือ “zik”

ส่วน Oxford Learner’s Dictionary ให้คำอ่าน

“intrinsic” ใน US English ว่า “in-TREN-zik”

Dictionary of Problem Words and Expression:

ให้ความหมาย “extraneous” คือ

1. “coming from” หรือ “introduced from without” และ

2. “irrelevant” หรือ “not belonging และ

3. “foreign” หรือ “external” เช่น

“Judge this matter on its merits, not on extraneous considerations.”

“Stick to the subject; don’t make any extraneous comments.”

ให้ความหมาย “intrinsic” ว่าเป็น “คำใกล้เป็นคำพ้องของ ‘extraneous’”

โดยให้ความหมายพื้นฐานว่า “belonging to something by its very nature.”

หรือ “innate” หรือ “native” หรือ “without regard to added properties or qualities.” เช่น

“The intrinsic worth of this proposal should be evident to everyone.”

“The intrinsic value of this coin is only 10 cents, but its intrinsic worth – what it would bring at auction – is many times greater.”

Merriam Webster Dictionary:

ตั้งคำถาม “ว่า รู้หรือไม่?”

และให้คำตอบ สำหรับ คำ “extraneous” ว่า

เราพยายาม จะไม่ทำให้คุณต้องท้อแท้ กับวลี

 ‘a lot of extraneous information’ เกี่ยวกับคำ ‘extraneous’

หากแต่ เราจะบอกคุณว่า เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษ มาตั้งแต่ปี 1638

โดยเป็นคำผันแปร มาจาก Latin ว่า “extraneous” ที่หมายถึง “external”

โดยที่ยังเป็น “root of the word ‘strange’ และ ‘estrange’

ที่หมายถึง “to alienate the affections or confidence of”

Original text in Merriam-Webster Dict

Did You Know?

We'll try not to weigh you down with a lot of extraneous information about the word extraneous,

but we will tell you that it has been a part of the English language since at least 1638. 

It derives from the Latin word extraneus, which literally means "external.

Extraneus is also the root of the words strange and estrange ("to alienate the affections or confidence of").

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.132.106.23
เขียนเมื่อ 

I found this post a bit confusing and probably misleading too.

1) ==Dictionary.com: อ่าน ”extraneous” = “ik-STREY-nee-uhs”== This is definitely ‘American pronunciation. English would say “ik-STRAH-nee-uhs”. The difference should be mentioned.

2) ==…ให้ความหมาย “intrinsic” ว่าเป็น “คำใกล้เป็นคำพ้องของ ‘extraneous’”
โดยให้ความหมายพื้นฐานว่า “belonging to something by its very nature.”…== This is confusing.

“intrinsic” = belonging to something by its very nature; core (information/property)BUT “extraneous” = not belonging to that in which it is contained; OUTSIDE (information); not essential; not relevant to the matter under consideration.

So ‘intrinsic’ is very much opposite in meaning; an antonym of ‘extraneous’ (not คำพ้อง).