190325-1 คำชวนสับสน ชุด Extended – extensive

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Common Errors

190325-1 คำชวนสับสน ชุด Extended – extensive

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม
ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น
ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref.: www.gotoknow.org/posts/597755& 151126-6


Dictionary.com:

ให้คำอ่าน คุณศัพท์ Extended = “ik-STEN-did”

มาจาก กริยา Extend อ่าน “ik-STEND”

อ่าน คุณศัพท์ extensive = “ik-STEN-siv”


Dictionary of Problem words and Expression:

ให้ความหมาย “extended” คือ

“stretched-out” “prolonged” “widespread” และ “outstretched” เช่น

“When the basketball player’s body was fully extended, he was nearly 7 feet tall.”

“The wires were then extended from one post to another.”

“His extended remarks lasted for nearly an hour.”

และ ให้ความหมาย “extensive” ว่า คล้ายกันกับ “extended” ข้างต้น

หากแต่มีความ เจาะจง ไปทาง “ด้านกว้าง” (wide) หรือ “of great extent”

หรือ “broad” “far-reaching” เช่น

“His influence is extensive throughout the region.”

“As he continued to purchase acreage, his holding become more and more extensive.”

“Although his knowledge of the subject was extensive, the speaker’s remarks seemed boringly extended.”


Collins COBUILD English Usage:

อธืบาย การใช้ extended และ extensive

ใช้ extendedเพื่อบรรยาย “สิ่งต่างๆ ที่มีอายุยาวนาน กว่า ปกติ” เช่น

“…….. extended news bulletins on TV”

“If smoke in large doses for an extended period, Marijuana can be physically addictive.”

ใช้ extensiveเมื่อ บางสิ่งนั้น ปกคลุมพื้นที่ได้กว้างใหญ่

เช่น “An extensive Roman settlement in north-west England.”

An extensive effect is very great.

“Many buildings suffered extensive damage in the blast.”

อีกความหมายของ extensive คือ “covering many details.”

“We had fairly extensive discussions.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (0)