เปิดฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการผลิตลำไยและลิ้นจี่เชิงธุรกิจ

หลักสูตร เทคนิคการผลิตลำไยและลิ้นจี่เชิงธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตลำไยและลิ้นจี่เชิงธุรกิจ

กำหนดการฝึกอบรม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน09.00 – 10.30 น. ลักษณะทางพฤกศาสตร์ พันธุ์และกลุ่มพันธุ์ของลิ้นจี่และลำไย (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)10.30 - 12.00 น. การออกดอก การติดผล และการเจริญเติบโตของผล (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 15.00 น. การเตรียมการสร้างสวน และการจัดการสวนลิ้นจี่และลำไย(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)15.00 – 16.00 น. การใช้สารคลอเรตกับการบังคับ การออกดอกของลำไย การจัดการเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวของผลลิ้นจี่และลำไย (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)16.00 – 17.00 น. สรุปและตอบข้อซักถาม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 034-351889 โทรสาร 034-351889 e-mail : [email protected]; วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี “ศูนย์วิทยาการพืชสวน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) เลขที่บัญชี 769-252-1812

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)