เปิดฝึกอบรมเรื่อง ธาตุอาหารและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาพืช

หลักสูตร ธาตุอาหารและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาพืช

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรธาตุอาหารและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาพืชกำหนดการฝึกอบรม

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช และบทบาทที่มีต่อสรีรวิทยาพืช (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

10.30 - 12.00 น. ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช และบทบาทที่มีต่อสรีรวิทยาพืช (ต่อ)(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. สาเหตุของอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาในพืชผักและผลไม้ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

15.00 – 16.00 น. ตัวอย่างกรณีศึกษาอาการผิดปกติทางสรีรวิทยา (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

16.00 – 17.00 น. สรุปและตอบข้อซักถาม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.

*หมายเหตุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน

อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 034-351889 โทรสาร 034-351889 e-mail : [email protected]; วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี “ศูนย์วิทยาการพืชสวน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) เลขที่บัญชี 769-252-1812

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)