การนำหลักสูตรไปใช้

  ติดต่อ

  ทดสอบ  

หลักการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ใช้แนวดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้ สัดส่วนสมดุลกันเพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนที่หลากหลายอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิธีการหาความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง ดังนั้น  ผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการหลักสูตรตามแนวปฏิรูปการศึกษา หลักการและแนวดำเนินการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจนสามารถนำหลักการและแนวดำเนินการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาพัฒนาหลักสูตรและการสอนของตนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารีรัตน์ แก้วอุไร

หมายเลขบันทึก: 65956, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-18 16:28:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การนำหลักสูตรไปใช้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

น้ำเพชร ไพโรจน์
IP: xxx.172.201.159
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

หนูกำลังค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การนำหลักสูตรไปใช้ ค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ

เข้าใจแล้วค่ะว่า นอกจากต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการหลักสูตรแล้ว ต้องมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ด้วยความเคารพอย่างสูง

น้ำเพชร