คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดฝึกอบรมการเขียนบล็อค ให้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อให้บุคลากรของคณะได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างบล็อค วิธีการเขียนบล็อค สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป