สมพร กันฟัก ห้องปฎิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร