วันนี้แปลงเทปจากเทป Beta  เป็น DVD   จากนั้นทำปก CD   บันทึกเทปสปอตรายการ