เมื่อครั้นที่เราคิดจะยื่นมือออกไปเด็ดมะนาวที่อยู่จากต้น

ตาเราจะต้องมองและคิดดูว่า ลูกมะนาวนั้นอยู่ในวิสัยที่มือเอื้อมถึงหรือไม่

ถ้าเอื้อมไม่ถึงจะโน้มกิ่งลงมาเด็ดได้อย่างไร

หรือว่าเราจะต้องใช้เครื่องมือใดเข้ามาช่วย ที่จะทำให้มะนาวลูกนั้นเข้ามาอยู่ในมือเราได้

หลังจากนั้นเราก็ค่อย ๆ เอื้อมมือผ่านขวากหนามอันแหลมคมเพื่อให้นิ้วมือสอดส่ายเข้าไปสัมผัสผลมะนาวให้ได้

เพราะสัมผัสได้แล้ว ดึงออกมาเข้าหาตัว............

Lemon Picking Effects (LPE) ผลกระทบเมื่อมะนาวหลุดออกจากขั้ว "พลั๊ว!!!"......... เลือดและเนื้อที่ถลอกปอกเปิก เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาถ้าเราคิดแต่จะหวังผลที่ได้ โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและรัดกุม ปฐมเหตุนี้เป็นที่มาแห่ง ทฤษฎีการเก็บมะนาว (Lemon Picking Theory : LPT)


การทำงานต่าง ๆ ในองค์กรโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการ โมเดลของธุรกิจนั้น จะว่าด้วยเรื่อง Input - Process $ Output  แต่......

Effects ที่ได้ตามมาหลังจากที่ได้ Outputs ออกมาแล้ว 

Effects ที่เกิดจากเมื่อผู้ใช้ใช้สินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Effects ที่เกิดจากพนักงานหรือผู้ผลิตสินค้าในระยะยาวแล้ว

Effects ที่ส่งผลกับสภาวะแวดล้อม ดิน น้ำอากาศ

Effects ที่เกิดขึ้นกับสรรพสิ่ง

Effects ที่เกิดขึ้นกับชีวิต

Lemon Picking Effects โลกนี้จะถลอกปอกเปิกแค่ไหน ปัจจุบันคงจะเห็นคำตอบได้

เมื่อมนุษย์ใช้แนวคิดการปรับธรรมชาติเข้าสู่ตัว

เมื่อมนุษย์ใช้แนวคิดการปรับธรรมชาติให้เพิ่มความสบายกับตัว

เมื่อธรรมชาติเริ่มลงโทษ

เมื่อธรรมชาติเริ่มเรียกร้องความสมดุล

จากสูงสุดกลับคืนสู่สามัญ

เมื่อน้ำกลับกลายเป็นน้ำ

ดินทับถมสิ่งแปลกปลอม กินกลืนเป็นผืนดิน

มนุษย์ก็ต้องยอมรับความบอบช้ำเมื่อทำร้ายเขา เขาก็จะมาเรียกร้องความยุติธรรมกับเรา

เมื่อเราคิดถึงเด็ดผลโดยมิได้ลืมนึกถึงเรื่องที่จะตามมา ดังนั้นก็จะเป็นเรื่องธรรมดา มีได้ก็ต้องมีเสีย

ถึงวันนี้เราคงจะไม่มี Time Machine เดินทางกลับไปย้อนอดีตได้

แต่เราสามารถป้องกันไม่ให้เลวร้ายไปกว่านี้ได้

คิดก่อนทำ

ธรรมชาติได้เตือนเรามาแล้วหลายครั้ง "ถ้าคุณไม่หยุด เราจะหยุดคุณเอง"

คิดทุกครั้งถึงผลที่จะได้รับก่อนที่จะทำ บวก ลบ คูณ หาร โดยปราศจากอคติ

"ไม่ได้คือไม่ได้"

"ไม่คุ้มคือไม่คุ้ม"

"ได้ไม่คุ้มเสีย"

Lemon Picking Effects คงจะทำให้เราหยุดคิดได้ก่อนที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ที่ยังสามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น "ยังไม่สายเกินไป ที่จะแก้ไขหรือปรับปรุง".....

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

 


ขอบพระคุณท่านอาจารย์จามรี ศรีรัตนบัลล์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ช่วยเหลือในการคิดและค้นภาษาที่ใช้สำหรับทฤษฎีต่าง ๆ มาหลายครั้งหลายหน ทั้งในเรื่องของ Non-Actually Love Syndrome รวมถึงครั้งนี้ Lemon Picking Effects ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ