ผลกระทบของเกณฑ์ขอตำแหน่งวิชาการใหม่ ที่บังคับใช้ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อเช้านี้ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง กรรมการ กพว. และผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการของ ก.พ.อ. (ต่อจากเมื่อวานนี้ อ่านที่นี่) ตีความถึงผลกระทบของเกณฑ์ใหม่ ที่จะบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย ... คนระดับศาสตราจารย์ เวลาจะศึกษาหรือสื่อสารอะไรนี่ เขาทำได้ชัดเจน ลุ่มลึกจริงๆ ... แม้จะไม่สามารถถ่ายทอดไว้ในบันทึกนี้ทั้งหมด  แต่ก็คงจะมีประโยชน์บ้างสำหรับเพื่อนพ้องน้องอาจารย์ที่กำลังคิดและทำเรื่องนี้  ท่านใดอยากจะศึกษาเอง ให้ดาวน์โหลดประกาศ ก.พ.อ. ฉบับล่าสุดที่นี่เถิด...


สิ่งที่ผู้จะขอตำแหน่งวิชาการต้องเรียนรู้ (ไม่รู้ไม่ได้)

อาจารย์มหาวิทยาลัยทุกคน (ทั้งข้าราชการและพนักงานวิชาการ ใช้เกณฑ์เดียวกัน (พนักงานวิชาการยังไม่มีระเบียบของตนเอง)) ต้องเรียนรู้ก่อนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ท่านเน้นว่า จริงๆ ควรจะรู้ก่อนลงมือทำงานวิชาการ เพื่อให้สามารถวางแผนการทำผลงานวิชาการอย่างเป็นระบบ สมบูรณ์ และต่อเนื่อง ทำอย่างมีเป้าหมายและถูกกติกาที่ ก.พ.อ. กำหนดไว้  ... ดังต่อไปนี้
 • ต้องรู้ว่าผลงานวิชาการที่ใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการต่อไปนี้ คืออะไร ลักษณะแตกต่างกันอย่างไร และควรทำ ควรใช้เมื่อใด และต้องเผยแพร่อย่างไร ได้แก่ 
  • เอกสารประกอบการสอน 
  • เอกสารคำสอน
  • งานวิจัย
  • หนังสือ
  • ตำรา
  • งานบริการสังคม 
  • อื่นๆ ๑๐ ประการ 
  • บทความวิชาการ ... ให้ระวัง เพราะ ใช้ได้เฉพาะการขอ ผศ. เท่านั้น และต้องได้รับผลประเมินในระดับดีมาก ( ระดับดีเฉยๆ ไม่พอ)
 • ต้องรู้ว่า จะต้องยื่นผลงานอะไร จำนวนเท่าไหร่ ผลงานแต่ละประเภทเผยแพร่ที่ไหนเขาถึงจะยอมรับให้ผ่าน ... อ่านต่อไปครับ
 • ผลงานวิชาการที่ใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการ แบ่งได้เป็น ๔ กลุ่ม (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ) ได้แก่
  • กลุ่มที่ ๑ งานวิจัย  มีอยู่ ๓ แบบ  (ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เราคิดกันในปัจจุบัน) ได้แก่ 
   • รายงานวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดกระบวนการวิจัย  ... ถ้าจะยื่นด้วยวิธีนี้ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นมาตรวจรับรองก่อน 
   • บทความวิจัย (วิจัยตีพิมพ์)
   • หนังสือโมโนกราฟ (monograph) ที่ใช้งานวิจัยมาประกอบการเขียน  ... ทำเสร็จเผยแพร่ทางเว็บไซต์ได้เลย 
  • กลุ่มที่ ๒ ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ .... (อื่นๆ นอกจากงานวิจัย แสดงว่า งานวิจัยสำคัญมาก หรือความหมายคือ เป็นอาจารย์ต้องทำงานวิจัย)  มีทั้งหมด ๑๐ ประการ (อ่านคำนิยามในประกาศ ก.พ.อ.ฉบับล่าสุดที่นี่) ได้แก่ 
   • ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
   • ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
   • ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
   • กรณีศึกษา (Case Study)
   • งานแปล
   • พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
   • ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • ผลานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
   • สิทธิบัตร 
   • ซอฟต์แวร์ 
  • กลุ่มที่ ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ... ต้องจัดทำเอกสาร เช่น คู่มือ ๑ เล่ม หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ ฯลฯ ให้ผู้ทรงที่อ่านเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาใน ๗ ประเด็น ต่อไปนี้ 
   • วิเคราะห์สภาพก่อนทำ
   • การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
   • การออกแบบ หรือ การพัฒนา หรือ แนวคิด หรือ กระบวนการ 
   • การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมา 
   • การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น
   • การสรุปแนวทางการธำรงรักษา หรือ การขยายผล หรือ การปรับปรุงพัฒนา
  • กลุ่มที่ ๔ ตำรา หนังสือ บทความวิชาการ  .... ท่านย้ำมาก ๆ ว่า บทความวิชาการ ใช้ได้เฉพาะกับการขอ ผศ. เท่านั้น 
จะเห็นว่า การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น พานิสิตนักศึกษาไปพัฒนาทาสีกำแพงวัด โรงเรียน นำมาเขียนเป็นผลงานขอตำแหน่งไม่ได้ 
 • ต้องรู้ว่า ฐานข้อมูลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ๑๙ ฐาน ที่ ก.พ.อ. รองรับ เชิญพิจารณาจาก สไลด์ของท่านเถิด หรือจะสืบค้นก็ง่ายมาก 

เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ (เดิม)


 • เกณฑ์เก่า กำหนดไว้ดีมาก คล้ายๆ การสอบเอนทรานซ์สมัยก่อน สอบรอบเดียวจบเลย ไม่เปิดโอกาสให้แก้ไขเหมือนเกณฑ์ใหม่ .... ไม่ขอลงละเอียดเพราะจะเลิกใช้แล้ว 
 • การขอ ผศ. ตามเกณฑ์เก่า แต่ก่อนสามารถใช้ตำราเล่มเดียวได้ แต่เกณฑ์ใหม่ไม่ได้  หรือใช้บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย รวม ๒ เรื่อง น้อยที่สุดที่ท่านเคยเห็นคือส่งบทความวิชาการเรื่องเดียว  ผ่านไม่ผ่าน ให้ท่านใช้วิจารณาญาณเอง...ฮา 
 • การขอ รศ. เกณฑ์เก่า ต้องมีตำราหรือหนังสือ  ....   ผมชอบมากๆ เมื่อท่านบอกว่า แม้เกณฑ์จะเปลี่ยนไป แต่ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เปลี่ยนใจ ....ฮา แหลมคมๆ ลุ่มลึกๆ ... (ท่านผู้อ่านเข้าใจไหมครับ)
 • การขอ ศ. เกณฑ์เก่า เน้นไปที่ตำรา  ในชีวิตของท่าน ท่านพบเพียง ๒ ท่านเท่านั้น ที่ส่งเฉพาะผลงานวิจัยอย่างเดียว ท่านหนึ่งคือ ศ.จากจุฬาฯ ท่านส่ง ๕๐ ผลงาน  
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่)

จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ นี้เป็นต้นไป จะมีศาสตราจารย์ดูแลสายศาสตร์ละ ๑๐ ท่าน มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโน (ถ้าท่านจำไม่ผิด) และสายวิทยาศาสตร์นำโดย ศ.เทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตอธิการบดีของจุฬาฯ  ชุดนี้ประชุมกันประมาณ ๒๐ ครั้ง จนได้กฏหมายนี้  

ท่านเล่าว่า กฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ ๓ อย่าง ได้แก่
 • ทำให้เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการได้ง่ายขึ้น ในที่นี้ท่านหมายถึง ชัดเจนขึ้น ใช้เวลาน้อยลง ดูง่ายขึ้น คือ
  • ปรับข้อกำหนดประสบการณ์การสอนของอาจารย์วุฒิ 
   • ป.ตรี จาก ๙ ปี เหลือ ๖ ปี 
   • ป.โท จาก ๕ ปี เหลือ ๔ ปี 
   • ป.เอก จาก ๒ ปี เหลือ ๑ ปี
   • โดยมีข้อกำหนดว่าต้องพ้นระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน
  • ปรับระยะเวลาของ ผศ. ไปเป็น รศ. จาก ๓ ปี เหลือ ๒ ปี 
 • ทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น  ... หากมองอีกมุมคือ จะซับซ้อนขึ้น เชิญพิจารณาจากสไลด์และคำอธิบายด้านล่าง 


  •  สำหรับการขอ ผศ. (ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการยื่นขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓ ได้ที่นี่))
   • ผศ. รุ่นใหม่ ไม่ต้องมีตำราหรือหนังสือก็ได้ (ไม่แนะนำให้ทำตำราเพราะยากกว่าเยอะ)  ให้ใช้ผลงานวิชาการ ๒ ชิ้น ที่มีคุณภาพระดับดี (คืออยู่ใน TCI ฐาน ๑ ฐาน ๒ คือต้องมีการออกวารสารนั้นต่อเนื่อง ๖ เล่ม ... ผมเข้าใจว่าเล่มที่ ๗ เป็นต้นไปถึงจะใช้ได้) ท่านย้ำให้ระวัง จะไปตีพิมพ์เสียเปล่าใน ๖ เล่มแรก)
    • ท่านยกตัวอย่างอาจารย์ท่านหนึ่ง ทำวิจัยไป ๘ ปี หมดไปหลายแสน ได้งานวิจัยมา ๔ เรื่อง แต่ใช้ได้เพียงเรื่องเดียว เพราะอีก ๓ เรื่อง ไปตีพิมพ์ใน ๖ เล่มแรกนั้น 
   • และต้องมีจำนวนอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ... ให้เลือกเอาว่าถนัดจะทำผลงานแบบใด 
    • ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง (ศ.ท่านแนะนำให้ทำอันนี้)
    • ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ผลงานแบบอื่นๆ ๑ เรื่อง
    • ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ผลงานรับใช้สังคม ๑ เรื่อง ... (อันนี้...หิน)
    • ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ตำราหรือหนังสือ ๑ เล่ม ...(อันนี้ โคตรหิน)
   • ถ้าเป็นผลงานในการประชุมวิชาการ ต้องมี Full Paper เท่านั้น มีเฉพาะ Abstract ใช้ไม่ได้  และผลงานนั้นก็ห้ามนำมาเขียนตีพิมพ์ที่อื่นด้วย ถืือว่าได้เผยแพร่แล้ว  ดังนั้น ต้องดูให้ดี  โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่ต้องมีผลงานตีพิมพ์เพื่อจบระดับบัณฑิตศึกษา  มีกรณีตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ถึงขั้นต้องทำ Thesis ใหม่ 
   • ถ้ายื่นแล้วตก งานวิจัยนั้นต้องตกไป ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ นำมาแก้ไขโดยเด็ดขาด ... งานวิจัยสามารถยื่นประเมินได้เพียงครั้งเดียว   •  สำหรับาการขอ รศ. (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นขอได้ที่นี่ครับ)
   • ต้องเป็น ผศ. มาอย่างน้อย ๒ ปี  ... อันนี้ต้องระวังให้ดี เพราะ 
    • เกณฑ์ใหม่ กำหนดว่า ผลงานที่จะใช้ได้ ต้องนับหลังจากได้ ผศ. แล้วเท่านั้น 
    • แต่ไม่ต้องตกใจ เนื่องจากมีการร้องเรียนจาก สภาคณาจารย์ และที่ประชุมอธิการบดี จึงนำมาสู่การประกาศเลื่อน การนับแบบนี้ออกไป ๓ ปี  (เริ่มใช้จริงๆ วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๔)
   • รศ. รุ่นใหม่ มี ๒ วิธี มีหรือไม่มีตำราหรือหนังสือก็ได้  
    • วิธีที่ ๑ มีตำรา และผลงานวิจัยมีคุณภาพดี (ISI Quatile 3 หรือ 4 หรืออย่างน้อย TCI ฐาน ๑) ที่มีจำนวน ตามตัวเลือกนี้ 
     • ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง (ท่านแนะนำแบบนี้)
     • ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ผลงานอื่น ๑ เรื่อง
     • ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ผลงานรับใช้สังคม ๑ เรื่อง 
    • วิธีที่ ๒ ไม่มีตำรา และมีผลงานวิจัยในระดับดีมาก (คือ ISI Quatile 1 หรือ 2 หรืออย่างน้อยต้อง 3 หรือ 4) และมีจำนวน ตามตัวเลือกต่อไปนี้ 
     • ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ดีมาก ๒ เรื่อง ดี ๑ เรื่อง
     • ผลงานวิจัยดีมาก ๒ เรื่อง ผลงานอื่น ๑ เรื่อง
     • ผลงานวิจัยดีมาก ๒ เรื่อง ผลงานรับใช้สังคม ๑ เรื่อง 
    • ผมฟังว่า... ท่านไม่แนะนำวิธีที่ ๒ นะครับ ท่านแนะนำว่าน่าจะมีตำรา
   • เนื่องจากผลงานวิจัยยื่นได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ตำราสามารถนำมาแก้ไขได้ จึงทำให้มีข้อคิด ดังนี้ 
    • ถ้ายื่นผลงานไปโดยไม่มีตำรา ถ้าไม่ผ่าน ผลงานวิจัยเหล่านั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก 
    • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านจะดูภาพรวม แล้วประเมินว่าผ่านหรือไม่ สมมติยื่นไป ๓ บทความวิจัย แล้วไม่ผ่าน จะมีผลงานที่ใช้ไม่ได้อีก ๒ บทความทันที เก็บไว้ใช้ได้เพียง ๑ บทความ ต้องเริ่มทำวิจัยใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นปี  
    • แต่หากยื่นไปโดยใช้ตำราประกอบ ส่วนใหญ่พบว่า งานวิจัยผ่านแต่ตกตำรา แต่แม้จะตกตำรา แต่สามารถนำมาแก้ไข รีบยื่นเข้าไปใหม่ จะได้กรรมการชุดเดิม  โอกาสที่จะผ่านสูงกว่า 
    • ผู้ทรงจะมี ๓ คน ต้องผ่านอย่างน้อย ๒ คนจึงจะผ่าน ผู้ทรงมักมีความหลากหลาย ไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวได้ ถือว่าเป็นอิสระทางวิชาการ จะเห็นว่าจะบอกผลเป็นผลงานๆ ว่าผลงานนั้นผ่านหรือตก  แต่บ่อยครั้งที่ผู้ทรงให้เหตุผลว่า "ผลงานวิชาการไม่เพียงพอ"  โดยไม่บอกอะไร ... ซึ่งหมายถึง ตกทุกผลงานนั่นเอง 
   • โอกาสทอง ของนักวิจัยคู่ (บัดดี้วิจัย) เนื่องจากข้อกำหนดของสัดส่วนผลงานที่สามารถยื่นได้เป็น ร้อยละ ๕๐ ดังนั้น หากมีผู้แต่งคู่ จึงสามารถใช้ยื่นได้ทั้ง ๒ คน   จึงเป็นโอกาสดีของคนฉลาด ดังนี้ 
    • ถ้าคนที่ ๑ ยื่นไปก่อน ๒ บทความ แล้วผ่านระดับดีมากทั้งหมด  คนที่ ๒ สบาย... ไม่ต้องกังวลว่าจะตกผลงานวิจัย แค่มุ่งไปทำตำราอย่างเดียว 
    • ทำวิจัย ๒ คน ย่อมดีกว่าทำวิจัยคนเดียว  จากที่ทำคนเดียวได้ปีละ ๑ ผลงาน ผสานกันจะได้ปีละ ๒ ผลงาน นั่นเอง
  •  สำหรับขอ ศ. (สายวิทยาศาสตร์) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นขอ ได้ที่นี่ครับ)
   • ต้องเป็น รศ. อยู่ ๒ ปี  โดยมีกติกาเรื่องการนับเหมือนกับที่ว่าไปในการ ขอ รศ.
   • ศ. รุ่นใหม่ ยื่นได้ ๒ วิธี จะมีหรือไม่มีตำรา/หนังสือ ดังนี้ 
    • วิธีที่ ๑ มีตำรา ๑ เล่ม และมีผลงานที่มีคุณภาพดีมาก (ต้องอยู่ใน ISI Quatile 1 หรือ 2 หรืออย่างน้อย 3 หรือ 4) และจำนวน ตามตัวเลือกดังนี้ 
     • ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง 
     • ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ผลงานอื่น ๕ เรื่อง 
     • ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ผลงานรับใช้สังคม ๕ เรื่อง 
    • วิธีที่ ๒ ไม่มีตำรา แต่มีผลงานวิจัยมีคุณภาพดีเด่น (ต้อง ISI Quatile ที่ 1 หรือ 2) และมีจำนวน ตามตัวเลือกนี้ 
     • ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง 
     • ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ผลงานอื่น ๕ เรื่อง 
     • ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ผลงานรับใช้สังคม ๕ เรื่อง
    • เช่นเดียวกันครับ... ท่านไม่แนะนำให้ส่งโดยไม่ใช้ตำรา  
 • ทำให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เป็นสากลมากขึ้น  ...  ซึ่งท่านบอกว่า ยากขึ้น ยากมาก ...ฮา  สิ่งที่เปลี่ยนไป และทำให้ยากขึ้นมีดังนี้ 
  • ขอ ผศ. ต้องใช้งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง   เกณฑ์เดิมไม่ใช้ก็ได้ 
  • ความใหม่ของงานวิจัย ทำให้ยากขึ้น ละต้องวางแผนให้ดี 
   • ขอ ผศ. ต้องใช้งานตีพิมพ์ภายใน ๓ ปี 
   • ขอ รศ. ต้องเป็นงานหลังจากได้ ผศ. 
    • หากยื่นไปแล้วมีแก้ไข ต้องนำมาเผยแพร่ใหม่ 
   • ขอ ศ. ต้องเป็นงานหลังจากได้ รศ.  
  • เอกสารประกอบการสอนต้องครบ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๔๕ ชั่วโมง  หากไม่ได้สอนวิชาเดียวต้องเขียนหลายรายวิชา รวมกันให้ได้ตามเกณฑ์ 
  • การมีส่วนร่วมในงานวิชาการ 
   • ถ้าเป็นผลงานวิจัย 
    • ต้องร้อยละ ๕๐ หรือ
    • ถ้าเป็นผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) และต้องมีผลงานที่สอดคล้องรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
    • งานวิจัย ๑ ชิ้น ใช้ได้เพียง ๑ คน ยกเว้น นิพนธ์สองคน ๆ ละครึ่ง 
   • ถ้าเป็นผลงานอื่น ต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักและมีส่วนร่วมอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
   • ในกรณีเป็นชุดโครงการ ผู้ขอต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักในบางโครงการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
   • ต้องมีการลงนามตามแบบฟอร์ม (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) หากไม่สามารถลงนามได้ให้หารเฉลี่ย หากลงนามไม่ได้บางคน ต้องให้หัวหน้าภาคฯ หรือคณบดีลงนาม 
  • เกณฑ์ใหม่ ทำให้สามารถฟ้องร้องและถูกลงโทษได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะการคัดลอกผลงาน  (plagiarism) แม้กระทั่งการคัดลอกผลงานของตนเอง 
  • ลงโทษหนักขึ้น คือ เปลี่ยนระยะเวลาห้ามยื่นขอตำแหน่งจากไม่เกิน ๕ ปี เป็น ไม่น้อยกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี  แม้จะยื่นเปิดโอกาสให้ยื่นอุธรณ์ได้ ๒ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน แต่การยื่น ต้องยืนผ่านมหาวิทยาลัยไป กพว. ซึ่งจะไปที่ผู้ทรงฯ ชุดเดิม ....  ท่านจะมีชื่อเสีย(ง) ทั้งระดับสภามหาวิทยาลัยและระดับประเทศ 
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านมากขึ้นได้ 
   • จากเดิม วิธีปกติ ๓ คน เป็น ๓-๕ คน 
   • จากเดิม วิธีพิเศษ ๕ คน เป็น อย่างน้อย ๕ คน 
   • โดย ผศ. และ รศ. มติเกินกึ่งหนึ่ง และผลงาน ดีมาก  ส่วน ศ. ต้องได้มติ ๔ ใน ๕ ผลงานต้องดีเด่น 
  • เกณฑ์ใหม่ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการทำวิจัยของสถาบันในกรณีที่ทำวิจัยในคนหรือในสัตว์ 
  • เกณฑ์ใหม่ ต้องกำหนดชื่อสาขา (ที่มีอยู่ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด ดูประกาศฯ)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดเกณฑ์ของตนเองได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ของ ก.พ.อ. 

คำแนะนำเพิ่มเติม กรณีที่พบบ่อย
ท่านอาจารย์อลงกลด แนะนำว่า 
 • กรณีที่ต้องเลือกสาขา ให้ยึดเอาสาขาวิชาที่ตนเองเชี่ยวชาญและได้สอนเป็นสำคัญที่สุด ไม่ใช่เลือกตามคณะ-วิทยาลัยที่สังกัด 
 • ขอ ผศ. ให้ใช้ผลงานวิจัย ๒ เรื่องดีที่สุด หากใช้ตำรา ถ้ามีการแก้ไข จะเป็นปัญหาการนับเวลาที่จะช้าออกไปอีก คือต้องนับหลังจากวันแก้ไข 
 • การขอ รศ. ควรยื่นผลการวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง 
ย้ำอีกครั้งครับ  แม้เกณฑ์จะเปลี่ยนไป แต่ "จิตใจ" ของผู้ทรงฯ ไม่เปลี่ยน ..... 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมมองเชิงชื่นชมสำหรับ Best Practicesความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

บันทึกดี ๆ อีกแล้ว

ขอบคุณครับ ;)…

เขียนเมื่อ 

เกณฑ์พวกนี้เปลี่ยนบ่อยเหลือเกิน ของเดิมมีปัญหาอะไรหรือ คราวนี้ดูเข้มข้นมากขึ้น บ้างานวิจัยหนักขึ้นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีผู้ดูแลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในงานอาชีพ ปล่อยให้พวกอาจารย์รุ่นเยาว์ต่อสู้เรื่องเงินเดือนและเส้นทางความก้าวหน้าเชื่องช้าตกตำกว่าครูประถม-มัธยมมานานนับสิบปี เป็นไปได้อย่างไร กว่าจะก้าวจากอาจารย์เป็น ผศ รศ และ ศ ต้องมีผลงานตามเกณฑ์ที่สูงกว่า การก้าวจาก ครูคศ1 สอง สาม เชี่ยวชาญ มากมาย เงินเดือนก็เลื่อนไหลได้ง่ายกว่า ลูกศิษย์หลายคนที่เพิ่งเกษียณ รับบำนาญมากกว่า รศ ศ ดร ของมหาวิทยาลัยอีก กระทรวงศึกษาเดียวกันแท้ ๆ ทำไมปล่อยใ้ลักลั่นเช่นนี้

เขียนเมื่อ 

เกณฑ์ การเป็น ศ รุ่นใหม่ ในสายวิทยาศาสตร์ 2 วิธี มีหรือไม่มีตำราก็ได้วิธีที่สอง มีคุณภาพดีเด่น และมีปริมาณอย่างน้อย

ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ ก.พ.อ. กำหนด

เกณฑืนี้ง่ายพอควรสำหรับวิทยาศาสตร์บางสาขา เท่าที่ทราบ ดร จบใหม่หลายคน มีงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูลที่กำหนดปีละหลายเรื่อง ไม่ขอระบุ จะมีคนดูถูกว่าสาขานั้นง่าย(มีจริง) ถ้าเป็นเช่นนี้ ความสามารถเขาเป็นระดับ ศ โดยไม่ต้องผ่าน เวลา หรือ ผศ รศ ได้เลย น่าจะมี fast tract ให้ได้ ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ คำตอบ ความสามารถทางสติปัญญา และการมีครูดีที่สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะเป็นนักวิจัยนักวิชาการและการเป็นครูที่ดีที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น เด็กพวกนี้จะสร้างศิษย์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน น่าสนใจมากนะคะ

[email protected]
IP: xxx.46.104.26
เขียนเมื่อ 

สวัสดี ผมอยากรบกวนเรียนสอบถามครับว่ากรณีขอรศ. วิธีที่2 ด้วยงานวิจัยใน ISI ระดับ Q3 มีเกณฑ์ใดมาช่วยพิจารณาครับว่าเป็นระดับดีมาก เช่นจำนวน citation ต้องมีจำนวนอย่างน้อยเท่าใดรึเปล่าครับ

[email protected]
IP: xxx.46.104.26
เขียนเมื่อ 

สวัสดี ผมอยากรบกวนเรียนสอบถามครับว่ากรณีขอรศ. วิธีที่2 ด้วยงานวิจัยใน ISI ระดับ Q3 มีเกณฑ์ใดมาช่วยพิจารณาครับว่าเป็นระดับดีมาก เช่นจำนวน citation ต้องมีจำนวนอย่างน้อยเท่าใดรึเปล่าครับ

[email protected]
IP: xxx.46.104.26
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนอีกคำถามครับ ถ้ายื่นขอร.ศ. วิธีที่2 แล้วกรรมการบอกว่าผลงานวิจัยไม่ถึงระดับดีมากแต่อยู่ในระดับดีทั้งหมดแล้ว การยื่นขอครั้งหน้าจะไม่สามารถเอางานวิจัยเหล่านี้มายื่นขอร.ศ. ด้วยวิธีที่1 ได้อีกหรือครับ ผลงานวิจัยเหล่านี้ต้องตัดทิ้งไปหมดเลยหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอตอบคำถาม ตามความเข้าใจ ดังนี้ครับ ๑) มีเกณฑ์ใดบอกว่า เป็นผลงานวิจัย ISI Q3 ที่อยู่ระดับดีมาก …. ตอบ ไม่มีครับอาจารย์ เป็นอิสระทางวิชาการของผู้ประเมิน การดูฐานข้อมูลเป็นการประเมินเบื้องต้น ผู้ทรงฯ จะดูรายละเอียดของงานวิจัยเป็นหลักครับ ๒) เราสามารถเก็บผลการประเมินงานวิจัย ไว้ใช้ยื่นต่อไปได้ครับ แต่ไม่สามารถยื่นให้ประเมินใหม่ได้ … แต่เท่าที่ฟัง ปัญหาคือ ถ้ายื่นวิธีที่สอง อาจเสี่ยงที่ผู้ทรงฯ จะบอกว่า “ผลงานวิชาการไม่เพียงพอ” คือ ตกทุกผลงานที่ยื่นไปนั่นเอง (โดยท่านอาจไม่ได้ระบุว่าอันอันไม่ผ่านอันไหนผ่าน เพราะท่านจะดูภาพรวม)