อังคณา บุญลพ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ผลการวิจัย
- จากงานวิจัยพบว่า 65% ของผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปจะเกิดแผลกดทับได้ง่าย เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้ มีความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลง ชั้นหนังแท้บางลง มีการสูญเสียของไขมันใต้ผิวหนัง เมื่อมีการเสียดสีทำให้เกิดผลกดทับได้ง่าย 78% ของผู้ป่วยเหล่านี้เมื่อเกิดกับโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคเอดส์ โรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือด โรคทางระบบประสาท โดยส่วนมากผู้ป่วยเหล่านี้มีระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง การรับรู้ลดลง การทำกิจกรรมลดลงและการจำกัดการเคลื่อนไหว (รักษนันท์ ขวัญเมืองและคณะ 2544)

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548