ประชุมประจำปี 2561 สศช.เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ "อนาคตไทย อนาคตเรา"

วันนี้ผมได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปี 2561ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี   

    ปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากมายจนล้นห้องประชุม  เป็นการรับฟังเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

     ผู้นำการประชุมและวิทยากรการประชุมในครั้งนี้ได้แก่ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา(นายกรัฐมนตรี)  ดร.อำพล  กิตติอำพน  ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล  ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  พลเอกวรพงษ์  สง่าเนตรและคณะ  ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์และคณะ  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกรและคณะ  นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณและคณะ  ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุลและคณะ  นายพงศ์โพยม วาศภูติและคณะ    

    รายละเอียด วิธีดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ชาติมีมากมายที่ผมไม่สามารถนำมาเล่าได้ทั้งหมด  จึงขอนำเสนอเฉพาะสาระสำคัญของเรื่องที่ประชุมโดยสรุปดังนี้           เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) "ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน"

    วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580  "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"โดยมียุทธศาสตร์ชาติเพื่ออนาคตของไทย 6 ยุทธศาสตร์คือ              

1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ... เน้นรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้น พัฒนาและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็ง    

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ... เน้นให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการคือ  ต่อยอดอดีต  ปรับปัจจุบัน  และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต    

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ...โดยมุ่งให่คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทุกช่วงวัย ในสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดช่วงชีวิต    

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ... โดยลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเสมอภาคระหว่างคนรวยและคนจน โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง     

5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ... โดยมีหัวใจสำคัญคือ "เติบโต สมดุล ยั่งยืน" และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน     

6.ยุทธศาตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ... โดยมุ่งให้บริการด้วยหลัก "ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม" ยึดความต้องการของประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย     โดยแต่ละยุทธศาสตร์ชาติจะมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านด้วย     

     พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่า ต้องทำอย่างต่อเนื่อง  มองอย่างรอบด้าน  ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมมือกัน  ไปด้วยกันอย่าง "มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และความมั่นคงทางการเงินการคลังของประเทศ  จัดระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา  ยืดหยุ่นตามบริบทของสังคมและเศรษฐกิจ  โดยต้องทำแผนตามยุทธศาสตร์ชาติควบคู่ไปกับแผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ทำในทุก 5 ปี รวมทั้งนโยบายรัฐบาลและแผนต่างๆต้องทำให้ประสานสอดคล้องกันด้วย      

     วันนี้นายกฯอารมณ์ดีมีมุขตลกระหว่างบรรยายตลอด  มีอยู่ช่วงหนึ่งได้ให้ที่ประชุมลุกยืนขึ้นและให้ออกกำลังกายไปพร้อมกับท่านด้วย      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โดยผู้บริหารและครูพานักเรียนมาฟังด้วย เลยถูกท่านนายกพูดแซวหลายครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

653895

เขียน

27 Sep 2018 @ 11:56
()

แก้ไข

27 Sep 2018 @ 12:03
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก