สภาครูจิระศาสตร์วิทยา

สภาครูประชุมนัดแรกภาคเรียนที่2/2548

วันนี้คณะกรรมการสภาครูโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ประชุมครั้งที่ 1/2548 ประจำภาคเรียนที่ 2 ซึ่งโรงเรียนได้เปิดเรียนมาแล้วเป็นสัปดาห์ที่สอง  เรื่องที่นำเข้าสู่วาระการประชุมสภาครู มีวาระสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง BBL : Brain Based Learning และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 1

เรื่องการอบรม BBL เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณครูของเราทุกคนไม่ว่าจะสอนระดับอนุบาล ประถม หรือมัธยม จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาสมองกับการเรียนรู้ของผู้เรียน แน่นอนที่สุดคงหนีไม่พ้น เรื่อง พลังสมองของผู้เรียน  การเรียนรู้ของผู้เรียน  วิธีการสอนของครู การพัฒนาเชาวน์อารมณ์ (อีคิว) เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาบรรยายอบรม ให้ความรู้ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  ภารกิจต่อไปของครูคือการนำเอาประสบการณ์ ความรู้ไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปกติให้บังเกิดผล และทางฝ่ายบริหารจะมีการติดตาม นิเทศภายในเป็นระยะๆ

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น โรงเรียนจะมีการประเมินทุกภาคเรียน ปีละ 2 ครั้ง  การประเมินสภาครูจะเป็นผู้รับผิดชอบ ประเมินครูและบุคลากรทุกคนร่วมกับหัวห้าระดับและหัวหน้าสายชั้น  จากสมุดประจำตัวครู (Portfolio) ของครู ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
ระดับคะแนน 85-100  เกรด A
                 75-84    เกรด B
                 65-74    เกรด C

โดยปกติครูทุกคน จะมีคะแนนเป็นของตนเองคนละ 50 คะแนน และจะมีคะแนนเพิ่ม / คะแนนลด
ตัวอย่างเช่น คะแนนเพิ่ม พิจารณาจาก
                - การผลิตสื่อการสอนและนำสื่ไปใช้  ได้ 5 คะแนน
                - การสอนซ่อมเสริมนักเรียน            ได้ 5 คะแนน
                - การเป็นวิทยากรบรรยาย/อบรมครู   ได้ 5 คะแนน
                   ฯลฯ
                คะแนนลด พิจารณาจาก
                - การส่งงานไม่ทันตามกำหนด         หัก 1 คะแนน/ครั้ง
                - การมาสาย 3 ครั้ง ถือว่าลา 1 ครั้ง  หัก 1 คะแนน
                  ฯลฯ

หมายเหตุ  เมื่อถึงสิ้นเทอม จะสรุปคะแนนเพิ่ม-คะแนนลด และนำมาตัดเกรด  ผู้ที่ได้เกรด A จะได้รับการพิจารณาความดี ความชอบ เช่น ได้เงินปันผลพิเศษ หรือไดหุ้นลมจากบริษัทจิระศาสตร์วิทยาเพื่อการศึกษา จำกัด เป็นต้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการแนวใหม่ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจดีครับ
  • ผู้ปกครองจะได้ทราบด้วย