เช้าตรู่ของวันเริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัปดาห์   ก่อน  7 โมงนิดๆ   ดร. สิริกร  มณีรินทร์  ประธานกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และทีมงาน  ได้แก่  ผู้จัดการอุทยาน  คุณทัศนัย  วงศ์พิเศษกุล,  พ.ต. นันทิวัต  ธรรมหทัย  ฝ่ายวิชาการ,  และ ดีเจ (ป๋อง) คุณธีรกร  อินเจริญ   เข้ามาพูดคุยกับคณะของ  สคส.  ซึ่งมี  ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช  ผอ. สคส.,  ดร. ประพนธ์  ผาสุขยืด  ผอ.ฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ - สคส., อาจารย์กรกฎ  เชาวะวณิช  และ  ธวัช  หมัดเต๊ะ  ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

เป้าหมายของการหารือครั้งนี้   ก็เพื่อที่จะหาช่องทางสร้างความร่วมมือต่อกัน  อันจะช่วยรังสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ดีๆ  ที่มีประโยชน์ต่อสังคม   โดยเฉพาะต่อกลุ่มเยาวชน  นักศึกษา   ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมแรกที่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือนั้น    คือ Weblog หรือ Blog Gotoknow  ซึ่งขณะนี้  มีอาจารย์กรกฎ เชาวะวณิช  จากทาง  สคส.  ได้ไปเป็นวิทยากรและกำหนดตารางเวลาในครั้งต่อๆไปเอาไว้แล้ว     อาจารย์กรกฎเสนอแนะให้กำหนดเป้าหมายของการส่งเสริมให้มีการใช้ blog  เพิ่มเติมว่า TK Park  คาดหวังอะไรจากกิจกรรมนี้  อย่างไรบ้าง    ซึ่งอาจารย์ป๋อง (กรกฎ) ยกตัวอย่างคร่าวๆ เช่น  เป็น Product จากการเรียนรู้ของเยาวชน   สอง  เพื่อเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย   สาม  เพื่อใช้สื่อสารภายในองค์กร  โดยเฉพาะผู้นำองค์กร   ซึ่งถือว่าเป็นการจับชีพจรผู้นำ  สื่อถึงทีมงานได้มากขึ้น  เช่น  ผู้นำกำลังมองไปทิศทางใด  สนใจกิจกรรมประเภทใด  เป็นต้น

กิจกรรมที่สอง  คือ  "ตลาดนัดความรู้"   ซึ่งทาง TK Park  จะกลับไปหารือภายใน  ตั้งคณะทำงานและประสานงานในขั้นตอนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง    ส่วนเนื้อหา  Theme หรือ กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร  มีวิธีการคัดสรรอย่างไรนั้น  รวมทั้งการออกแบบกิจกรรม   คงต้องรอการพูดคุยหารือของคณะทำงานในเวทีต่อไป  อีกครั้งหนึ่ง  แล้วจะนำมาบอกเล่าให้ทราบใน blog นี้เช่นเดิมครับ