อุดมศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๑ สไตล์ญี่ปุ่น


ยังอยู่กับการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Teaching and Learning in Higher Education in the 21st Century”  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ มทส. นะครับ    ผมนำเอาตอนหนึ่งของการบรรยายของ Professor Masahiro Inoue, Vice President,  Shibaura Institute of Technology (SIT), Tokyo ที่บรรยายเรื่อง Teaching and Learning in the 21st Century for Global Sustainability and Innovation    มาเล่าเรื่อง อุดมศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๑ สไตล์ญี่ปุ่น

เขาตีความ 21st Century Skills ออกเป็น ๔ หมวดตามในรูปที่ ๑ อย่างน่าสนใจมาก   โดยมองเป็นแนวทางการคิด  แนวทางการทำงาน  แนวทางการมีชีวิตในโลก  และทักษะเพื่อการทำงาน

เขาใช้ OECD Learning Framework 2030 (1) เป็นแนวทาง  ตามในรูปที่ ๒   ซึ่งเน้นการพัฒนา transformative competencies ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง

เขาเน้น innovation in engineering education รวม ๕ ประเด็นตามในรูปที่ ๓    คือเน้น active learning    โดยระบุเทคนิคของ active learning ๙ วิธีการ ตามในรูปที่ ๖    ที่น่าสนใจคือเขาจัดการเรียนโดยทำวิจัย  และการสอนคนอื่น อยู่ใน ๙ วิธีการที่ระบุด้วย

ในรูปที่ ๗ ระบุการพัฒนา PBL อย่างเป็นระบบ  โดยบอกว่าต้องมีความร่วมมือระหว่างอาจารย์    เน้นการพัฒนาต่อเนื่อง    ตามที่ระบุในรูปที่ ๘   ซึ่งจะเห็นว่าเวลานี้เขายังมีการบรรยายอยู่    โดยมีเป้าหมายให้ นศ. ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์     PBL เป็นวิธีเรียนที่ นศ. ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติ

ผม AAR กับตัวเองว่า  เขายังเน้นเรื่อง reflective learning น้อยไป   

วิจารณ์ พานิช        

๓๑ ก.ค. ๖๑ 

1

2

3

4

5

6

7

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)