วันที่ 4 ธันวาคม  2549           เช็คเทปและเขียนว่าเป็นเทปเกี่ยวกับอะไรเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและการใช้งาน