แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางพัฒนาหลักสูตร

ในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งที่ได้มาเรียนเกี่ยวกับวิชาการพัฒนาหลักสูตร เริ่มต้นของการเรียนวันแรก เราจะต้องหาปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตร จากได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในห้องเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะลงความเห็นไปที่หลักสูตรไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ครู หรือผู้ที่ปฏิบัติการสอนยังไม่มีความเข้าใจในหลักสูตรทำให้ใช้หลักสูตรได้ไม่เต็มที่ เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับสถานศึกษา เมื่อระบบการศึกษาไม่แน่นอนก็ส่งผลให้มีหลักสูตรที่ไม่แน่นอน

 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น

เมื่อหลักสูตรไม่สอดคล้องกับสถานศึกษาเราอาจจะหาวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่สามารถทดแทนกันได้ภายในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานศึกษา ให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร บูรณาการการจัดการเรียนการสอดให้สอดคล้องกับหลักสูตร ศึกษาหลักสุตรเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักสูตรความเห็น (0)