การจัดสัมมนา PULINET สองทศวรรษ

KM สู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
เนื่องในโอกาสที่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครบรอบการก่อตั้ง 20 ปี คณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจึงได้ร่วมกับกองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2549 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้และต่อยอดทางปัญญาเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย บทบาทบรรณารักษ์ต่อการจัดการความรู้ในสังคมไทย วิธีการ กลไกและเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ตามพันธกิจของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ : GotoKnow Weblog ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ เรียนลัดเรื่องการจัดการความรู้จากผู้บุกเบิก รู้จักชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) : กลไกผลักดันการจัดการความรู้ บอกเล่าประสบการณ์จาก CoP ต่าง ๆ(Community of Practice)จึงขอบอกกล่าวและเชิญชวนเพื่อนบรรณารักษ์ร่วมวิชาชีพเข้าร่วมสัมมนากันมาก ๆ เพื่อพัฒนาห้องสมุดของเราให้เป็นองค์กรการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดน่ารู้คู่ชุมชนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
แล้วเจอกันนะคะ