วันที่ 2 ธันวาคม 2549 ได้เข้าไปร่วมรับฟังเรื่อง KM thesis ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง แต่อาศัยอยากจะรู้ว่าวงการวิจัยในเรื่อง KM ไปถึงไหนแล้วบ้าง เพราะเวลา Review เอกสารในเมืองไทยไม่ค่อยจะมีให้อ่าน การที่ได้ฟังแบบไม่ค่อยต่อเนื่องนักเนื่องจากโลภมาก อยากไปฟังเรื่องอื่นด้วย เลยเข้า ๆ ออก ๆ ทำให้พอจะรู้มาว่า งานวิจัยเกี่ยวกับ KM เริ่มจะมีมากขึ้น สิ่งที่ยากในการทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ KM ก็คืองานวิจัยส่วนมากต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ และต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มประชากรเป้าหมายค่อนข้างสูงในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามคิดว่า KM เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่จะในไปใช้ในการพัฒนา ทั้งการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร สิ่งที่สังคมต้องการก็คือ KM Model ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมของเมืองไทย ของหน่วยงานราชการไทย และของหน่วยงานกระทรวง กรม ย่อย ๆ ลงมา ซึ่งควรได้รับการสืบค้นหาและนำไปทดลอง อย่างไรก็ตามการประเมินผลความสำเร็จของการนำ KM ไปใช้ในองค์กร ก็เป็นสิ่งที่ควรได้รับการเผยแพร่และพัฒนาต่อเนื่อง การนำ KM มาพัฒนาองค์กร และใช้เกณฑ์การประเมิน TQA มาวัดค่าความสำเร็จจะเป็นไปได้หรือไม่ เป็นสิ่งที่เราควรจะติดตามต่อไป