การเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่ดีในการแสดงให้เห็นความสำคัญของผู้ที่เล่าและผู้ที่รับฟังของกันเพราะในการถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งถ้าเป็นองค์การที่มีก่อตั้งมาหลายรุ่นก็จะพยายามเล่าถึงประสบการณ์การต่อสู้ชีวิตเพื่อที่จะให้รุ่นต่อมาได้พยายามเอาเป็นแบบอย่างและจะมีการเล่ากันแบบต่อเนื่องและใกล้ชิดทำให้เกิดความผูกพันกว่าการที่จะให้ไปอ่านหนังสือเองเพราะประสบการณ์แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน และที่สำคัญการเขียนสามารถสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เล่าได้ไม่หมดบางคำพูดไม่สามารเขียนออกมาได้