งานพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน_๐๒ : หลักสูตรการวัดผล ประเมินผล และการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (เรียนรู้จาก ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์)


สำนักศึกษาทั่วไป กำลังขับเคลื่อนให้ "นิสิตปรับวิธีเรียน" และให้ "อาจารย์เปลี่ยนวิธีสอน"  อย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และการผลิตบัณฑิตสำหรับขับเคลื่อนประเทศไปสู่ "ประเทศไทย ๔.๐"

การเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์ ทำให้นิสิตกำลังปรับวิธีเรียนรู้ การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงทุกที่ทุกเวลา ยกเว้น "ในชั้นเรียน" อุปสรรคใหญ่ในการปรับวิธีเรียนรู้ของนิสิต คือ "การสอนของอาจารย์" สิ่งที่เราเหล่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องช่วยกันคือ หันกลับมามองห้องเรียนของตนเอง แล้วเริ่มศึกษาหาวิธีช่วยกัน "ปรับวิธีเรียนของนิสิต" ด้วยการ "เปลี่ยนวิธีสอน" ของตนเอง

คำว่า "เปลี่ยนวิธีสอน" ในที่นี้ไม่ใช่เปลี่ยนแค่กิจกรรมการเรียนรู้หรือท่าทีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน แต่หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดรวบยอด (Concept) ท่าที วิธีคิด (Mindset) วิธีปฏิบัติ และกระบวนจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) และชุมชน(สังคม) มีส่วนร่วม (Social Engagement)

ยุทธศาสตร์ ๕ ประการในการขับเคลื่อนให้เกิดการ "เปลี่ยนวิธีสอน" ได้แก่ ๑) พัฒนาห้องเรียนรวม โสตทัศณูปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดการปรับวิธีสอน  ๒) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เข้าใจในเป้าหมายหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเอาผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome-based Learning) ๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์สอนแบบ Active learning ๔)พัฒนาการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ๕) พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ... บันทึกนี้จะมุ่งไปที่การถอดบทเรียนการพัฒนาอาจารย์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ เท่านั้น

ในการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เรื่องนี้ของมหาวิทยาลัย ท่านรับเชิญมาเป็นวิทยากรด้วยตนเอง  ผมขออนุญาตท่านเพื่อถอดบทเรียนการเรียนรู้ตนเอง และนำสไลด์ของท่าน มาแบ่งปันท่านที่ยังไม่ได้เข้าอบรมครับ

๑) การจัดการเรียนรู้แบบ OBE คืออะไร OBE คือ การศึกษาที่เอาผลลัพธ์การฐานในการจัดการเรียนรู้ (Outcome-based Learning: OBL) คำถามคือ ผลลัพธ์ปลายทางที่สุดสำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีคืออะไร? ....


เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คือ นิสิตสามารถเป็น "ผู้มีงานทำ" (ทำงานได้) หรือสามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างดี... คือ จบแล้วมีงานทำ

นิสิตที่จะมีงานทำเป็นอย่างไร? คือคำถาม  โดยส่วนตัวผมตอบเลยว่า  คนที่จะมีงานทำคือ "คนดี"  โดยเฉพาะคนดีที่มีคุณค่าต่อสังคม คนที่จบไปแล้วใช้ความสามารถของตนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตามปรัชญา "การเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม" ของมหาวิทยาลัย .... แต่คุณสมบัติข้อนี้ "ประเมินได้ยาก" เป็นนามธรรม  กว่าจะเห็นว่าดีหรือไม่ไดี อดทนหรือไม่ ต้องรอให้ลองทำงานก่อนสัก ๖ เดืิอน ๑ ปี  หรือ ๕ ปี  คุณสมบัติด้านนี้จึงไม่ใช่จุดตัดสิน "การมีงานทำ" ณ ขณะนี้

ปัจจัยที่สำคัญและเป็นรูปธรรมที่สุด จึงเป็น "ความต้องการของตลาดแรงงาน"  คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของตำแหน่งงาน  ....   ผู้ที่ต้องปรับตัวมากที่สุดก็คืออาจารย์และหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ให้ทันการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย

ผมจับประเด็นการบรรยายของ ผศ.ดร.จินดาพร และขออนุญาตท่านสรุปไว้ในบันทึกนี้ เพื่อให้อาจารย์ที่ยังไม่ได้รับการอบรม เข้ามาศึกษาให้เข้าใจตรงกัน  ต่อไป
 • ขณะนี้ เรากำลังจะเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุ  ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มที่ในปี ๒๕๗๔ คือมีผู้สูงวัยสูงถึงร้อยละ ๒๘ ของคน 

 • หากพิจารณาตามช่วงอายุจะเห็นว่า ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น สวนทางกับจำนวนเด็กลดลง 
 • ข้อมูลจากธนาคารโลก บอกว่า กว่าร้อยละ ๗๒ ของงานที่มีอยู่ในโรงงานของประเทศ เสียงจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร   
 • โรงงานของไทเบฟ (โรงงานผลิตเบียร์ช้าง) จำนวน ๓๐ - ๔๐ โรงงานจะเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรกว่าค่อนครึ่ง (70-90% automation)
 • โรงงานผลิตชาโออิชิ ใช้คอมและเครื่องจักรร้อยละ ๙๐   (ต่อไปจะไม่ซื้อโออิชิ)
 • เมื่อพิจารณาว่างานอะไรที่หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรจะมาแทนมากที่สุด  บิสสิเน็ตอินไซเดอร์ บอกว่า การขายหรือแนะนำสินค้าตามสายจะหายไป นักบัญชี นักตรวจสอบสินค้า จะหายไป ว่างั้น .... 
 • สำนักข่าว CBC บอกว่า อาชีพที่จะหายไปใน ๒๐ ปีข้างหน้าคือ ออฟฟิซให้เช่า พนักงานต้อนรับหรือบ๋อย ผู้ช่วยด้านกฏหมาย พ่อค้าขายปลีก คนขับแทกซี่ ยามรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 
 • ประเทศที่เสี่ยงจะตกงานจากการเข้ามาแทนที่ของเครื่องจักร เรียงตามลำดับได้แก่ เวียดนาม เขมร อินโดนีเชีย ฟิลิปินส์ และไทย 
 • คนที่ศึกษาในสาขาอะไรที่จถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรและคอมฯ  เรงลำดับจากเสี่ยงมากสุดไปน้อยสุด ได้แก่  บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การจัดการ ฯลฯ 
 • การจัดการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เนื้อหาหรือความรู้ แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อนให้นิสิตสร้างการเปลี่ยแปลงในชีวิตตนเอง 
 • สื่อการเรียนรู้แบบใหม่ .... เอกสารล้าหลังไปแล้ว 

 • Mindset การศึกษาที่ต้องเปลี่ยนไปให้เหมาะกับยุคสมัย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
  • เปลี่ยนจากยึดตัวผู้สอนเป็นยึดตัวผู้เรียน 
  • เปลี่ยนจากครบตรงตามหลักสูตรเป็นการเน้นตามความจำเป็นและต้องการของบุคคล
  • เปลี่ยนจาก Cognetive-based Learning คือเน้นทักษะทางปัญญา เป็น Experience-based Learning หรือความรู้ที่ได้จากการคิด เป็นเน้นทักษะจากการลงมือปฏิบัติหรือประสบการณ์หรือความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ 
  • การเรียนรู้ในห้องเรียน โรงเรียน หรือเรียนรู้ในระบบ  เป็น การเรียนรู้นอกระบบ ทุกที่ทุกเวลา 
  • เปลี่ยนจากเน้นเรียนเพียงช่วงอายุ ๕-๒๒ ปี  เป็นการเรียนรู้ทุกช่วงชีวิต 
  • เปลี่ยนจากปริญญาสำคัญ  เป็นไม่สำคัญ 

 • สไลด์นี้บอกว่า  มหาวิทยาลัย ไม่ใช่ที่ที่จะสอน และเป็นที่สำหรับเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
 • มหาวิทยาลัยต้องสร้างบัณฑิตให้สามารถทำงานที่ยังไม่เกิดขึ้น 
 • มหาวิทยาลัยต้องรับมือกับนักศึกษาที่ไม่เหมือนเดิม การเรียนการสอนที่เปลี่ยนรูปแบบไป รองรับความต้องการส่วนบุคคลของนักศึกษา 
 • มหาวิทยาลัยต้องปฏิรูปจึงจะอยู่รอด

 • อาจารย์ต้องไม่สอนแบบถ่ายทอดความรู้ แต่เน้นที่การออกแบบการเรียนรู้และอำนวยการเรียนรู้ 
 • รัฐบาล จะใช้โครงการที่ชื่อว่า "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" เป็นโครงการสร้างคนตอบโจทย์ประเทศไทย ๔.๐ 
 • กระทรวงอุดมศึกษา (อาจไม่ใช่ชื่อนี้) ที่จะตั้งขึ้น กำหนดรูปแบบการพัฒนาสร้างบัณฑิต ไว้ ๕ รูปแบบ ได้แก่ 
  • บูรณาการหลายศาสตร์ เพื่อสร้างสมรรถนะเร่งด่วนของประเทศ (ดูสไลด์ด้านบน)
  • บูรณาการรายวิชาศึกษาทั่วไปกับรายวิชาเฉพาะในสาขา 
  • พัฒนาสาขาวิชาเดิม ต่อยอดให้ได้สมรรถนะสอดคล้องกับ New S-Curve  
  • จัดการเรียนรู้ที่รองรับความต้องการส่วนบุคคล 
  • อื่นๆ 
          ดังสไลด์ต่อไปนี้  • ไม่น่าเชื่อว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไทย มีหลักสูตรถึง ๑๘,๘๓๔ หลักสูตร  จากมหาวิทยาลัยของรัฐถึง ๑๕.๖๑๖ หลักสูตร 
 • มี ป.เอก ถึง ๑,๖๓๙ หลักสูตร  จากมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑,๔๕๔ หลักสูตร 

 • จำนวนนักศึกษาจำแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัย แสดงดังสไลด์ด้านบนนี้
 • จำนวนนักศึกษารวมทั้งหมดในปี ๒๕๕๙ เป็น ๓,๘๒๘,๐๗๒ ลดลงเป็น ๑,๘๔๔,๗๔๗ คน ในปี ๒๕๖๐ 
 • จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐมีมากถึง ๑,๐๖๕,๒๖๗ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 • จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรํฐลดลงกว่าครึ่งในปี ๒๕๖๐ เป็น ๔๓๔,๘๒๖ คน 

 • ผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งประเทศในปี ๒๕๖๐ มีงานทำแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๒  ยังไม่ได้ทำงานและยังไม่ได้ศึกษาต่อ ร้อยละ ๓๓.๖๔ กำลังศึกษาต่อ ร้อยละ ๒.๓๑ และทั้งเรียนและทำงาน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๔  
 • จำนวนผู้มีงานทำภายใน ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษารวมของประเทศ ค่อยๆ ลดลง ในขณะที่จำนวนผู้ไม่มีงานทำและไม่ได้ศึกษาต่อ ค่อยๆ เพิ่มขึ้น 
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตมีงานทำภายใน ๑ ปีที่สำเร็จการศึกษา อยู่ที่ร้อยละ ๙๓.๖๘ ๘๘.๒๖ และ ๘๙.๔๒  ในปี ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ตามลำดับ 
 • ข้อมูลจำแนกรายคณะ-วิทยาลัย แสดงดังตารางต่อไปนี้ 


 • หากเป็นผู้ปกครองอ่านบันทึกมาถึงตรงนี้ ก้น่าจะอุ่นใจว่า หากลูกหลานท่านมาเรียนที่ มมส. พ่อแม่ก็น่าจะได้พึ่งพาได้
 • ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต ปี ๒๕๖๐ สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
 • อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญคือ "คนดี" ที่มีคุณค่าต่อสังคมและชุมชน เป็นเรื่องสำคัญในระยะยาว ที่ประเมินได้ยากยิ่ง 
 • การได้งานทำคือสิ่งที่จำเป็นต้องเขียนใน มคอ.๒ อยู่แล้ว
 • สไลด์นี้ท่านสรุปว่า เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้แบบ OBE ของมหาวิทยาลัยในยุคนี้ ได้แก่ 
  • ป.ตรี คือ ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (หมายถึง จบแล้วมีงานทำ)
  • ป.โท คือ สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ และกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ไปประยุกต์ใช้พัฒนางานและสังคมได้ 
  • ป.เอก มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 • หลักสูตรโท และ เอก แตกต่างกันต่างกัน ต้องมีรายวิชาที่แตกต่างกัน 
 • เป้าหมายคือทำให้ "เป็นผู้มีงานทำ" ในความหมายใหม่คือ "เป็นผู้ทำงาน" ที่มีองค์ประกอบ ๒ อย่างคือ  "เป็นผู้ทำงานได้" มีความสามารถ และ "เป็นผู้อยากทำงาน"  
 • เป้าหมายชัด คำถามคือแล้ว มหาวิทยาลัยจะทำอย่างไร  คำตอบคือ  ต้องสร้างหลักสูตรที่มี EOL (Expected Learning Outcome) แล้วต้องทำให้นิสิตสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด 
 • แต่ที่ผ่านมา ตามหลักสูตรของ สกอ.  ป.ตรี ๔ ปี ป.โท ๒ ปี ป.เอก ๓ ปี  ระยะเวลาที่กำหนดแบบนี้ ทำให้มีอัตาการคงอยู่ (คงค้าง) จำนวนมาก  หากใช้เกณฑ์ประกันฯ ของ สกอ. บางปีจะไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาเลย .
 • นอกจากนี้ยังมีอัตราการตกออก (drop out rate)  
 • ต้องเอาอัตราการได้งานทำ (Emploability) ตรงสาย  มีรายได้เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 

 • ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตามสไลด์ด้านบนนี้นำเสนอโดย เครือข่ายความร่วมมือเพื่อทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ของสหรัฐอเมริกา (อ่านรายละเอียดที่นี่ เขียนดีมาก)
 • World Economic Forum กำหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ไว้ ๑๖ ประการ โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
  • ทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี (Foundational Literacies) มี ๖ ประการ ได้แก่ 
   • อ่านออกเขียนได้ (Literacy) 
   • คิดเลขเป็น (Numeracy)
   • มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
   • มีทักษะทางการเงิน (Financial Litercy) 
   • รู้เรื่องวัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง (Cultural and Civic Literacy)
  • สมรรถนะ (Copetencies)
   • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการแก้ปัญหา (Problem-solving)
   • ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
   • การสื่อสาร (Communication)
   • ทักษะความร่วมมือ (Callboration)
  • คุณลักษณะของผู้มีคุณภาพ (Character Qulities)
   • อยากรู้อยากเห็น (Curiousity)
   • การริเริ่มสิ่งใหม่ (Initiative)
   • ความมุ่งมั่นพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Persistance/grit)
   • ปรับตัวได้ดี (Adaptability)
   • มีภาวะผู้นำ (Leadership)
   • Social and Cultural Awareness) 
 • ลิงค์นี้เขียนดีครับ 

 • ทักษะ 4Cs ในศตวรรษที่ ๒๑ มีองค์ประกอบหรือคุณลักษณะของแต่ละด้านดังนี้  (ผู้เขียนแปลเอง)
  • Critical Thinking  
   • ค้นพบสารสนเทศ (Information Discovery)
   • ตีความและวิเคราะห์(Interpatition & Analysis)
   • การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Resoning)
   • สังเคราะห์และประมวลข้อโต้แย้ง (Constructing Arguments)
   • แก้ปัญหา (Problem Solving)
   • คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
  • Communication
   • ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Listening)
   • นำเสนอ (Delivering Oral Presentation)
   • สื่อสารโดยใช้สื่อดิจิตอล (Communicat using Digital Media)
   • สนทนาและอภิปราย (Engaging in Conversation & Discussion)
   • สื่อสารได้แม้สิ่งแวดล้อมจะแตกต่าง หลากหลาย (Communicating in Diverse Environments)
  • Callaboration
   • ริเริ่ม และเป็นผู้นำ (Leadership & Initiative)
   • ร่วมมือ (Cooperation)
   • ยืดหยุ่น ปรับตัว(Flexibility)
   • รับผิดชอบและสร้างผลงาน (Responsibility & Productivity)
   • ความร่วมมือผ่านทางดิจิตอล (Colaborate Using Digital Media)
   • สำนึกรับผิดชอบ และสะท้อนป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ (Responsiveness & Constructive Feedback)
  • Creativity
   • เกิดไอเดียใหม่ๆ (Idea Generation)
   • นำไอเดียมาออกแบบใหม่หรือต่อยอด (Idea Design and Retrement)
   • ไม่ติดกรอบและกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ (Openess & Courage to Explor)
   • ทำอย่างอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่นๆ (Work Creativity with others)
   • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือสร้างนวัตกรรม (Creative production & Innovation)

 • World Economic Forum  เสนอว่า ทักษะที่จำเป็น ๑๐ ข้อ เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ 
  • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
  • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • การบริหารจัดการคน 
  • การทำงานร่วมกับคนอื่น 
  • ความฉลาดทางอารมณ์
  • การตัดสินใจ
  • การบริการ
  • ความยืดหยุ่นด้านการคิด

 • สไลด์นี้บอกว่า ๑๐ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปี  2020 (ผู้เขียนแปลเอง)
  • ไหวพริบปฏิภาณ (Sense making) สามารถเข้าใจหรือตรวจสอบความหมายจริงๆ นัยยะ ของสิ่งต่างๆ ได้ รู้ถึงความสำคัญของสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่
  • ความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence) สามารถเชื่อมโยงกับผู้คน เข้าใจและตอบสนองต่อสังคม 
  • การคิดใหม่ๆ และการปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ (Novel and Adaptive Thinking) 
  • มีสมรรถนะที่หลากหลายวัฒนธรรม (cross cultural competancy)
  • คิดเชิงคอมพิวเตอร์ได้ (Computational Thinking) 
  • การรู้สื่อใหม่ๆ (New Media Literacy)
  • เข้าใจวินัยร่วม (Trans Disciplinary) 
  • การออกแบบกระบวนทัศน์ (Design Minset)
  • การจัดการภาระด้านพุทธพิสัย (Cognetive Load Management)
  • ความร่วมมือเสมือน (Virtual collaboration) 


 • ศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในศตวรรษที่ ๒๑ แบ่งเป็น ๓ ส่วน ตามการนำเสนอของ Katz (Katz's three-skill approach)  ได้เป็น 
  • Conceptual Skills   ทักษะเชิงหลักการ
  • Technical Skills   ทักษะการทำงาน 
  • Human Skills  ทักษะเกี่ยวกับคน 


 • ในการจัดการหรือดำเนินชีวิตเพื่อเอาตัวรอด จำเป็นต้องมี เก่งงาน (ทักษะการทำงานสูง) และเก่งคน (ทักษะเกี่ยวกับคนสูง)

 • ในการจัดการขั้นกลาง ต้องใช้ทักษะเชิงหลักการและทักษะการทำงานในระดับปานกลาง แต่ต้องเก่งคน

 • ในการจัดการขั้นสูงสุด ไม่ต้องเก่งงานมาก แต่ต้องมีทักษะเชิงหลักการสูง และต้องเก่งคน
  • Technical Skill ก็คือ Hard Skill
  • Human Skill ก็คือ Solf Skill
  • ทักษะเรื่องเก่งคน สำคัญมาก ต้องสูงในทุกระดับการจัดการ  
  • รายวิชาศึกษาทั่วไป สำคัญมากในบริบทว่า ต้องสร้าง Soft Skill ให้ผู้เรียน 

  • เมื่อเปรียบเทียบความสำคัญของทักษะด้านต่างๆ ที่สร้างความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องมี สำหรับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  พบว่า  Social Skills หรือทักษะทางสังคม มีความสำคัญถึงร้อยละ ๔๔  ทักษะการจัดการทรัพยากร สำคัญร้อยละ ๒๓ 
  • ทักษะทางสังคม ที่สำคัญ ได้แก่  การกำหนดบทบาทของตนเองต่อผู้อื่น การควบคุมอารมณ์ การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวชักชวน การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
  • ทักษะการจัดการ ที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการทรัยากร งบประมาณ วัตถุดิบ คน และเวลา 


  • จุดสำคัญที่สุดของการศึกษาที่เอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งคือ  เป้าหมายต้องชัดเจน  ผลลัพธ์ต้องชัดเจน 
  • เมื่อเป้าหมายชัดแล้ว ค่อยเริ่มออกบบวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ว่า จะทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

  • การศึกษาแบบ OBE ต้องตั้งเป้าสูงที่สุด ที่ผู้เรียนที่พร้อมที่สุดจะไปถึง  ไม่ใช่ตั้งเป้ากลาง ๆ 
  • ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จะต้องหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติและความพร้อมที่แตกต่างกันของผู้เรียน 

  • ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ สร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาความสามารถส่วนบุคคล และสะท้อนสมรรถนะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ โดยใช้เนื้อหา สารสนเทศ ไอเดีย และเครื่องมือ ที่นำไปสู่ผลสำเร็จ 
  • เมื่อผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้เกิดกับผู้เรียนชัดเจนแล้ว ค่อยออกแบบหลักสูตร วิธีสอน และกระบวนการประเมินผล 

  • ผลลัพธ์ชัดเจนหมายถึง  สามารถกำหนดชัดเลยว่า  ต้องการให้ผู้เรียน "รู้อะไร" "ทำอะไรได้"  

  • ทำไมต้องเปลี่ยนมาสอนแบบ OBE คำตอบคือ
   • เพราะสิ่งที่ผู้เรียนทำได้นั้นชัดเจน ตรวจวัดได้ ได้รับการยอมรับจากผู้คน
   • ความสามารถพื้นฐานของบุคคลเกิดขึ้นชัดเจน
   • เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริง ๆ 
  • คำสำคัญของการจัดการเรียรู้แบบ OBE ได้แก่ 
   • มุ่งความสนใจไปที่ ผลที่เกิดกับผู้เรียน เรียกว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome; ELOs) 
   • ELOs จะต้องถูกสร้างขึ้นก่อนในการออกแบบหลักสูตร และจะต้องชัดเจน 
   • เป็นการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (ฺBackward design)
   • ผู้เรียนคือจุดศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้แบบ OBE 
   • สิ่งที่สำคัญมากในการจัดการเรียนรู้แบบ OBE คือ ความสอดคล้องสอดรับกัน (contruction alignment) ระหว่างผลลัพธ์ทางการเรียน เนื้อหาและกระบวนการ กิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการประเมินผล  
  • คำถามสำหรับอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ OBE คือ 
   • ท่านอยากจะให้ผู้เรียนรู้อะไร
   • ทำไมท่านจึงต้องการให้เรียนรู้เรื่องนั้น 
   • วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องนั้น ทำอย่างไร 
   • ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้ว 

  • สามข้อนี้ต้องสัมพันธ์กัน  ได้แก่   
   • Objective  หรือ Learning Outcome   
   • Activity Instructional strategies 
   • Assessment Method


  • หรือสรุปคำถามในเชิงรวบยอด ดังนี้ 
   • ผลลัพธ์การเรียนรู้คืออะไร 
   • ขณะนี้ผู้เรียนมีคุณลักษณ์อย่างไร ห่างจากเป้าหมายการเรียนรู้มากหรือไม่  มีช่องว่างเท่าใด 
   • ทำอย่างไรจะทำให้ช่วงว่างนั้นลดลง 
   • จะรู้ได้อย่างไรว่า ช่องว่างนั้นลดลง

  • การเรียนการสอนจะเปลี่ยนไปจากแบบด lecture based  ที่ focus on teaching ไปเป็น focus on learning  ดังสไลด์ด้านล่าง 


  • ดังนั้นวิธีการ สำหรับอาจารย์จะเปลี่ยนไป ดังสไลด์ด้านบนนี้   

  • วิธีคิดเพื่อกำหนด OBE  เริ่มจาก 
   • คิดถึง สมรรถนะแกนก่อน ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) และ สมรรถนะหลัก (Domain-Specific Competencies) 
   • คิดถึงว่า หากจะเกิดความสามารถนั้นๆ ต้องเรียนรู้อะไร ความรู้อะไร ทักษะอะไร เจคติอะไร 
   • แล้วคิดว่าจะเรียนอย่างไร  โดยคิดถึง กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีสอน สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ที่ต้องมี 
   • คิดว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าสมรรถนะนั้นเกิดแล้ว  โดยให้คิดวิธีวัดผล ประเมินผล  ให้ครอบคลุมทั้ง  การประเมินกระบวนการ (Formative Assessment) และการประเมินผลตามเกณฑ์ (Summative Assessment)
  • การออกแบบ ILO ต้องย้อนกลับจากใหญ่ไปเล็ก  ของประเทศ -> ของมหาวิทยาลัย ->ของหลักสูตร->ของวิชา->ของหน่วยการเรียนรู้ ->ของบทเรียน
  • แต่ตอนทำต้องทำจากเล็กไปใหญ่ 

  • หากวิเคราะห์ความต้องการสำหรับการกำหนด ELO จะเรียงลำดับความสำคัญดังนี้ เริ่มจาก ความต้องการของผู้เรียน ของผู้ใช้บัณฑิต หรือของอาชีพ ของรัฐบาล ของสังคม ของภาควิชา ของคณะ ของมหาวิทยาลัย  
  • แนวทางในการสร้าง ELOs  ต้องคำนึงถึงหลายสิ่งอย่าง  ตามสไลด์
  • การเรียนรู้จะลู่เข้าไปสู่ Lifelong Learning (LLL) ซึ่งได้แก่
   • ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
   • การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและความร่วมมือกันทำงาน
   • การเป็นผู้ประกอบการ ... การสร้างอาชีพของตนเอง 
   • การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี และการใช้สื่อต่างๆ 
   • ความเป็นพลเมือง
   • ความยั่งยืน 
  สรุป

  สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตามกรอบ TQF ล้วนแล้วแต่เป็นกลไกที่มุ่งให้สอนแบบ OBE แต่ต้องเข้าใจ และลงมือทำ 

  • มคอ.๑ คือ ELO ของอาชีพ สาขา 
  • มคอ.๒ คือ ELO ของหลักสูตร 
  • มคอ.๓ ๔ คือ ELO วิธีการสอน วิธีการประเมิน แผนการสอน แผนการประเมิน ของรายวิชา 
  • มคอ.๕ ๖ คือ รายงานผลการประเมิน 
  • มคอ. ๗ คือรายงาน มคอ.๒  
  • มคอ.๘ (มีหรือเปล่า?) รายงานผล มคอ.๑ 
  จบครับ ขอบพระคุณ ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ที่ท่านไม่เคยหวงความรู้ ที่จะแบ่งปันเป็นวิิทยาทานเลย แม้แต่น้อย ... ขออนุโมทนาด้วยครับ 
  หมายเลขบันทึก: 648854เขียนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2018 18:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 ธันวาคม 2018 09:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


  ความเห็น (0)

  ไม่มีความเห็น

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี