การจัดการความรู้ “KM แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


การจัดการความรู้ “KM แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ดำเนินการประชุมหาแนวทางจัดการความรู้เรื่อง KM แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ให้ความสำคัญกับงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ของคณาจารย์โดยจัดให้มีการประชุม วางแผนการจัดงานสอน แลกเปลี่ยนแนวความคิดงานสอนแต่ละรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตร์ก่อนจะมีการสอนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะมีการประชุมภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง โดยให้ประยุกต์ทำความรู้ความเข้าใจในงานสอนไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้งานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ประสบผลสำเร็จ มีความสมบูรณ์  ส่งเสริมให้มีผลงานที่ ประจักษ์ เป็นองค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน KM แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จมีเป้าหมายที่สำคัญอยู่ที่การพัฒนางานสอนของคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ ลักษณะของงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการ ปฏิบัติงานจริง โดยมีอาจารย์เป็นทั้งผู้ผลิตงานวิจัย นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แล้วจะพัฒนาความรู้ที่ได้นั้นต่อไปให้มีความถูกต้องเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาการเรียนการสอน  ให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์คืออะไร

          งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ คือกระบวนการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ หรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

ลักษณะของงานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์

          งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ เป็นงานวิจัยที่เกิดจากการศึกษาโดยอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ของห้องเรียนในขณะที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วทำการเขียนรายงานผลการศึกษาออกมาในรูปแบบของงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียนจึงมีลักษณะดังนี้

          ๑. เป็นงานวิจัยที่มุ่งค้นหารูปแบบ และวิธีการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน (ทักษะปฏิบัติการ)

          ๒. เป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของตัวผู้เรียนและประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอน (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

          ๓. เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษา สำรวจสภาพที่ปรากฏตามความต้องการ ความคิดเห็น และความสนใจของบุคคลในห้องเรียน (พฤติกรรม)

ความหมายของแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ

 

พระมหากริช ถิรธมมฺโม

          แนวทางงานสอนสู่วิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ สิ่งสำคัญที่สุด คือการนำรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับการทำวิจัยในชั้นเรียน การจะทำวิจัยในชั้นเรียนให้สำเร็จสิ่งสำคัญคือ การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือไม่ใช้ห้องเรียนก็ได้ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ อาจารย์ นิสิต หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม วิธีการสอน แบบทดสอบ สภาพบรรยากาศในห้องเรียน กลุ่มเพื่อน และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นปัจจัย

นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร

แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการเรียนของนิสิต อาจารย์จึงเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญต่อการทำให้การดำเนินงานงานสอนเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ปัญหาหนึ่งที่พบ คือ อาจารย์ไม่รู้จักนิสิตที่เรียน ไม่รู้ว่านิสิตของตนเป็นใคร มีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องใดบ้าง มีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะ อาจารย์ไม่ได้มีการศึกษาถึงปัญหาของนิสิตอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเพียงพอในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้ง ๆ ที่อาจารย์อยู่กับปัญหาการเรียนการสอนตลอดเวลา แต่มีวิจัยในชั้นเรียนที่เกิดจากอาจารย์ หรือเป็นผลงานของอาจารย์ด้านการวิจัยในชั้นเรียนมีน้อยมากที่มีการพิมพ์เผยแพร่ออกมา ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์มีน้อย ดังนั้น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อนี้ จึงมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อาจารย์ในด้านแนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อที่อาจารย์จะได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น หรือค้นหา พัฒนาวิธีการเพื่อนำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

นางสาวปานวลัย ศรีราม

          แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ ให้ดูที่อาจารย์ผู้ทำวิจัย การทำวิจัย อาจารย์ต้องมีความเข้าใจในกระบวนการในการทำ กระบวนการนั้นถ้าอาจารย์ไม่มีประสบการณ์ ขาดประสบการณ์ที่จะทำงานวิจัยในชั้นเรียนชิ้นนั้น ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ ในการทำวิจัยในชั้นเรียนจะต้องเรียนรู้จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ โดยอาจารย์ผู้ไม่มีประสบการณ์ไปเป็นลูกมือของอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ ฝึกการเรียนรู้ การศึกษาต่างๆ จนรู้และมาทำวิจัยในชั้นเรียนเอง ซึ่งเราจะมองภาพออกว่าเราจะต้องทำอย่างไร ให้การวิจัยในชั้นเรียนประสบความสำเร็จ ถ้าอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยก็จะทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จ อีกอย่างคือเวลาในการทำวิจัย ควรมีการแบ่งเวลาให้ดี

 

เป้าหมายที่สำคัญสู่ แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ

          เป้าหมายที่สำคัญของงานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ คือ การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนางานสอน พัฒนานิสิต และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่ได้อยู่ในหลักสูตรรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ มาจากสภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน เช่น สภาพการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน วิธีสอนที่ใช้ในวิชาต่าง ๆ หรือพฤติกรรมของนิสิตที่เป็นปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น นอกจากนี้อาจมาจาก ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ในรายวิชา หรือจากบันทึกหลังการสอน หรือมาจาก การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา

แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างไร

          สามารถสรุปออกมาเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ ๑. ปัญหาวิจัยเกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

 ๒. นักวิจัยรู้และกำหนดปัญหาที่เหมาะสม

 ๓. ทำงานวิจัยในชั้นเรียนแล้วต้อง พัฒนาคน พัฒนางาน

 ๔. เป็นการวิจัยแบบมีการรวมพลัง ระหว่างนิสิตและอาจารย์

 ๕. เป็นงานเดียวกับงานประจำของอาจารย์

 ๖. ใช้วงจร PDCA หรือ PAOR อาจทำเป็นงานวิจัย ๒-๓    หน้า (บทความ) หรืองานวิจัยทำเป็นรายงาน ๕ บท

๗. อาจทำในชั้นเรียน ขยายไปชุมชน

สิ่งใดไม่ใช่แนวทางงานสอนสู่งานวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ

          ๑. ทำแผนการสอน บันทึกการสอน

          ๒. การแก้ปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนพบระหว่างการสอน

          ๓. การวิจัยจบที่การสรุปผลการทดลอง

          ๔. การวิจัยที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

          ๕. การวิจัยที่เน้นการรายงานใช้เลื่อนฐานะ

20180629111512.pdf

หมายเลขบันทึก: 648601เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2018 11:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 มิถุนายน 2018 11:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี