องค์ความรู้จากการเรียนวิชากฎหมายเพื่อธุรกิจ

อนุธิดา
จากเป้าหมายเล็กที่เพื่อการรู้จักกับคำว่ากฏหมายกลายเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรู้จักคำว่ากฏหมายให้ดี
 ประมวนองค์ความรู้จากการศึกษาวิชากฎหมายเพื่อธุรกิจ สามารถลำดับได้ดังนี้ 
No.PurposeSkillKnowledge
1รู้จักการใช้ www.gotoknow.orgความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อ internet เพื่อการศึกษากฎหมายเรียนรู้แหล่งข้อมูลด้านกฎหมายในสื่อ internet
2รู้จักกฎหมายเพื่อการบริหารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจที่สำคัญกฎหมายสำคัญ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืมเงิน
3รู้ขั้นตอนในการเริ่มทำธุรกิจความรู้ต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนธุรกิจ รวมถึงการมองถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจที่สนใจการจัดการเรื่องเงินทุน สถานที่การดำเนินการด้านกฎหมาย, การร่างสัญญาเป็นต้น
4ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจการประเมินสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, เข้าใจถึงสถานการณ์เด่นๆ ต่างที่เกิดขึ้น แล้ววิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อธุรกิจการมองเห็นสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสามารถที่จะมองเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั้นเป็นประโยชน์มหาศาลต่อธุรกิจ
5สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในธุรกิจมองเห็นถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขในการทำธุรกิจ วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ปัญหาในการดำเนินธุรกิจอาจมาจากหลายๆ ส่วน และถ้าเรารู้จักกฎหมาย เราจะสามารถนำกฎหมายมาแก้และป้องกันปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้
6การใช้กฎหมายในธุรกิจความรู้เรื่องกฎหมายในด้านต่างๆ กฎหมายมีหลายชนิด ในแง่ของธุรกิจที่เราสนใจ ทำให้เราทราบถึง รายละเอียดต่างๆ ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายภาษีอากร รวมถึงกฎหมายแรงงานและประกันสังคมเป็นต้น
7รู้ถึงโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจสามารถมองเห็นถึงโอกาสและอุปสรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ การดึงนำเอาปัจจัยต่างๆ รอบด้านมาทำให้เกิดโอกาส การนำเอากฎหมายมาป้องกันในการเกิดอุปสรรค
8รู้จักบทบาทรัฐบาลกับธุรกิจทราบถึงบทบาทของรัฐบาล และนำมาเชื่อมโยงกับธุรกิจรัฐมีบทบาทในการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ประเภท การทราบถึงแนวทางนโยบายของรัฐบาลนั้น จะทำให้เราสามารถประเมินและกำหนดทิศทางธุรกิจของเราได้ชัดเจนขึ้น
9รู้จักการกำหนดขนาดของธุรกิจแนวทางในการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจรู้ถึงขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจ และทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดแนวทางของความคิด สามารถสร้างแผนธุรกิจเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
10รู้จักสัญญาที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในการทำธุรกิจมีสัญญาอะไรอะไรบ้างที่เกิดขึ้น  คู่สัญญาเป็นใคร ทำสัญญาเรื่องอะไร และทำไมต้องทำสัญญาสัญญา หมายถึง นิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอ สนองต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่มุ่งจะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงหรือระงับนิติสัมพันธ์ การเจรจาต่อรองในเรื่องสัญญา ข้อสัญญาและระมัดระวังก่อนการทำสัญญาที่ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตนเอง
    
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องกฏหมาย

คำสำคัญ (Tags)#ธุรกิจ#เพื่อ#กฏหมาย

หมายเลขบันทึก: 64830, เขียน: 02 Dec 2006 @ 11:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)