ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย  เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

สิ่งดีที่ข้าพเจ้า คือ ขับรถปฏิบัติตามกฏจราจร เพื่อความปลอดภัยกับตัวเองและผู้อื่น