การเรียนรู้ในห้องกฎหมายมหานคร

Pichrawee G.
การเรียนรู้ในห้องกฎหมาย ทำให้เราสามารถประมวลความรู้ออกมาได้เป็นขั้นตอนเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจได้ในอนาคต

 

การเรียนรู้ในห้องกฎหมาย ทำให้เราสามารถประมวลความรู้ออกมาได้เป็นขั้นตอนเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจได้ในอนาคต จากการเรียนรู้ สามารถลำดับได้ดังต่อไปนี้ 

Stage

Purpose Skill Knowledge
0 www.gotoknow.org ความรู้เบื้องต้นในการใช้อินเตอร์เน็ต เรียนรู้ห้องสมุดแห่งใหม่บนโลกไซเบิร์กที่เราไม่รู้จักมาก่อน
1 ปรับพื้นฐานความคิด แนวความคิดในแต่ละขั้นตอน เช่น วิธีการคิด (Thinking Method), วิธีการพูด (Speaking Method), วิธีการเขียน (Writing Method) และวิธีการอ่าน (Reading Method) ได้ขั้นตอนแนวความคิด เช่น วิธีการคิด ควรต้องมี Purpose, Method และ Evaluation)
2 กฎหมายเพื่อการบริหารธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายเบื้องต้นต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การร่างสัญญาประเภทต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจะซื้อจะขาย ฯลฯ  
3 เริ่มต้นทำธุรกิจ ความรู้ต่างๆ ของการเรียนการบริหาร การจัดทำแผนธุรกิจ การมองถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจ

การลำดับขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ โดยทฤษฎีที่เรียนรู้จากห้องเรียน และโลกภายนอก ความรู้ที่ได้จากขั้นนี้ มีดังต่อไปนี้

§   การจัดการเรื่องเงินทุน สถานที่

§  การดำเนินการด้านกฎหมาย, การร่างสัญญา ฯลฯ

ทราบถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ ณ ที่นี้ จะเป็นผู้ประกอบการ (Business Doer) ผู้สนับสนุนการประกอบการ (Supporter) ผู้ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบการ (Controler)

4 วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ การดึงข่าวสารต่างๆ มากลั่นกรองแล้วนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการ์ณทั้งในประเทศและต่างประเทศ , เข้าใจถึงสถานการ์ณเด่นๆ ต่างที่เกิดขึ้น แล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรกับธุรกิจ สถานการ์ณเด่นต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การมองเห็นสถานการ์ณเหล่านี้ และสามารถนำมาประมวลผลได้ก่อน จะเกิดการได้เปรียบ สถานการ์ณเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
5 วิเคราะห์ปัญญาที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจ เห็นถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขในการทำธุรกิจ วิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต กฎหมายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ปัญหาในการดำเนินธุรกิจอาจมาจากหลายๆ ส่วน และถ้าเรารู้จักกฎหมาย เราจะสามารถนำกฎหมายมาแก้และป้องกันปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้
6 กฎหมายเพื่อใช้ในธุรกิจ ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ กฎหมายมีหลายชนิด ในแง่ของธุรกิจที่เราสนใจ ทำให้เราทราบถึง รายละเอียดต่างๆ ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายภาษีอากร รวมถึงกฎหมายแรงงานและประกันสังคม ฯลฯ
7 โอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ เห็นถึงโอกาสและอุปสรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ การดึงนำเอาปัจจัยต่างๆ รอบด้านมาทำให้เกิดโอกาส การนำเอากฎหมายมาป้องกันในการเกิดอุปสรรค
8 บทบาทรัฐบาลกับธุรกิจ ทราบถึงบทบาทของรัฐบาล และนำมาเชื่อมโยงกับธุรกิจ รัฐมีบทบาทในการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ประเภท การทราบถึงแนวทางของรัฐบาลนั้น จะทำให้เราสามารถประเมินและกำหนดทิศทางธุรกิจของเราได้
9 การกำหนดขนาดของธุรกิจ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ทราบถึงรายละเอียดของการเริ่มต้นธุรกิจ และทำให้ผู้ประกอบการมีเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดแนวทางของความคิด และช่วยให้ผู้ประกอบการแน่วแน่เพื่อไปสู่เป้าหมาย แผนธุรกิจยังเป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และสุดท้ายแผนธุรกิจช่วยให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจช่วยกำหนดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องในอนาคต
10 สัญญาที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ความรู้ด้านสัญญาในทุกๆ ส่วนของการดำเนินธุรกิจ สัญญา หมายถึง นิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอ สนองต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่มุ่งจะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงหรือระงับนิติสัมพันธ์ และสัญญามีหลายๆ ประเภท ในธุรกิจสามารถกำหนดเงื่อนไขลงไปในเหมาะสมกับธุรกิจ
11 สรุปแนวคิดจากการเรียนรู้วิชากฎหมาย ลำดับความคิด สามารถนำลำดับความคิดมาใช้ในการดำเนินธุรกิจที่เราต้องการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายธุรกิจ โดย พิชญ์รวี

คำสำคัญ (Tags)#แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 64779, เขียน: 02 Dec 2006 @ 00:51 (), แก้ไข: 11 Apr 2012 @ 11:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อยู่เชียงใหม่ค่ะ คิดถึงนักศึกษาค่ะ

พยายามนึกให้ออกนะคะว่า มะม่วงห้อยแบบแอบอยู่ตรงไหน เก็บลงมาให้หมดนะคะ

ตอนนี้ พิชญ์รวี ปลูกมะม่วงเป็น เก็บมะม่วงเป็น วันสุดท้ายที่เราจะปิดการสอน เราจะกวนมะม่วงเอาไว้กินกันนานๆ

เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นขอบคุณอาจารย์แหววมากที่ให้เกรียติมาช่วยให้ข้อคิดเห็น เพราะเฝ้ารอมานาน ว่าเมื่อไหร่งานของตัวเองจะได้รับการคอมเม้นส์จากอาจารย์บ้าง

จะพยายามลำดับการกวนมะม่วงให้เป็นค่ะ หวังว่าวันที่กวนเสร็จ อาจารย์จะให้เกรียติมาชิมด้วย

ขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ ขอให้มีความสุขกับอากาศและสภาพแวดล้อมดีดีที่เชียงใหม่ค่ะ