เมื่อคราวที่แล้ว  คือ.....เมื่อวานนี้  ครูอ้อยได้นำเสนอการจัดการเรียนการสอนตามสไตล์ของครูอ้อยที่เคยสอนมา  วันนี้ก็มีต่อไปอีก  ดังนี้

6.  บรรยากาศในชั้นเรียน  เป็นสิ่งที่ครูอ้อยต้องจัดให้มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์หมายถึง  ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน  เรื่องนี้ครูอ้อยถนัดนัก  ให้ความเป็นกันเองจนได้เรื่อง  มาแล้วหลายครั้ง  ไม่ว่ากับนักเรียนตัวน้อย  หรือกับผู้ใหญ่ในเว็บไซต์ก็ตาม  ครูจะต้องให้ความเสมอภาคให้โอกาสนักเรียนเปิดเผยความรู้สึก  และความต้องการอย่างจริงใจ  ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  ยอมรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์  และข้อเสนอแนะจากทุกคน  การจัดบรรยากาศแบบนี้  ควบคู่กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดี  ทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัยได้โดยไม่ต้องมีการบังคับ    ...เรื่องนี้เป็นเรื่อง...แปลก  แต่  จริง

7.  การจัดชั้นเรียน  ควรให้เหมาะสมกับกิจกรรม  บางครั้งกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว  ควรใช้พื้นที่ที่โล่ง  ส่วนกิจกรรมที่ต้องเขียนต้องอ่าน  ก็ควรจะมีโต๊ะจัดไว้ให้

8.  การให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมในชั้นเรียนตามปกติ  ควรให้สื่อที่ทุกคนมองเห็นด้วยกัน  เช่น  ให้เขียนบนกระดานแผ่นใหญ่  หรือเขียนลงบนกระดาน  ควรมีขนาดใหญ่พอที่นักเรียนจะทำกิจกรรมพร้อมๆกันได้หลายๆกลุ่ม

 9.  การจัดให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม   ควรเตรียมกระดาษแผ่นใหญ่ๆ  และปากกาเคมีให้แต่ละกลุ่มเขียนตัวอักษรให้ใหญ่พอที่ทุกคนจะมองเห็น  ระหว่างที่พูดนำเสนอ  จะได้ชี้ให้เพื่อนๆมองตามไปด้วย  ทุกคนจะได้เห็นได้ฟัง  ไดคิดตาม  เมื่อนำเสนอเสร็จ  ก็สามารถอภิปรายและแก้ไขข้อผิดพลาดร่วมกันได้เลย

10.  ควรฝึกการเขียนข้อความบนกระดานให้แก่นักเรียนด้วย  ต้องให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่และเรียบร้อย  พอที่ทุกคนจะอ่านได้ชัดเจน

เป็นอย่างไรบ้างคะ..ทุกข้อนี้ครูอ้อยคิดว่าคุณครูทุกท่านต้องได้จัดทำแบบครูอ้อย  ใช่ไหมคะ