การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 ( พ.ศ. 2562-2563)


การไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯนั้น ไม่ใช่ได้เรียนรู้แค่วัฒนธรรมหรือภาษา แต่ได้ทักษะชีวิตที่มากกว่าองค์ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการจึงมีพัฒนาการที่ดี

คุณสนั่น  อังอุบลกุล  ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 ( พ.ศ. 2562-2563) เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม  2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์      

ผู้เข้าร่วมประชุม  เป็นอาสาสมัครเอเอฟเอสจาก 81 เขต  จำนวน 154 คน ประกอบด้วย   

1 ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต   

2. ผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต  

วัตถุประสงค์ในการประชุมฯ 

1. เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานของเอเอฟเอส ประเทศไทยให้แก่อาสาสมัครที่รับผิดชอบด้านการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส

2. แนะนำโครงการ และกิจกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาสาสมัคร และการพัฒนาเอเอฟเอสเขต

3. แนะนำโครงการใหม่ของเอเอฟเอสประเทศไทย เช่น โครงการเอเอฟเอสระยะสั้น และโครงการระยะ 1 ปีในกลุ่มหอพัก เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศเดนมาร์ก และประเทศจีน รวมทั้งโครงการประเทศแคนาดาโซนภาษาอังกฤษ

4. ให้ความรู้ในด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ      มีความพร้อม และมีความสุขในการเข้าร่วมโครงการของเอเอฟเอส

5. เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ และโครงการแลกเปลี่ยนอาสาสมัคร

6. ให้ความรู้แก่อาสาสมัครเอเอฟเอสในเรื่องแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนกรณีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

7. เปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์     ที่เกี่ยวกับการคัดเลือก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในพื้นที่รับผิดชอบของตนต่อไป 

ข้อมูลที่สำคัญ            

เอเอฟเอสประเทศไทย ดำเนินโครงการส่งเสริมเยาวชนไปศึกษาแลกเปลี่ยน  วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี  มานานกว่า 50 ปี  มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากประเทศสมาชิกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ได้รับรางวัลอันดับ  1 ใน 5  ด้านคุณภาพติดต่อกันมาโดยตลอด  

ข้อมูลการสมัครสอบ ปี  2560           

ผู้สมัครสอบ              16,000  คน         
รับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  850 คน
   

สาระหลัก  โดยสรุป       

1.โครงการฯ รุ่นที่ 58 นี้  จะมีการขยายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปประเทศจีน เพิ่มขึ้นเป็น 300 คน/ปี เนื่องจากภาษาจีนมีบทบาทสำคัญในศตวรรษที่ 21 เพราะประเทศจีนพัฒนาก้าวกระโดดไปไกลทั้งด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ฯ นับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ  นอกจากนั้นนักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถสอบวัดความรู้ภาษาจีนได้ในระดับ 6 รับทุนไปศึกษาต่อในระดับสูงเป็นจำนวนมาก   เป็นการสร้างชื่อเสียงให้ทั้งประเทศไทย และประเทศจีน          

2. การแนะนำประเทศแคนาดาโซนภาษาอังกฤษ  ช่วงก่อนหน้านี้....มีการส่งผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนศึกษาแลกเปลี่ยน  วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี  ไปที่ประเทศแคนาดาได้เฉพาะโซนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส   แต่ ณ ปัจจุบัน...  สามารถดำเนินการส่งผู้เข้าร่วมโครงการไปในโซนที่ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้ ณ เมือง Ontario  และผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้  ซึ่งจัดสรรให้ถึง  22 โรงเรียน  และจะได้พักอยู่กับ Home Stay   ไม่ได้พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์      

3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ เมื่อกลับมาสามารถเทียบโอนได้ แต่จะไม่ได้ผลการเรียนเป็นเกรด   จะได้เป็นตัว "ท " คือการเทียบโอน  โดยไม่ต้องเรียนซ้ำ เพราะในการยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะคิดเกรดเฉลี่ยแค่ 4 เทอม   ยกเว้นจะเรียนต่อในบางสาขาวิชาที่ต้องการทักษะความรู้ที่ต่อเนื่อง เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จึงต้องเรียนซ้ำ      

4. งานฝ่ายต่างๆของเอเอฟเอส ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ    

4.1. ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร ฯ         
    4.1.1  ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  โดยประสานการทำงานฝ่านเอเอฟเอสเขต จำนวน 81 เขตทั่วประเทศ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งการประกาศผล          
    4.1.2.  จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพของอาสาสมัคร  เช่นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้-ความเข้าใจ  การจัดประชุมประจำปีและทัศนศึกษา   การจัดทำโครงการศึกษาดูงาน ฯลฯ และการคัดเลือกอาสาสมัคร เข้ารับการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ       
    4.1.3. การจัดทำโครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัคร เช่น การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น   ระดับเขต  ระดับภาคและระดับประเทศ        
    4.1.4  การดูแลและสนับสนุนอาสาสมัครในเขต  จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชน  

4.2. ฝ่ายบริการการศึกษา  มีหน้าที่ดูแลเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ และอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการฯต่างๆ  โดยรับช่วงต่อจากฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร ฯ ดูแล- ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ ฯ เช่นจัดประชุม   จัดค่ายเตรียมความพร้อม และปฐมนิเทศ   ประสานติดต่อ-ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับเอเอฟเอสในประเทศอุปถัมภ์   จัดประชุม-จัดค่าย หลังจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ กลับจากประเทศอุปถัมภ์ ฯลฯ      

4.3  ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร     มีหน้าที่ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ฯจากประเทศต่างๆ ทั้งในส่วนของเยาวชน และอาสาสมัครเอเอฟเอสที่มาศึกษาดูงาน  ดำเนินงานฝ่านศูนย์อุปถัมภ์ จำนวน 17 ศูนย์  ที่ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ   
ภาระงานหลักๆ  
4.3.1.  รับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์  
4.3.2   ประสานเรื่องใบสมัครนานาชาติ กับประเทศสมาชิกเอเอฟเอสทั่วโลก   
4.3.3  ดำเนินการ placement ร่วมกับศูนย์ฝ่ายอุปถัมภ์
4.3.4 ประชุมครอบครัวอุปถัมภ์ และครูที่ปรึกษา
4.3.5 จัดค่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการชาวต่างชาติ จำนวน  4 ค่าย (Arrival Camp , Cultural Orientation Camp, Enrichment Camp , End of stay Camp)    

5  จะเปิดรับสมัครสอบข้อเขียนทางออนไลน์  ตั้งแต่เดือนเมษายน – 6 มิถุนายน 2561 ( สนใจคลิกเข้าชมได้ที่นี่ )

***...การไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯนั้น  ไม่ใช่ได้เรียนรู้แค่วัฒนธรรมหรือภาษา  แต่ได้ทักษะชีวิตที่มากกว่าองค์ความรู้  ผู้เข้าร่วมโครงการจึงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ...***  

          ***  ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะ  ***  

หมายเลขบันทึก: 645795เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2018 00:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2018 09:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง