ภาวะผู้นำกับการคิดนอกกรอบ สถาบันพัฒนาครู นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 ปี 2561

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561

ในการนี้จึงได้เชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และคณะเป็นวิทยากรอภิปรายหัวข้อ ผู้นำกับการคิดนอกกรอบ สำหรับนักบริหารภาคราชการ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สรุปการอภิปรายหัวข้อ ภาวะผู้นำกับการคิดนอกกรอบ (สำหรับนักบริหารภาคราชการ)

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

การคิดแบบ Defensive คือคิดถึงกฎระเบียบ ก็ทำอะไรไม่ได้ ต้องไม่ยอมแพ้ ต้องปรับ mindset กระทรวงศึกษายังเน้นแบบ Top-down ต้องยอมรับว่า สถานการณ์เปลี่ยนเร็ว มี Robotics, AI และ Big Data

ควรมี buddies จับคู่ การเรียนเป็นทีมเป็นเรื่องดี เรียนแล้วต้องมีเพื่อน

บิล เกตส์เก่งมากด้านทฤษฎี เหมือนบางคนที่เรียนเก่งมาก แต่บางคนที่เรียนเก่งก็ทำงานไม่เป็น ตอนที่บิล เกตส์อายุ 15 ปีจับมือกับพอล เอเลน อายุ 16 ปี ตกฟิสิกส์แต่อ่านนิตยสาร เขาแนะนำหนังสือ Popular electronics แก่บิล เกตส์

ต้องดูว่าครูจับมือกันหรือไม่ อาจารย์จีระทำเรื่อง Value Diversity

ในการเป็นนักยุทธศาสตร์ ก็ต้องคิดเป็นวิเคราะห์เป็น

Thinking inside the Box คือค้นหาตัวเองว่าทำอะไร

Thinking outside the Box คิดนอกกรอบ

Thinking New Boxes มีกล่องใหม่เกิดขึ้น

เราเป็นเหยื่อของระบบราชการ ต้อง realistic รู้ความจริงว่า เราจะหลุดพ้นจากระบบราชการได้ยาก

เวลาทำ Workshop ควรคิดทลายกฎระเบียบ

Thinking New Boxes เช่น กระทรวงสาธารณสุขมีองค์กรใหม่เกิดขึ้น ศศินทร์มีกล่องใหม่ คณบดีไม่สามารถควบคุมได้ การเป็นผู้บริหารก็ต้องคิด

Boundary พรมแดน ทางวิชาการ การทำงานของกระทรวงต้องไม่มีพรมแดน เช่น โครงการการเคหะมีโจทย์ว่าควรทำงานแค่เหมืองไทยหรือก้าวเข้าไปในอาเซียน กระทรวงศึกษาอาจจะทำงานร่วมกับประเทศอื่นก็ได้

Workshop 1

ความคาดหวังจากการบรรยายในวันนี้

กลุ่ม 1 มหาสารคาม

1.ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ให้เรานำไปปรับใช้ในการบริหาร

2.สิ่งที่อาจารย์ได้ทำทั้งหมด

3.อยากทราบสิ่งที่อยากให้พวกเราทำต่อไป

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

อาจารย์จีระเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ จึงได้รับมอบหมายให้ทำงานหลายอย่าง งานที่ถือเป็นความสำเร็จ 2 เรื่อง

ธรรมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม แต่กระทรวงศึกษา Thinking outside the Box ของกระทรวงศึกษา

ธรรมศาสตร์ Thinking outside the Box นอกมหาวิทยาลัย

อาจารย์จีระสนับสนุนกฎหมายประกันสังคม

อาจารย์พึ่งงบประมาณแผ่นดินน้อย จึงไปหางบจากภายนอก

ต้องมีวัฒนธรรมองค์กรสนับสนุนด้วย

คำถามแบบนี้เป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่

วันที่จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์เป็นรัฐมนตรี รศ.ธงทอง จันทรางศุอยู่สภาการศึกษา อาจารย์จีระอยากให้กระทรวงศึกษาเปิดกว้างให้ความรู้ต่างๆหมุนเวียนเข้ามาโดย networking กับหน่วยงานภายนอก CP ก็ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมา ดร.อาทิตย์เป็นคนฉลาด หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งขึ้นมามี Demand side แต่อาจารย์จีระมี demand+supply

ขอให้ใฝ่รู้ รู้ให้มาก และไม่หยุดการเรียนรู้

กลุ่ม 2

1.กลยุทธ์การสร้างความเข้าใจร่วมของบุคลากรในการคิดนอกกรอบ

2.กระบวนการคิดนอกกรอบสำหรับนักบริหารระดับกลางนำไปใช้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

Drucker ทำสองอย่างคือ ถามคำถามที่สำคัญ แต่ต้องไม่คาดหวังว่าจะมีคำตอบ ต่อไปจะไม่มีคำตอบแน่นอน  

Thinking outside the Box ต้องแม่นในกรอบก่อน

ประชารัฐต้องมี 4 ตัวละคร ถ้าเรายกย่องทุกฝ่าย เช่น เป็นข้าราชการ C9 ให้เกียรติคนตำแหน่งต่ำกว่า กล้ารับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนอื่น ต้องให้ความสำคัญศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และยกย่องซึ่งกันและกัน

ขอชื่นชม ถามคำถามได้ดีมาก

กลุ่ม 3 ปัตตานี

1.อยากได้องค์ความรู้ ประสบการณ์ วิทยายุทธ์สุดยอดของอาจารย์ไปใช้บริหารนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

2.อยากได้ future box

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ตอนนี้กำลังจะทำเรื่องท่องเที่ยว 3 จังหวัดภาคใต้ งบแก้ปัญหาความมั่นคงมี 3 แสนกว่าล้าน กำลังจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และคน 3 จังหวัดภาคใต้

Stanford บอกว่า นักเรียนทำเรื่องใหญ่ 2 เรื่อง แทนที่จะลอกความคิด แต่ควรสร้างความคิดของตนขึ้นมา

ความรู้ในไทยคือระบบนิเวศวิทยา

การเคหะไปที่ลาวและ CLMV แล้ว

ทุกอย่างที่สร้างขึ้นมา ควรจะนำไปประยุกต์กับความจริง

1.พูดความจริง

2.ตรงประเด็น มีประโยชน์

กลุ่ม 4 พรชัย

1.ทักษะในการคิดนอกกรอบ

2.รูปแบบการคิดนอกกรอบของข้าราชการประจำ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ตรงประเด็นมาก

คิดนอกกรอบต้องทำแล้วคนได้ประโยชน์

ผู้นำยุคต่อไปต้องกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ

กลุ่ม 5 สงขลา

1. แก้ปัญหาภาคใต้ให้สำเร็จทำอย่างไร

2.สิ่งที่พูดกันมากตอนนี้คือเรื่องโครงสร้างระหว่างศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการเขต ควรจะให้ใครอยู่หรือไป

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

กระทรวงศึกษาธิการรวมถึงคนในห้องนี้ใช้ความคิดนอกกรอบแก้ปัญหา3 จังหวัดภาคใต้ได้อย่างไร

ควรสร้างความสัมพันธ์โดยรู้จักกับม.อ.ปัตตานี มีปราชญ์และอาจารย์

การศึกษายุคต่อไปต้องประสมกันระหว่างการศึกษาด้านศาสนาและการศึกษาสามัญ

ต้องให้ฝ่ายการศึกษาช่วยแก้ปัญหา

กลุ่มนี้คิดนอกกรอบที่นำการศึกษาไปแก้ปัญหาความมั่นคง

กลุ่ม 6 นนทบุรี อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สมัยอาจารย์จีระเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์

1.มีวิธีเอาชนะความกลัวแล้วออกนอกกรอบได้อย่างไร

2.มีข้อควรระวังอย่างไร

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

อย่าให้เกิดความไม่โปร่งใส

บางครั้งกระทรวงศึกษาควรสนับสนุน networking

ควรไปเทพศิรินทร์ 9 เด็กไม่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัย แต่ไปทำงานโครงการหลวงแทน ยิ่งกว่านอกกรอบ แต่ทำแล้วประสบความสำเร็จ

การคิดนอกกรอบเรื่องเล็กๆ เช่น วิธีการเรียน

การทำให้คนคิดนอกกรอบก็ต้องส่งเสริมให้เขาอยากทำสิ่งต่างๆ

กลุ่ม 5 สงขลา

ขอบคุณคณะวิทยากร

เรื่องผู้นำมีความจำเป็น 2 เรื่อง

ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีการคิดนอกกรอบ

ผู้นำต้องมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ทั้งสองเรื่องเป็นหัวใจหลักของผู้นำ

อยากได้ตำราการคิดนอกกรอบ มีเนื้อหาเป็นแนวทางและตัวอย่าง

นักวิทยาศาสตร์มากที่ได้คิดนอกกรอบ กว่าจะคิดได้ ต้องทดลองจนสำเร็จ

เปรียบเทียบผู้นำทั่วโลก เป็น inbox and outbox บรรจุว่า นายกรัฐมนนตรีไทยคิดนอกกรอบพัฒนาอะไรบ้าง

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กสวัสดี จึงคิดป้ายจราจรขึ้นมา

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

อาจารย์ก็ทำหนังสือมา

แรงบันดาลใจนี้มันดี เป็นประโยชน์

การจุดประกายอยู่ที่ใครจะคิดต่อ

ที่เราทำเป็นการทำงานนอกกรอบ ทุกรุ่นควรจะทำ

ทุกกลุ่มถามคำถามได้ดีมาก

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

การคิดนอกกรอบที่ไม่มีองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ ความชำนาญในท้องถิ่น จะทำให้ผิดพลาด

นี่เป็นสถานการณ์ไม่คาดฝัน

การถามคำถามบอกได้หลายอย่าง

จากประสบการณ์เป็นสื่อมวลชน ก็ช่วยให้การคิดนอกกรอบอยู่กับความจริง

จากคำถามว่า ทำอย่างไรจึงกล้าจะเดินออกนอกกรอบ

ต้องรู้ว่าในกรอบมีอะไร แล้วทำไมจึงต้องออกนอกกรอบ อาจารย์จีระไม่ได้บอกให้เดินคนเดียว ต้องมีพันธมิตรและเครือข่าย

เด็กจบใหม่และดร.ใหม่คิดนอกกรอบแต่ยังขาดประสบการณ์

โลกธรรมศาสตร์บังคับอาจารย์จีระตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ตอนนั้นคนไม่รู้จักทรัพยากรมนุษย์ ต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนขององค์กร นำมาใช้ให้มีคุณค่า ฝ่ายบริหารเป็นทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ บางครั้งคิดได้มาก แต่ผู้นำยังไม่เข้าใจ

Boundary คือคิดแบบเปลี่ยนสมรภูมิ มีตัวอย่างที่การเคหะ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

Boundary คือการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการการคิดด้วย

Steve Jobs เรียนด้าน Art แต่ทำงานคิดนอกกรอบได้

ควรดูจากความจริงก่อนว่า กระทรวงไม่สามารถทำงานแค่ในกรอบได้เพราะคุณภาพเด็กจะลดลง แล้วก็ต้องเลือกประเด็น

ทุกคนมี outside the box แต่ต้องดูว่าตรงไหนสำเร็จหรือไม่ และมีอะไรต้องทำต่อ

ทุกรุ่นของที่นี่มีความสามารถมาก

เมื่อเกษียณแล้ว ควรรวมตัวกันสร้างองค์กรการเรียนรู้แล้วจะเป็นประโยชน์มาก

บุคลิกแต่ละคนต้องมีแรงบันดาลใจในการคิดนอกกรอบ ควรนำจินตนาการออกมาคิดนอกกรอบ

Drucker บอกว่า ผู้นำต้องทำในสิ่งที่สำคัญต่อองค์กร

ถ้าพื้นฐานไม่แน่น จะทำให้เกิดความเสียหายเมื่อคิดนอกกรอบ

การคิดนอกกรอบต้องนำไปสู่มูลค่าที่สูง และมาจากความคิดสร้างสรรค์ รุ่นนี้ควรรวมตัวกันใช้ความหลากหลายเป็นพลัง ทำให้มีโอกาสนอกกรอบ ใครชอบทำอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกัน

การคิดนอกกรอบต้องทำต่อเนื่องและชนะเล็กๆ

ทฤษฎีคิดนอกกรอบมาจากคณิตศาสตร์

ในอนาคต อาจมีภาคเอกชนมาช่วยงานการศึกษา กระทรวงศึกษาไม่ควรมองแค่โรงเรียนมัธยม แต่ควรมองความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้วย มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนต้องเชื่อมโยงกัน

Thinking inside the box สำรวจว่าทำอะไรในกรอบสำเร็จได้ก่อน มีพื้นฐานดีก่อน แล้วค่อยออกนอกกรอบ

การคิดนอกกรอบทำให้เกิดกระตือรือร้น ไม่ควรบ้าคลั่งความสำเร็จในอดีตเพราะเป็นการปิดกั้นตัวเองว่าพอแล้ว

ในการพัฒนาทุนทางความคิดสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้เหตุและผล มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้

เคยมีการประชุม World Congress ที่ฮอลแลนด์ มีคนเป็นหมื่น แบ่งกลุ่ม 500 คน มีช่วงเศรษฐกิจไทยและอาเซียน แล้วมีคนญี่ปุ่นวิจารณ์ประเทศไทยถูกและผิดแบบครึ่งต่อครึ่ง อาจารย์จีระชมเชยที่ขอบคุณในการวิเคราะห์แต่ก็บอกเขาว่า วิเคราะห์ผิด วันรุ่งขึ้น Sasakawa Foundation มาพบอาจารย์และได้รับงบฝึกอบรมล้านเหรียญ เพราะเห็นความสามารถในการอธิบายความจริงได้

จุดอ่อนของเรา ก็คือ.. (1) เรายังไม่ได้สร้างบรรยากาศในการ Share ความรู้ร่วมกันในองค์กร

(2) การบริหารส่วนใหญ่ยังเป็นแบบ Top down อยู่ ซึ่งจะเน้น Command and Control หรือเป็นการทำงานแบบแนวดิ่ง Vertical **Power มีไว้สำหรับ Participate ในทุกระดับ

(3) ส่วนใหญ่ทำงานเยอะ Working แต่ Think Strategies (คิดเป็นยุทธศาสตร์ไม่มาก)

(4) การทำงานเป็นทีมมีแต่ในระดับ Function ได้ดีแต่ไม่ Cross Function 

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

เราเรียนการคิดนอกกรอบเพราะเป็นภาวะผู้นำซึ่งมีในทุกระดับ เราต้องใช้ภาวะผู้นำบริหารจัดการให้คนทำงานให้ ภาวะผู้นำมีในทุกคนไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งก็ได้

ความคิดนอกกรอบต้องเกิดเพราะต้องทำงานกับผู้นำที่สูงกว่า ลูกน้องและ stakeholders

ภาครัฐ เราต้องรับนโยบายมาทำ

ชุมชน นำเขามาช่วย

เอกชน คิดไกลและมีเงิน

นักวิชาการ นำกระบวนการมาวิเคราะห์ต่อยอด

ประเทศไทย 4.0 บังคับให้คิดนอกกรอบ

Workshop 2

กลุ่ม 1

1.ให้คะแนนเรื่องความคิดนอกกรอบในองค์กรจาก 0 – 10 อยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด

5 คะแนน

เหตุผล

1.กฎระเบียบเคร่ง

2.วัฒนธรรมองค์กร

3.หลักสูตร

4.ระบบราชการ

5.ทัศนคติ

วิเคราะห์ว่าช่องว่าง (Gap) คือ อะไร และจะมีวิธีการใดบ้างที่จะเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น เสนอ 5 วิธี

ช่องว่าง (Gap)

เติมเต็มช่องว่าง

กฎระเบียบเคร่ง

กระจายอำนาจ

วัฒนธรรมองค์กร

จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ

หลักสูตร

ยืดหยุ่น วิธีการหลากหลาย

ระบบราชการ

 

ให้โอกาสคนมีความสามารถ

ลดขั้นตอนดำเนินการ

ทัศนคติ

สร้างความคิดรวบยอดไปในทางเดียวกัน สร้างทีมให้เข้มแข็ง

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ตอบตรงประเด็น

5 คะแนน ก็น่าภูมิใจ เพียงแต่มีอุปสรรค

ที่ควรแก้ได้คือ ผู้นำองค์กรต้องแสดงความเป็นผู้นำ

ต้องให้ทุกคนมีความรู้สึกว่า พูดแล้วไม่เจ็บตัว ต้องมีการสร้างบรรยากาศ อาจเล่นกีฬาแล้วมาคุยกัน ในตอนเช้าคุยกันเดือนละครั้ง

ต้องไม่กลัวภาษาอังกฤษ ควรอ่านของ Harvard แล้วนำเสนอ

กลุ่ม 2

2.  ให้คะแนนเรื่องความคิดนอกกรอบในองค์กรจาก 0 – 10 อยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด

กศน.มีความคิดสร้างสรรค์มาก ได้ 6 คะแนน เพราะยังต้องขึ้นกับระเบียบ

วิเคราะห์และยกตัวอย่าง “การคิดนอกกรอบ” ที่สร้างความสำเร็จให้กับองค์กร 2 เรื่อง

     อะไรคือปัจจัยของความสำเร็จ และวิเคราะห์เชื่อมโยงเรื่องภาวะผู้นำและบทบาทของผู้นำ

 “การคิดนอกกรอบ”

ที่สร้างความสำเร็จ

ปัจจัยของความสำเร็จ

ภาวะผู้นำและบทบาทของผู้นำ

ระบบการทำงานให้ยืดหยุ่นมากที่สุด

มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย

โครงการจบหลักสูตร ม.6 ใน 8 เดือน

ฝึกภาษาแล้วใช้ทำงานได้ทันที

วัฒนธรรมกศน. คิดว่า ทำงานร่วมกับใครก็ได้ แบบใดก็ได้

 

การพัฒนาสังคมและชุมชน ประมาณ 10 เรื่อง

ไปวิเคราะห์ผู้เรียนและพื้นที่ จัดค่าย ศึกษาดูงาน หรือสัมมนา

กศน.ให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะพันธมิตร ทำให้เกิดประโยชน์

Mindset ผู้นำปรับตามสถานการณ์และนโยบาย

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

กศน.เป็นตัวอย่างที่ดี

อยากเห็นกศน.เป็นองค์กรการเรียนรู้ ไม่ใช่เรียนแค่ปรับวุฒิ

กศน.ต้องเป็น lifelong learning กศน.ต้องเป็นส่วนหนึ่งของความรู้เพื่อการมีงานทำ

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

กลุ่ม 3

3.  ให้คะแนนเรื่องความคิดนอกกรอบในองค์กรจาก 0 – 10 อยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด

7 คะแนน

 วิเคราะห์และยกตัวอย่าง “การคิดนอกกรอบ” ที่สร้างปัญหาให้กับองค์กร 2 เรื่อง

 อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา และวิเคราะห์เชื่อมโยงเรื่องภาวะผู้นำและบทบาทของผู้นำ

“การคิดนอกกรอบ”

ที่สร้างปัญหา

ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา

ภาวะผู้นำและบทบาทของผู้นำ

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

มีการสัมภาษณ์คัดเลือกแล้วบรรจุเท่านั้น

บางแห่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่ได้ฝึกอาชีพครู ทำให้คนที่จบ

ไม่ผ่านการเรียนครู ตอนแรกไม่มีความชำนาญ จบสาขาที่ไม่เป็นที่ต้องการ

 

การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเข้ากับโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงกัน

 

โรงเรียนบางแห่งไม่ยินยอม

ไม่สามารถเกลี่ยผู้บริหารไปโรงเรียนอื่น

มีค่าจัดการต่อหัวสูงขึ้น

ภาวะผู้นำไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจ

สนับสนุนค่าพาหนะนักเรียน

Public School

ให้โรงเรียนรัฐบริหารโดยเอกชน

มีการผ่อนปรนระเบียบ แนวทางปฏิบัติต่างๆ

มีแนวปฏิบัติไม่ชัด

 

 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ปัญหาคือเรื่องครู

ตอนที่เรียนที่เทพศิรินทร์ ครูคณิตกับอังกฤษจบจุฬา ต่อมาคนเรียนสถาบันดีไม่เป็นครู

การคิดนอกกรอบเรื่องครูควรเป็นเรื่องที่ควรคิดต่อ ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อาจารย์ไม่มีวันเกษียณ

ถ้ามีครูคณิตที่ดีเมื่อเกษียณไปก็น่าเสียดาย ควรมีการต่ออายุ

กลุ่ม 4

4.  ให้คะแนนเรื่องความคิดนอกกรอบในองค์กรจาก 0 – 10 อยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด

ได้ 3 คะแนน เพราะกฎมาก คิดได้ ทำไม่ได้ ทำในส่วนวิชาการเท่านั้น ไม่ได้ทำในส่วนที่เกี่ยวกับการเงิน

เพราะ คิดแล้วผิด มีกฎมาก คนในองค์กรไม่กล้าคิด ทำตามตัวหนังสือ

เสนอแนะยุทธวิธีในการสร้างวัฒนธรรมของการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ   ในองค์กร

เมื่อมีการเบิกเงินเดือนด้วยระบบการจ่ายตรง คำสั่งต้องถึงกรมบัญชีกลาง เดิมทีเบิกที่คลัง

ปัญหา

ถ้าทำตามกรอบเดิมคือกติกาสพฐ. พิจารณาความชอบต้องทำตามปฏิทิน ไม่ให้ประชุมก่อนเพราะจะไม่ครบรอบการประเมิน

ทำตามกรอบนี้ ครูได้รับเงินเดือนใหม่หลังจากตุลาหรือเมษาแน่นอน ครูก็คาดหวังเงินเดือนเพิ่มเพื่อไปกู้

แก้โดย

ประเมินความดีความชอบก่อน รวมถึงผลงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เป็นการป้องกันไม่ให้คนเสียประโยชน์ฟ้องเรา

แล้วทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชุมก่อน

จึงให้ออกคำสั่งประเมินก่อนแล้วร่วมดำเนินการ ประเมินผลแล้วทุกคนพึงพอใจ

เป็นการกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ครูเป็นสำคัญ

เป็นการจัดการโดยประชารัฐ

กลุ่ม 5

5.  ให้คะแนนเรื่องความคิดนอกกรอบในองค์กรจาก 0 – 10 อยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด

6 คะแนน เพราะส่วนใหญ่คิดนอกกรอบ

วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของ

1) Thinking Inside the box

ข้อดี

ข้อเสีย

ถูกต้อง

ช้า

ตามระเบียบ

ขาดความคิดสร้างสรรค์

ปลอดภัย

ไม่ทันสมัย

 

2) Thinking outside the box

ข้อดี

ข้อเสีย

มีความคิดสร้างสรรค์

มีความเสี่ยงเกิดขึ้น

แก้ปัญหาเร็ว

ขาดระเบียบแบบแผนรองรับ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ขาดการยอมรับ


3) Thinking New boxes

ข้อดี

ข้อเสีย

ได้นวัตกรรม แนวทางใหม่ๆ

อาจจะคาดหวังผลสัมฤทธิ์ไม่ได้

ท้าทาย

เกิดความผิดพลาดได้

เกิดการทำงานที่แปลกใหม่

อาจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง

 

4) Boundary

ข้อดี

ข้อเสีย

สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ

ค่าใช้จ่ายสูง

สนองความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานได้

เกิดความขัดแย้ง

เกิดเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่จะใช้วิธีคิดในแต่ละแบบ

Thinking outside the box

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามาปัญหาเรื่องการบรรจุ สรรหาบุคคลเข้ารับราชการ จะใช้บัญชีในการคัดเลือก เมื่อถึงเวลาจริง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเป็นตำแหน่งที่สมุดบัญชีไม่ค่อยมี แล้วเราจะดำเนินการคัดเลือกเองไม่ได้ จะทำอย่างไรให้สามารถบรรจุคนในตำแหน่งนี้ได้ จึงมอบภาระนี้ให้กับผู้สมัคร ทำให้ไม่ต้องมีงบประมาณรับสมัคร ความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ รูปแบบการรับสมัครเป็นแบบจัดจ้าง นำวิธีการเทคโนโลยีมาช่วย

Boundary

โรงเรียนในโรงงาน คือ จัดการศึกษาในสถานประกอบการได้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ควรนำข้อนี้ไปคิดทุกกลุ่ม boundary คล้าย ecosystem อาจจะไปร่วมมือหน่วยงานอื่น เช่น มหาวิทยาลัยในไทยหรืออาเซียน

ยุคต่อไปไม่มีพรมแดน

ขอบคุณที่วิเคราะห์ด้านนี้

อาจจะเขียน future box

กลุ่ม 6

6.  ให้คะแนนเรื่องความคิดนอกกรอบในองค์กรจาก 0 – 10 อยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด

     วิเคราะห์ “Change” หรือ “การเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อการทำงานในปัจจุบันของท่าน

     3 เรื่อง และเสนอแนะวิธีการคิดนอกกรอบเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลง

ผล

วิธีจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงของโลก

 

หลักสูตรเปลี่ยน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  จึงได้ 4 คะแนน

จริงๆแล้วเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาสอบ

ในหลักสูตรเน้นมาตรฐานตัวชี้วัด

ครูต้องเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญแล้วออกแบบการเรียนรู้ใหม่

Active learning นำตัวชี้วัดไปใส่กิจกรรม หรือการทดลอง

ใช้ไอทีและเทคโนโลยี

ทำได้ดี

แต่ปัญหาอยู่ที่คน จึงได้ 4 คะแนน

เมื่อไม่มีงบ ก็ไม่มีเงินทำไอที

ทำให้ไอทีมีความสมดุล พบว่า สัญญาณอินเตอร์เน็ตต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึง ใช้ Outsource มาทำ

คนดูแลไอทีต้องมีคุณธรรม

ผู้ปกครองต้องการให้ลูกเรียนไอที ก็ขอการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ทำแบบโรงเรียนประชารัฐ แสวงหาความร่วมมือ

การเปลี่ยนแปลงของโลก

 

คนเรียนเปลี่ยน 5 คะแนน

 

ทำให้ทุกการทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ต้องให้รู้ว่าเมื่อไรจะวัดผลตามแนวสพฐ.

ต้องทำงานให้การทำงานของโรงเรียนอิงทั้งในกรอบและนอกกรอบ

เปลี่ยนข้อเรียกร้องมาเป็นความร่วมมือกัน

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

คนในรุ่นนี้ตรงประเด็น กลุ่มนี้เน้นการเปลี่ยนแปลงเชื่อมการคิดนอกกรอบ

มีการกล่าวถึงนโยบาย ที่ไม่สำเร็จเพราะตัวชี้วัดมีปัญหา

นักศึกษาปริญญาเอกบอกว่า เด็กออกกลางคันกลายเป็นปัญหา แต่กระทรวงศึกษาไม่ได้ให้ความสำคัญ

ครูต้องศึกษาว่าเด็กเรียนไม่เก่งเพราะอะไร ถ้าเด็กล้มเหลวอายุน้อย ก็กลายเป็นปมด้อย

ดร.สมโภชน์ นพคุณ

ฟังแล้วคิดถึงนกที่อยู่ตรงกลาง คิดอย่างเดียว แล้วต้องประคองความคิดนำไปสู่การปฏิบัติ

ระบบราชการไม่มีข้อใดห้ามการคิดนอกกรอบ แต่การปฏิบัติเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

Box คือกรอบความคิดที่กำกับตัวเอง การออกนอกกรอบไปอยู่ในกระบวนทัศน์ใหม่ มองเรื่องใหม่ในบริบทใหม่เป็นเรื่องสำคัญ

การพัฒนาความเป็นผู้นำต้องปรับกระบวนทัศน์ซึ่งขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์เดิม ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อที่ถูกหล่อหลอมมา

แต่ระบบราชการบอกว่า คนคิดนอกกรอบตายเท่านั้น จึงไม่ยอมคิดกัน ระบบดิจิตอลทำให้ต้องปรับกระบวนทัศน์ และปรับพฤติกรรม

ในยุคดิจิตอล ผู้นำต้องฉลาดขึ้น โดยทำให้คนอื่นเก่งด้วย

ทำงานต้องเร็วขึ้น ทำถูกหนเดียวเรียบร้อย และดีทั้งต่อตนเองและกับคนอื่น

ต้องมี stakeholder มาช่วย เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแต่ต้องมีการปรับประบวนทัศน์

อาจารย์มีชัยกล่าวไว้เมื่อ 30 ปีที่แล้วว่า ราชการมีวัตถุประสงค์คือ public services ต้องใช้ระเบียบเดิมแต่ผู้นำต้องใช้กฎประคองให้ความฝันเป็นจริง

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

สิ่งที่ทุกท่านได้นำเสนอเป็นงานวิจัยเล็กๆได้ เพราะเกิดจากการที่ทุกกลุ่มวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลจริง ตรงกับ R 1  Reality เรื่องของท่านเอง ดร.สมโภชน์ นพคุณฝากความหวังให้ทุกท่านเป็น Change Agents ทำเรื่องต่างๆให้สำเร็จ ถือเป็นเรื่องสำคัญ

ด้วยกระบวนการทำ Workshop ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ แล้วนำมาสรุปรวมกับที่ดร.สมโภชน์ นพคุณกล่าวไป ในเชิงทฤษฎี คือ Tacit Knowledge ที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์บอกว่า เป็นความคิดฝังลึก เป็นการคิดในกรอบ (Thinking inside the box) มีพื้นฐานแน่น เมื่อบวกกับทักษะ ประสบการณ์ ค่านิยม Mindset ทำให้ยังอยู่ในกรอบเดิมแต่ก็ดี ในยุคใหม่ ความคิดฝังลึกแนวดิ่งเป็น 1.0, 2.0, 3.0 ตอนนี้โลกไป 4.0 แล้ว มาเป็นแนวเส้นขอบฟ้า (Horizontal) ทุกอย่างมาเป็นคลื่น มาแล้วก็ไป แล้วก็นำ 1.0, 2.0, 3.0 กลับมาอีก แล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามา เพราะฉะนั้น Thinking outside the box คือการออกจาก Tacit Knowledge  (แนวดิ่ง) ขึ้นไปแตะแนวเส้นขอบฟ้า ก็คือ การเปลี่ยนแปลง สถานการณ์และความรู้ใหม่  

ในการที่จะทำให้เกิดกรอบแนวคิดใหม่ๆ  แนวดิ่งกับแนวเส้นขอบฟ้า เมื่ออกจากกรอบแล้ว ก็มาเป็น New Boxes คือกล่องเล็กๆที่เชื่อมเป็นกระบวนทัศน์ที่ดร.สมโภชน์ นพคุณกล่าวถึง ถ้าเกิดตรงนี้ได้ ก็เกิดกรอบแนวคิดใหม่ๆได้ แล้วจะสำเร็จได้ก็ต้องมีแนวคิดดั้งเดิมที่ฝังลึกด้วย แล้วต้องเข้าใจ Thailand 4.0, boundary, IT องค์ความรู้แต่ละคนไม่เหมือนกัน เมื่อนำมาขมวดกันเป็น New Boxes ที่มีความคิดสร้างสรรค์กลายเป็น Tacit Knowledge

สิ่งสำคัญคือต้องรู้กระบวนการ Learn-Share-Care การคิดนอกกรอบที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ฝากไว้กระเด้งไปยังเด็กนอกระบบซึ่งขาดการดูแล กศน.และสถาบันอาชีวศึกษามีคุณวุฒิวิชาชีพเป็นเครื่องมือ จะไปทำสหกิจศึกษาได้อย่างไร

เมื่อคิดนอกกรอบ เกิดเป็น New boxes สำคัญคือต้องนำไปทำให้สำเร็จ ต้องมีการปลูก เก็บเกี่ยว ทำให้สำเร็จ แล้ว Thinking outside the box จะไม่ใช่เรื่องยาก ท่านมีทรัพยากร เหมืองทองในตัวท่านแล้ว กรอบระเบียบก็เป็นสิ่งที่ทำให้เดินไปได้ทั้งกระบวน

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 

วันนี้ได้ประเด็นมากมาย ตอนรับประทานอาหารควรคุยกับ Buddy ว่า ได้ประเด็นอะไรบ้าง

กล่าวขอบคุณ โดย ผู้เข้าร่วมโครงการ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์                      

เป็นหงส์หาญชาญยุทธ์สุดยอดคน

เรื่องคิดค้นสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่         

สร้างผู้นำมากมายให้เมืองไทย

ผู้ยิ่งใหญ่ในงานด้านผู้นำ                     

ศ.ดร.จีระ ปรมาจารย์

ผู้บันดาลชูชุบอุปถัมภ์                        

ติดอาวุธเสริมปัญญาพาผู้นำ

ฝึกให้ทันสอนให้รู้สู้ความจริง                

วรยุทธ์อาจารย์มีมากล้ำ

จะน้อมนำใส่ใจไปทุกสิ่ง                     

คิดนอกกรอบคิดใหม่ให้เป็นจริง

จิตใจน้อมวันทาครูอาจารย์        

 

พัฒนาคนด้วยกลยุทธ์สุดวิจิตร               

พัฒนาคิดนอกกรอบสุดขอบกว้าง

พัฒนางานงอกงามตามเส้นทาง              

พัฒนาอย่างโยงใยไร้จำนน

ท่านมาสร้างบันดาลใจ Inspiration         

เพราะเหล่านั้นนอกหรือในให้ถ้วนถี่

Thinking ได้ Working ก้าว Boundary    

Everybody learns and shares ของแท้เอย

ภาพบรรยากาศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academy

คำสำคัญ (Tags)#ภาวะผู้นำกับการคิดนอกกรอบ สถาบันพัฒนาครู นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 ปี 2561

หมายเลขบันทึก: 645574, เขียน: 13 Mar 2018 @ 13:23 (), แก้ไข: 27 Mar 2018 @ 17:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)