ชีวิตที่พอเพียง 3129. PMAC 2018 : 12. การประชุมเพื่อเตรียม PMAC 2019


    การประชุมนี้ จัดวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงแรมเคมปินสกี   มีคนมาประชุม ๒๐ คน   เป้าหมายของการประชุมคือ ทำความตกลง ชื่อของ 3 subtheme เพื่อใช้ทำงานต่อ   โดยชื่อ theme ของการประชุม คือ NCD (ยังไม่ใช่ชื่อที่เป็นทางการ)   และเราเคยคุยกันแล้วที่นิวยอร์ก ตามบันทึก ()   และวันนี้มีการเสนอชื่อ NCD : From Words to Effective Implementation  หรือ NCD : Walk the Talk   หรือ Political Economy of NCD : Tackling the Challenges of Why   แต่ยังไม่ยุติ

    การประชุม PMAC ไม่ใช่การประชุมที่แยกส่วนจากภาพใหญ่ของการขับเคลื่อนระบบต่างๆ ของโลก   เรื่อง NCD เป็นเรื่องใหญ่ ที่เชื่อมโยงสู่เรื่องใหญ่อื่นๆ มากมายหลายด้าน รวมทั้งด้านการเก็บภาษีสินค้า  การค้าโลก  ที่เป็นทั้งคุณและโทษต่อการควบคุมโรคเรื้อรังไม่ติดเชื้อ   และที่ร้ายยิ่งกว่าคือ บางธุรกิจหาทางขัดขวางการดำเนินการเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจของตน   โดยบางทีร่วมมือกับผู้บริหารประเทศที่มุ่งแสวงประโยชน์ส่วนตน (คอร์รัปชั่น)         รวมทั้งมีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับ NCD มากมายในโลก   เราจึงช่วยกันคิดว่า PMAC จะช่วยเพิ่มคุณค่า จากการประชุมอื่นๆ อย่างไร  

 

  มีการกล่าวถึงโครงสร้างของสาระ  ว่า มีด้าน Problem stream, Solution stream, และเอ่ยถึงปัญหา Policy incoherence   ประเด็น holding the policy-makers accountable, etc   

   

หลายประเด็น ไม่ใช่ปัญหาไม่รู้   แต่เป็นปัญหาการนำความรู้ไปใช้   เพราะมีอุปสรรคที่ผลประโยชน์ของบางฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) ในสังคม   ดังนั้น PMAC อาจหาทางทำความเข้าใจวิธีการเอาชนะอุปสรรคนั้น โดยการหาข้อมูลหลักฐานมาชี้ให้เห็นผลดีผลเสียของนโยบาย / มาตรการ    ที่ใช้อยู่ในขณะนี้    ภารกิจหลักของ PMAC คือ ขับเคลื่อน evidence-based policy เกี่ยวกับ NCD   รวมทั้ง evidence ด้าน cost-effectiveness of intervention   รวมทั้ง evidence เพื่อการขับเคลื่อนด้านต่างๆ

  

    คำเด่นๆ ที่โผล่ขึ้นมาในการประชุมคือ DIY, wasted buy, harmful intervention  

    สิ่งที่ตรงกับ “เชื้อโรค” หรือ “ตัวก่อโรค” ในโรคติดเชื้อ   ใน NCD ได้แก่ ยาสูบ  เหล้า  น้ำตาล  สภาพแวดล้อมในเมืองใหญ่  

    

ผมตีความว่า ต้องคิดเชื่อมช่วงชีวิตวัยแรกกำเนิด ที่เป็นช่วงสั่งสมสภาพร่างกายและจิตใจ  นำไปสู่พฤติกรรมสุขภาพ (หรือก่อผลร้ายต่อสุขภาพ) ตลอดช่วงชีวิต  สู่วัยกลางและปลายชีวิตที่เป็นช่วงเผชิญ NCD

    การประชุมนี้คล้ายๆ เป็นการระดมความคิด มองความครอบคลุมเชื่อมโยง    ความท้าทายของ ทีมรับผิดชอบคือ จะโฟกัสประเด็นสู่การประชุมอย่างไร 

    ผมได้รู้จักคำ BINGO (Business-Interest NGO), PINGO (Public-Interest NGO)   มีการกล่าวถึง Derek Yach (2, 3) ที่ transform ตนเอง จาก PINGO สู่ BINGO   สะท้อนภาพของโลกที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน ในเรื่องชีวิตที่ดีของผู้คน  

     

มีการพูดถึง institutional literacy   และกล่าวถึงผู้แทนไอเอ็มเอฟ ไปพูดที่ Montreux ว่า IMF ไม่เห็นด้วยกับ sin tax    เป็นการส่งสัญญาณที่ผิดต่อ รมต. คลังทั่วโลก   ทำให้ผู้แทนของ UNDP พูดถึง political economy    ซึ่งผมเชื่อว่า มีอยู่ทั่วไปในประเทศทั่วโลก  รวมทั้งในองค์กรระหว่างประเทศ   ที่บางองค์กรทำหน้าที่ขับเคลื่อนสังคมทุนนิยมเป็นหลัก  ยืนข้างธุรกิจมากกว่าผลประโยชน์ของมนุษย์หรือสังคม

  

  ความท้าทายต่อการจัดการ ในภาพรวมคือผลประโยชน์ของมนุษย์  ที่ซับซ้อนเหลือหลาย  จะให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้าครอง  หรือจะให้ผลประโยชน์มนุษย์เข้าครอง  หรือมีจุดพอดีตรงไหน   ในความซับซ้อน คำถามข้างต้นอาจใช้ไม่ได้ ต้องใส่บริบทเข้าไป   

 

   มองอีกมุม นี่คือเรื่องการต่อสู้ระหว่างมนุษย์    ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์    ระหว่างผลประโยชน์ของตัวเอง กับผลประโยชน์ของผู้อื่น หรือประโยชน์ส่วนรวม   ที่มองตื้นๆ ไม่ได้  ต้องการข้อมูลหลักฐานมายืนยัน ว่าแนวทางนั้นๆ ก่อผลกระทบอย่างไร    เมื่อมองเป็นการต่อสู้ เราก็พอจะทราบว่า บางประเทศยืนข้างธุรกิจ   ดังจะเห็นในพฤติกรรมของประธานาธิบดีของเขา    และตอนผมไปร่วมประชุม WHA (3) ผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา แสดงจุดยืนเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจของประเทศชัดเจน   และผมเคยได้ยินคำบอกเล่าพฤติกรรมของทูตของประเทศนั้นประจำประเทศไทย ในการทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทของประเทศเขา    ในลักษณะที่ไม่สุภาพ ไม่ตรงไปตรงมา  

 

   มีการพูดถึง Political economy และ commercial determinants of NCD ว่าเป็นหัวใจของความสำเร็จของระบบโลก ในการจัดการ NCD ในภาพใหญ่  

    


 ด้วยความเก๋าของ นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม   หลังฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมหารือ  ท่านสรุป 3 subtheme ดังนี้

    Subtheme 1 : Governance - government approach, COI, multisectoral, partnership, policy coherence, BINGO/PINGO

    Subtheme 2 : Primary Prevention – avoid 4 risks, pollutants, health behavior

    Subtheme 3 : Health Systems Response -

 


  โดยมีประเด็นหลัก (cross-cutting / overaching issues) ที่แทรกอยู่ในทุก subtheme คือ political economy, commercial determinants, tools (DIY, literacy, physical and social environment for active lifestyles) , health workforce, financing


โชคดีที่ อ. บุ๋ม บอกที่ประชุมว่า ข้อสรุปนี้ยังไม่ใช่ข้อยุติ    เป็นการสรุปเพื่อให้ทำงานต่อได้    สำหรับหาหน่วยงานอาสาเป็น lead coordinator และ co-coordinator สำหรับแต่ละ subtheme  


ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกบอกซื่อๆ ว่าหากเอาตามนี้ ตนก็ไม่รู้จะกลับไปบอกเพื่อนๆ ในองค์การอนามัยโลกที่เจนีวาอย่างไร    คือมันไม่สอดคล้องกับการจัดระบบงาน NCD ขององค์การอนามัยโลก    ก็ต้องอภิปรายกันต่อ    จนในที่สุดสรุปแบบลำลองว่า

  •  Subtheme 1. Risk of NCD from political economy and determinants   มี WHO เป็น lead coordinator, PHM เป็น co-coordinator
  • Subtheme 2. Response
  • Subtheme 3. Governance มี UNDP เป็น lead coordinator   และ WHO เป็น co-coordinatorทีม secretariat จะกลับไปเขียนสรุป TOR ของแต่ละ subtheme   เวียนให้สมาชิกให้ความเห็น    แล้วไปสรุปข้อตกลงกันที่โตเกียว ในวันที่ ๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

วิจารณ์ พานิช

๔ ก.พ. ๖๑

ห้องโถง โรงแรม Kempinski


1 บรรยากาศในที่ประชุม

2 ถ่ายไปอีกด้านหนึ่ง

3 ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#pmac#pma#pmaf#PMAC 2019#610313

หมายเลขบันทึก: 645569, เขียน: 12 Mar 2018 @ 22:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)