จากที่ได้เข้าชั้นเรียนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 กลุ่มของดิฉันได้เสนอหัวข้อปัญหาการศึกษา เรื่อง ปัญหาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งขอคำปรึกษาจากอาจารย์ประไพ ฉลาดคิดแล้ว สรุปผลว่าสามารถทำเรื่องนี้ได้โดย กลุ่มของดิฉันจะทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้จากวิทยานิพนธ์ วิจัย อินเตอร์เน็ต และสถานที่จริงคือโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษ กลุ่มของดิฉันจะเริ่มไปโรงเรียนวัดนายโรงและโรงเรียนวัดโสมนัส เพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษและจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจัดทำเป็นรายงาน