ข้อมูลไม่ลับของ อปท.

ข้อมูลไม่ลับของ อปท.

2 กุมภาพันธ์ 2561 

ดูข้อมูลอ้างอิงข้างล่างประกอบ [1]

จากกระแสข่าวที่ พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท. 1 แถลงข่าวเมื่อ 1 มกราคม 2561 [2] ให้ “ปลดล็อคให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น” ประมาณ กลางปี 2561 นี้ โดยเริ่มที่ อบจ. และ กทม. ก่อน สำหรับ เทศบาล และ อบต. ตามหลัง (ยังไม่รู้ว่าเป็นวันไหน?)

.... ลองมาคิดดูเล่น ๆ นะ  ... ใครช่วยอ่านข้อมูล ข้างล่างด้วย ... หากอ่านข้อมูลเหล่านี้ ไม่เข้าใจ ... ลองถามมา ... ท่านพอจะเห็นข้อมูลอะไรบ้าง ... ดูข้อมูล การปกครองส่วนภูมิภาค และ การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดู ที่จำนวนหน่วย อปท. และ ดู ที่ “การเลือกตั้งท้องถิ่น” ว่า

... ที่ผ่านมา การเลือกตั้งท้องถิ่นได้ “หยุดสนิท” ประมาณ ปี 2558 (คสช. ยึดอำนาจ 2557 และ แช่แข็งการเลือกตั้งท้องถิ่น) [3] ทำให้ “ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2558 โดยใช้ระบบ “ให้ผู้บริหารท้องถิ่น และ สมาชิกสภาท้องถิ่น” (เรียกย่อว่า “ผถ.สถ.”)  ก็ใช้วิธีให้ชุดเดิม (คนเก่าปฏิบัติหน้าที่รักษาการชั่วคราว หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า “ให้คนเก่าตีลูกยาวรักษาการฯ”) เพราะ  ท้องถิ่นมีการเลือกตั้งปี 2557 เป็นครั้งสุดท้าย  เพียงจำนวน 689 แห่ง (ที่หมดวาระในปี 2558 จำนวน 940 เป็นต้นเรื่อยมาถึงปี 2561 ไม่มีการเลือกตั้ง) [4]

... หมายความว่า “ผถ.สถ.” ชุดเดิมที่รักษาการมาแต่เดิม มีการ “น็อครอบวาระ” เกิน 4 ปีแล้ว คิดเป็นจำนวนเท่าใด ไม่ขอบอก

... ไม่เชื่อลองบวกลบระยะเวลาดู ก็จะรู้ว่ามีการ “ให้คนเดิมรักษาการ” เต็มจำนวนครบแล้วตั้งแต่ปี 2558 = อปท. 7,852 - 940 = 6,912 แห่ง ในจำนวนนี้ อปท. ที่วาระเกินกว่า 4 ปี จำนวน 6,912 แห่ง

... คือ คนเดิมปฏิบัติหน้าที่มา (รวมรักษาการด้วย) ระยะเวลา 5 ปี = 3,596 แห่ง, 6 ปี = 3,118 แห่ง, 7 ปี = 911 แห่ง... นี่นับแค่จำนวน อปท. นะ หากนับจำนวนคน ผถ.สถ. แล้ว จะมีจำนวนที่มากมายกว่านี้ [5]หลายเท่าตัว เพราะ สมาชิก อปท. โดยเฉพาะ อบต. มีจำนวนมาก  ...หากเป็นต้นไม้ก็ออกรากถาวร เป็นรากแก้วแล้ว ...

++++++++++++

หมายเหตุ

[1] สรุปข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค

ข้อมูลทางการปกครอง  ข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค (ทำเนียบท้องที่)  จำนวนจังหวัด 76 จังหวัด จำนวนอำเภอ 878 อำเภอ จำนวนตำบล 7,255 ตำบล จำนวนหมู่บ้าน 75,032 หมู่บ้าน ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560

*** สรุปข้อมูล อปท. ทั่วประเทศ, ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560, http://www.dla.go.th/work/abt/  & ข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค, ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560, https://multi.dopa.go.th/pab/n...   

 

[2] สรุปข้อมูล อปท. ทั่วประเทศ

http://www.dla.go.th/work/abt/  

ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง

(2) เทศบาล 2,441 แห่ง แยกเป็น (2.1) เทศบาลนคร 30 แห่ง (2.2) เทศบาลเมือง 178 แห่ง (2.3) เทศบาลตำบล  2,233 แห่ง

(3) องค์การบริหารส่วนตำบล 5,333 แห่ง

(4) องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 2 แห่ง

รวมทั้งสิ้น 7,852 แห่ง

*** ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 รวบรวมโดย : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

[3] สรุปจำนวนบุคลากรของ อปท.

(1) ผู้บริหารและสมาชิกสภา 153,601 คน (2) ข้าราชการประจำ (2.1) ข้าราชการ 173,547 คน (2.2) ลูกจ้างประจำ 19,687คน (2.3) พนักงานจ้าง 211,279 คน

รวม 404,513 คน รวมบุคลากรทั้งหมด 558,114 คน

*** ข้อมูล สถ. 23 มีนาคม 2558

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    

[1] บทความนี้นำเผยแพร่ ใน Face Book : Phachern Thammasarangkoon เมื่อ 1 มกราคม 2561, 

เลือกตั้งท้องถิ่น โดย วรศักดิ์ ประยูรศุข, คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่ 12 มติชนรายวัน, 30 มีนาคม 2560, https://www.matichon.co.th/new...513046  

& ผ่าแผน คสช.ปลดล็อกท้องถิ่น, 26 พฤศจิกายน 2560, http://www.thaipost.net/?q=nod...%2F38580  

มีดีลลับ-เจรจาต่อรอง แลก คสช.ปลดล็อกท้องถิ่น

& กกต.ชงศาล รธน.ชี้อำนาจจัดเลือกตั้งท้องถิ่น, 14 พฤศจิกายน 2560, https://www.voicetv.co.th/read...153NeuJf

[2]วอนบิ๊กตู่ปลดล็อกม.44ผู้บริหารอปท.-ข้าราชการเป็นของขวัญปี61, 28 ธันวาคม 2560, http://www.naewna.com/politic/... & หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ, เลือกตั้ง 2561: เราจะทำตามสัญญา ?, ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย, 2 มกราคม 2561, http://www.bbc.com/thai/thailand-42509500

[3]ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557, ราชกิจจานุเบกษา, หน้า 12 - 14, เล่ม 131 ตอนพิเศษ 134 ง วันที่ 21 กรกฎาคม 2557, http://library2.parliament.go....  & http://thainews.prd.go.th/cent...  & http://www.ratchakitcha.soc.go... F

& คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยมิให้คำสั่งนี้มีผลบังคับกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา, ราชกิจจานุเบกษา หน้า 48-52 เล่ม 132 ตอนพิเศษ 1 ง วันที่ 5 มกราคม 2558, http://library2.parliament.go....  & http://www.bangkokbiznews.com/...

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 86/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ให้งดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งงดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เป็นการชั่วคราว แต่ให้ใช้การสรรหาแทน

[4]เลือกตั้งท้องถิ่น กลางปี61 เช็กกระแสครั้งสุดท้าย, 15 มกราคม 2561, https://www.posttoday.com/anal...  & การเลือกตั้งท้องถิ่น, โชคสุข กรกิตติชัย, สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, Hot Issue, ธันวาคม 2560, http://library2.parliament.go....  

[5]คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการสำรวจพบว่า ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะต้องเลือกตั้งทุกประเภท รวม 8,410 อัตรา, คอลัมน์ กรองสถานการณ์: เลือกตั้งท้องถิ่น 8,410 อัตราศึกใหญ่ ชิง ‘ผู้ว่าฯ กทม.’, ไทยโพสต์. 14 พฤศจิกายน 2560 อ้างใน การเลือกตั้งท้องถิ่น, โชคสุข กรกิตติชัย, อ้างแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Local Administration

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)#ข้อมูลไม่ลับของ อปท.#สรุปข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค#สรุปข้อมูล อปท. ทั่วประเทศ#สรุปจำนวนบุคลากรของ อปท.

หมายเลขบันทึก: 644392, เขียน: 02 Feb 2018 @ 00:22 (), แก้ไข: 02 Feb 2018 @ 13:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)