คุณค่าของวันเด็ก


ผลงานวิจัย กรณีศึกษาวันเด็กของต่างประเทศ เทียบกับวันเด็กของไทย ของ ศ. ดร. สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ ()   พร้อมคำอธิบายในวิทยุจุฬา () น่าสนใจมาก   ว่าวงการพัฒนาเด็กในประเทศไทยใช้วันเด็ก ให้เกิดคุณค่าต่อเด็กอย่างไร  

คำตอบคือ เราน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เป็นอยู่    แต่ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับวันเด็ก    จากใช้เป็นวันสั่งสอนเด็ก  เปลี่ยนเป็นใช้เป็นวันรับฟังเด็ก    เน้นเรื่องสิทธิเด็ก    

ผมอยากไปไกลกว่านั้น    เป็นเน้นให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพื่อผู้อื่น เพื่อสังคม    เพื่อแสดงให้ผู้ใหญ่เห็นว่า เด็กสามารถเรียนรู้ฝึกฝนตนเองใน “พื้นที่  2/3” () ได้    และเพื่อให้สังคม ได้จัด “พื้นที่ 2/3” สำหรับให้เด็กได้เรียนจากการปฏิบัติในสิ่งที่ตนชอบและสนุก เพื่อการพัฒนาตัวตนของตนเอง

วิจารณ์ พานิช

๑๖ ม.ค. ๖๑


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)