Management Information System (MIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

http://it-grads.nida.ac.th/mis-management-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5/

ที่มาของรูปภาพ http://junesupapon.blogspot.co...

สารสนเทศ

      ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือ  สรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามจุดประสงค์แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  การศึกษาระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านหลายสาขาถ้าแบ่งความรู้ออกเป็น 2 คิด คือ  แนวคิดด้านเทคนิค และแนวคิดด้านพฤติกรรม

        - ด้านเทคนิคต่อระบบสารเทศ มีบทบาทอย่างมากในระยะแรกของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการจัดการ และการวิจัยการดาเนินงาน แนวคิดด้านเทคนิคจะเน้นไปที่ต้นแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศและความสามารถในการทำงานของระบบ

        - ด้านพฤติกรรม ระบบสารสนเทศได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นมีการขยายขอบเขตในการใช้งานมากขึ้น ระบบสารสนเทศจะเผชิญกับปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น การใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ การออกแบบระบบอย่างสร้างสรรค์ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นแบบจำลองในแนวคิดทางเทคนิคได้แต่ใช้แนวคิดทางพฤติกรรมในการแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยการใช้เหตุผลของมนุษย์

ความหมายของระบบสารสนเทศ Information System หรือ IS

       เป็นระบบที่ช่วยในการเตรียมรายงานเพื่อให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศที่ได้จัดการกับปัญหาแบบโครงสร้าง เช่น ใช้ในการวิเคราะห์ความผิดพลาด ความก้าวหน้า หรือข้อบกพร่องในการทำงาน รายงานส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของรายงานสรุป (Summary Report) จากการปฏิบัติงานประจำ เป็นงานที่ได้รับการส่งต่อจากงาน TPS คือ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อกลั่นกรองข้อมูลที่มีอยู่ในระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เพื่อเสนอต่อผู้บริหารในระดับต่อไป คำว่า MIS บางครั้งจะใช้คำว่า IRS (Information Reporting Systems) หรือ MRS (Management Reporting Systems) แทนความแตกต่างระหว่าง ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ (MIS) และ ระบบประมวลผลรายการ (TPS) มีหลายประการ TPS ใช้แฟ้มข้อมูลแยกกันเนื่องจากการทำงานแยกกันในแต่ละฝ่าย เช่น ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการรับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า ประมวลรายการสินค้า บันทึกรายการขาย ดูแลการส่งสินค้า ควบคุมคลังสินค้า และการบัญชีMIS จะใช้ฐานข้อมูลร่วมกันและมีการรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ฝ่ายทำให้ MIS มีความยืดหยุ่นในการสร้างสารสนเทศให้กับ ผู้บริหารตามความต้องการ สารสนเทศที่ได้จะเกี่ยวข้องกับการสรุปผลการดำเนินงานที่ได้จาก TPS จะมีการพิมพ์รายงานสรุปว่าสินค้าอะไรบ้างที่ขายช้าหรือขายเร็วและส่วนของคลังสินค้าก็จะรู้ว่า ต้องสั่งสินค้าอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ ดังนั้น MIS เป็นการสร้างสารสนเทศที่จำเป็นต่อการจัดการในงนต่าง ๆ มีการวางแผนขั้นแรกในระดับการควบคุม และตัดสินใจของผู้บริหารในงานทั่ว ๆ ไป โดยจะใช้สารสนเทศที่ได้จาก TPS บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระบบ MIS ก็คือผู้บริหาร ผู้บริหารจะคอยรับทราบและทำความเข้าใจถึงภาพรวมและแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทสถานะการเงินเป็นอย่างไร สภาพตลาดเป็นอย่างไรมีกำลังการผลิตมากน้อยเพียงใดรวมถึงผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนโอกาสต่าง ๆ ทางธุรกิจมีแนวโน้มเป็นอย่างไร จากนั้นจึงนำสิ่งที่ได้รับจากการรายงานข้างต้นมาพิจารณาวางแผนและดำเนินการต่อไปMIS จะอยู่ในระดับกลางขององค์กร คือ เป็นระดับของการจัดการ ทั้งทางด้านการจัดการขาย การควบคุมกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของระดับปฏิบัติงาน เช่น นำข้อมูลของวันนี้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของเดือนที่ผ่านมาหรือย้อนหลัง 3 เดือน แล้วนำมาสรุปในอยู่ในรูปของกราฟหรือรายงาน นอกจากนี้ผู้บริหารยังใช้สารสนเทศที่ได้จาก TPS มาวิเคราะห์กาความผิดพลาดหรือหาความก้าวหน้าในการทำงาน โดยอาจใช้ข้อมูลทางสถิติเปรียบเทียบผลที่ได้จากการปฏิบัติจริงกับค่าประมาณ ที่วางแผนไว้ แล้วจึงส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับสูง เพื่อผู้บริหารระดับสูงจะได้นำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย หรือวงแผนระบบงานต่อไป

หน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


ความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

    1. สนับสนุนการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆ
    2. สนับสนุนการตัดสินใจใจหน่วยงานต่างๆ
    3. สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์

ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   - ส่วนประกอบทางกายภาพ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ……

   - ส่วนประกอบตามหน้าที่การประมวลผล


ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1. ใช้เพื่อวางแผน และตั้งเป้าหมายตามที่คาดคะเนไว้

2. ใช้พิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงว่ามีความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายหรือไม่  และค้นหาสาเหตุของความคลานเคลื่อนได้

3. ช่วยให้ตัดสินด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติงานมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และมั่นใจได้ว่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. ช่วยวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อหาหนทางที่เกิดขึ้นและแก้ไข

5. ช่วยให้การดำเนินงานจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลดีต่อระบบการบริหารงานภายในองค์กรด้วย


### สรุป MIS (Management Information System)  หรือ MIS คือระบบที่ให้ สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ เพื่อให้สามารถทำงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมถึง สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต นอกจากนี้ระบบเอ็มไอเอสจะต้องให้สารสนเทศในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมและการปฏิบัติการขององค์กรไต้อย่างถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest)ความเห็น (0)