ตลาดนัดความรู้ ศตจ.อุทัยธานี

ที่มาของเวทีตลาดนัดความรู้ โครงการ ศตจ.อุทัยธานี  ที่มาของโครงการนี้คือ ศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) ได้มี นโยบายในการดำเนินงาน “โครงการนำร่องบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่” ในจังหวัดนำร่อง ๑๓ จังหวัด เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน (พอช.) ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง ดังกล่าว โดยความรับผิดชอบของคุณวิไลวรรณ จันทร์พ่วง (หมอวิ)

           การดำเนินงานของโครงการ ศตจ.อุทัยธานี ระยะนี้ เป็นการนำข้อมูลที่ไปเก็บในพื้นที่มาเรียนรู้ร่วมกัน จึงได้จัด เวทีเพื่อถอดความรู้ ซึ่งคุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ได้รับ เป็นวิทยากรดำเนินการ โดยนำหลัก “KM” มาใช้จัดการ ความรู้ (โดยใช้เครื่องมือ “พลังจากเรื่องเล่า”)
ซึ่งก่อนที่จะเริ่มเวทีนี้ (วันที่ ๑๓ ก.ย. ๔๘) คุณทรงพล ทีมโครงการฯ(พี่สมโภชน์ พี่ชยุต) และนจท. ภาคกลาง (ชไมพร อัฒยา สายใจ วลีรัตน์)  ร่วมกันจัดเตรียม นจท. ของทีมหมอวิ เพื่อเตรียมรับบทบาทการเป็น ‘คุณอำนวย’ ‘คุณ บันทึก’ และ ‘คุณสังเกต’

          เมื่อถึงวันจริงของเวทีตลาดนัดความรู้ ศตจ.อุทัยธานี (วันที่ ๑๔ ก.ย. ๔๘) กระบวนการเรียนรู้เริ่มต้นจากการแบ่งกลุ่มย่อย โดยมีคนทำหน้าที่เป็น ‘คุณอำนวย’ ‘คุณบันทึก’ และ‘คุณสังเกต’ ที่ได้เตรียมไว้หน้านี้แล้ว  สำหรับเนื้อหาในเวที เป็นการนำข้อมูลที่ไปเก็บในชุมชนมาแบ่งปันประสบการณ์กัน แม้บรรยากาศที่เกิดขึ้น อาจจะยังไม่สมบูรณ์นักกับ บทบาทสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของการเป็น ‘คุณอำนวย’ ที่ต้องคอยควบคุมกลุ่ม นำพากลุ่มให้เกิดการแลกเปลี่ยน การตั้งใจฟังเพื่อน การกระตุ้นให้เกิดการคิดต่อ สำหรับ ‘คุณบันทึก’ ก็ต้อง มีสมาธิในการจดจ่อ ตั้งใจฟัง จับประเด็น เชื่อมประเด็น ส่วน ‘คุณสังเกต’ก็ไม่ใช่เพียงแต่ มองดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น แต่จะต้องคิดตาม และหมั่นตั้งคำถามกับตัวเอง และสิ่งที่เห็นตลอดเวลา 

           เหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลย  สำหรับมือใหม่ ต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะ การสั่งสมประสบการณ์ ถ้าเราเกิด ความชำนาญขึ้นแล้ว กระบวนการเรียนรู้ที่ดีก็จะเกิดขึ้น ตามมา
ในนัดครั้งหน้า จะเป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกัน  ถ้านำเครื่องมือของ KM มาใช้อีกครั้ง น่าจะเกิดการเรียนรู้กันดีขึ้นกว่าเดิม แล้วเป้าหมายสำหรับการนำไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอุทัยฯ ก็คงไม่ใช่เรื่องยาก.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่นความเห็น (0)