เสริมศักยภาพผู้นำ อบต.ประดู่ยืน(๑)

      พื้นที่ตำบลประดู่ยืน เป็นพื้นที่นำร่องหนึ่งของโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)ภาคกลาง ในระยะที่ผ่านมา ที่ทางโครงการฯ ได้จัดกระบวนการสร้างและพัฒนานักจัดการความรู้ท้องถิ่น (นจท.) ขึ้น เพื่อเป็นเรี่ยวแรงสำคัญต่อการจัดการความรู้ ในชุมชน โดยในพื้นที่ตำบลประดู่ยืนนี้ มีคุณกิตติ บุตรสิงห์ ทำหน้าที่เป็น นจท. ในการดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เข้ามาเห็นทุกข์ และหาหนทางแก้ปัญหาร่วมกัน...จากกระบวนการที่ นจท.ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชุมชน คงเป็นการสร้างโอกาสให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจจริง และเนื่องจาก อบต.ประดู่ยืน มีหน้าที่ และมีใจ อยากพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคนในชุมชนตำบล ประดู่ยืน เป็นทุนเดินอยู่แล้ว เมื่อได้มีโอกาสเข้ามาเห็น และสัมผัสกระบวนการเรียนรู้ของทางโครงการ ฯ จึงนำ มาสู่ความเป็น เครือข่ายเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ของชุมชน ร่วมกันในระยะต่อมา

      “เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำอบต.ประดู่ยืน” (วันที่ ๑๑-๑๒ ก.ย.๔๘ ณ พญาไม้รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี) ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการออกแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง อบต. นจท. และทางโครงการ ฯ ผู้เอื้อเฟื้อเป็นวิทยากรงานนี้ ไม่พ้นทีมเสมสิกขาลัย ที่ยังเหนี่ยวแน่นเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรร่วมกับโครงการ ฯ  เสมอมา...ทางโครงการ ฯ และทีมเสมสิกขาลัย มีความเชื่อว่า ทุกคนมีความรู้ เวทีนี้เป็นเครื่องมือเพื่อเปิดโอกาสให้ อบต. และแกนนำชุมชน ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  โดยกระบวนการ เริ่มต้นจากการให้แนะนำตัว บอก งานที่ทำอยู่ บอกความคาดหวังที่มาร่วม  และให้บอกสิ่งที่ ต้องการเพื่อแก้ปัญหาองค์กร ในประเด็นเกี่ยวกับความคาดหวัง  ได้มาถอดความรู้ร่วมกันว่า เป็นการตรวจสอบความคาดหวังของผู้จัดกับผู้ที่ มาร่วม เพื่อปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับความต้องการ ที่แท้จริงร่วมกัน ความคาดหวังของ อบต.และแกนนำชุมชน ประดู่ยืน ในเวทีนี้ ต้องการให้เกิดความสามัคคี เป็นกลุ่มเดียวกัน ลดทิฐิ ลดอคติ ระหว่างกัน ทำความเข้าใจในบทบาทของผู้นำ ที่ต้องแก้ปัญหาในชุมชน (ผู้นำที่ดีควรเป็นเช่นไร) ต้องการ ค้นหาความสามารถของตัวเองเพื่อนำไปใช้ ต้องการรู้แนว ทางการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน  ในความคาดหวังต่างๆ เหล่านี้  สิ่งที่เป็นพื้นฐานในการร่วมมือกันภายในองค์กร และการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนนั่นคือการสร้างความสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจต่อกัน

      จากบรรยากาศที่อาจเริ่มต้นด้วยความเป็นทางการ ด้วยการเปิดเวทีโดยนายอำเภอ และผู้เข้าร่วมที่เป็น อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แห่งบ้านประดู่ยืนที่แต่งตัวมาดเท่ห์กันมา อย่างเต็มตัว เมื่อวิทยากรพาทำกิจกรรม และเล่นเกมต่างๆ ความตรึงเครียดนี้ก็ได้ผ่อนคลายลง ทำให้เห็นรอยยิ้มและ เสียงหัวเราะที่เริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ก็แนบแน่นยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดบรรยากาศในการร่วมแบ่งปัน ความคิด ความรู้ และการตั้งใจรับฟังกันมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น การบรรลุวัตถุประสงค์ของการมาเวทีนี้ร่วมกัน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่นความเห็น (0)