กรุณา ไปจอง ในลิงค์----> http://gotoknow.org/blog/kridsadadr1/58581

 

ตัวอย่าง การจอง

-----------------------------------------------------------------

ชื่อกลุ่ม _สิงโต__

ชื่อเรื่อง _การจัดสอบโอเน็ต : ปัญหาและแอนวทางแก้ไข _  

ประเด็น  _1.สามารถขอสอบได้กี่ครั้ง_

               _2.จะให้มีข้อสอบอัตนัยใหม_

               _3..จะนำคะแนนสอบครั้งื้สองไปใช้ admission ได้ใหม_ 

ชื่อสมาชิกในกลุ่ม   1.__นาย กมล ฉายพันธ์ _

                        2._นายสุนันท์ เกิดกลิ่น

                        3._นายสุทิน มีนาม

-----------------------------------------------------------------

เรื่องเก่าเล่าใหม่ครับ