ทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินโดยทั่วไป

ความแตกต่างที่ควรรู้ไว้
           ทรัพย์สินทางปัญญา( Intellectual Property) เป็นสิทธิทางกฎหมายที่มีอยู่เหนือผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคล   รวมทั้งการประดิษฐ์   การออกแบบ   เครื่องหมายการค้าและบริการ   สิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์และการแสดงออกซึ่งความคิด   เป็นต้น    ผลงานสร้างสรรค์ทางปัญญาหลายประเภทเป็นสิ่งที่กฎหมายให้การคุ้มครองรวมทั้งบรรดาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล    ความรู้   และเครื่องมือต่างๆซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม          ทรัพย์สิน  หมายความรวมถึงวัตถุมีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง  ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้  อย่างไรก็ดี  แม้กฎหมายจะเน้นว่ากฎหมายเป็นวัตถุ  ไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ตามแต่ในความเป็นจริง  ทรัพย์สินไม่ได้หมายถึงตัววัตถุแต่หมายถึงสิทธิทางกฎหมายเป็นสิทธิทางกฎหมายที่เจ้าของอาจใช้เพื่อกีดกันผู้อื่นไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นของตน  เป็นสิทธิเด็ดขาด  เป็นการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นของตนเอง[1]            ทรัพย์สินทางปัญญาต้องเป็นผลงานทางปัญญาของบุคคล  สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ทางปัญญา  หากแต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ย่อมไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญา แต่ถ้าใครสักตนหนึ่งได้ทำการสร้างสรรค์ทางปัญญาโดยใช้เครื่องจักรกลเป็นเครื่องมือ ผลงานที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจมีฐานะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นสิทธิของบุคคลนั้นได้ ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินทั่วไป 1.  เจตนารมณ์ของการคุ้มครอง   ทรัพย์สินทั่วไปรัฐมีหน้าที่ทางศีลธรรมที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน แต่ทรัพย์สินทางปัญญาทีเหตุผลทั้งในด้านศีลธรรมและเศรษฐกิจรองรับ 2.  วัตถุแห่งสิทธิ   ทรัพย์สินทั่วไป   มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้   แต่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวัตถุแห่งสิทธิที่ไม่มีรูปร่าง   อาจเป็นความคิด   ข้อมูลต่างก็ได้  ต้องเป็นผลงานของบุคคลเท่านั้น  แต่ทรัพย์สินทั่วไปอาจเป็นผลงานที่เกิดจากบุคคล  สัตว์  หรือธรรมชาติ 3.อายุการคุ้มครอง   ทรัพย์สินทั่วไป   กรรมสิทธิ์ไม่มีที่สิ้นสุด   ทรัพย์สินทางปัญญามีการกำหนดอายุการคุ้มครอง   


[1] มาตรา 137, มาตรา 138 ,ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจารณ์TRIPs เมื่อมี TRIPs แล้วจะมีTRIPS-PLUS มาอีกทำไม?

คำสำคัญ (Tags)#ทรัพย์สินทางปัญญา#ทรัพย์สิน

หมายเลขบันทึก: 64260, เขียน: 29 Nov 2006 @ 22:24 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 09:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เอนจอย
IP: xxx.28.78.146
เขียนเมื่อ 

^^ ขอบคุณมากนะคะ