การขยายตัวทางการค้าจะนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลให้ประเทศนั้น ๆ สามารถพัฒนา และยกระดับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตนได้สูงขึ้น แต่การค้าโดยไร้การควบคุมจะทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเมื่อประเทศนั้น ๆ มีระดับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ต่ำ หรือไม่มีเลย ดังนั้น การค้าจึงเป็นสิ่งที่มีส่วนสัมพันธ์ทั้งกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประเทศ

          ติดตามต่อได้ที่

http://gotoknow.org/file/parisara/Trade+and+Environment.doc