<style>body{background-image:url("http://www.bloggang.com/data/sayhello/picture/

1156480807.gif");}</style>


 นี่คือโค้ดสำหรับลงพื้นหลังนะคะ  ให้ก้อปปี้คำสั่งข้างบนนี้ไปวางไว้ในรายละเอียดตรงแก้ไขบล็อก  แล้วเปลี่ยนลิงค์ตรงที่เป็นตัวหน้งสือสีแดงเป็นรูปพื้นหลังสวยๆที่เราต้องการ 

ไว้คราวหน้าจะเอาโค้ดเอาเพลงลงมาฝากนะคะ