พลิกโรคให้กลายเป็นลาภ

...แทบทุกคนในสังคมไทย เคยได้ยินพุทธสุภาษิตว่า อาโรคฺยา ปรมาลาภา (คนไทยมักจำเพี้ยนไปนิดหน่อยเป็น อโรคะยา ปะระมา ลาภา) แปลว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง หรือความมีสุขภาพดีเป็นลาภที่สุดยอด

           หลักการนี้มีความหมายในเชิงปฏิบัติ ๒ ชั้น คือ

ชั้นแรก ทุกคนควรไม่ประมาท ควรดูแลสุขภาพ และ บริหารชีวิต ครอบครัว และคนใกล้ชิดให้มีสุขภาพดี ระวังป้องกันไม่ให้เกิดมีโรค

ในชั้นที่สอง แต่ถ้ามีอันเป็นไปว่า เกิดเป็นโรคอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ โดยใช้โยนิโสมนสิการ นอกจากพยายามบำบัดแก้ไขโรคนั้นแล้ว จะต้องทำโรคนั้นให้เป็นลาภเท่าทีจะเป็นไปได้....