จากที่ประชุมคณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอธิการบดีได้ประกาศไปแล้วนั้น หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีกล่าวว่าในปีนี้จะไม่มีการแข่งขันกันในเรื่องกิจกรรม  5 ส จะเปลี่ยนการแข่งขันใหม่ในเรื่องของคุณภาพ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ผมก็เลยคิดว่าจะจับตัวระบบคุณภาพอะไรมาใช้กับกองคลังและพัสดุดี และจะทำได้หรือป่าวทุกหน่วยงานของสำนักงานอธิการคงจะเริ่มคิดแล้วแหละว่าจะใช้หลักการอะไรที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ เพื่อวัดคุณภาพกันในปีนี้ ซึ่งผมก็คิดว่าจะใช้อะไรละ เช่น BSC (Balanced Scorecard) ก็คือ การแปลวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กรไปสู่ชุดของการวัดผลสำเร็จที่กำหนดกรอบสำหรับการวัดกลยุทธ์และระบบการจัดการ หรือ TQM (Total Quality Management) เป็นเทคนิคการบริหารชั้นสูงที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิตในองค์การโดยมีปรัชญาพื้นฐานที่ว่า "วิธีที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มยอดขาย และทำกำไรให้แก่บริษัทคือ การทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้" หรือ SIX SIGMA บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวัดการดำเนินงานในปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหาหรือการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การพัฒนาหรือหาทางเลือกเพื่อปรับปรุงกระบวนการ การควบคุมประสิทธิภาพ หรือ Kaizen ไคเซ็น การปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายได้สบายกว่าเดิม หรือ ISO 9001 : 2000 ระบบบริหารคุณภาพ อนุกรม ISO 9001 ปี 2000 เป็นมาตรฐานนานาชาติสำหรับระบบบริหารคุณภาพ

ระบบคุณภาพเหล่านี้แหละที่ผมคิดว่าจะพิจารณานำมาใช้ในกองคลังและพัสดุต่อไป และหน่วยงานอื่นละครับมีข้อมูลหรือระบบคุณภาพอะไรครับที่จะนำมาพัฒนาของหน่วยงานของท่าน จะเสนอแนะได้นะครับ