วันนี้ได้มีโอกาสได้ไปกรมประชาสัมพันธ์  เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ  ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร  โดยไปในฐานะผู้สังเกตการณ์