การเรียนรู้ฉันทลักษณ์โดยใช้เกม

ภาทิพ

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

                  การสอนให้นักเรียนเรียนรู้ฉันทลักษณ์แต่ครั้งก่อน ๆ ของผู้สอนนั้น  ในขณะที่มีประสบการณ์น้อยผู้สอนจะสอนโดยใช้แผนผังแสดงประกอบคำอธิบายและยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็น   แล้วให้นักเรียนท่องบทประพันธ์ตัวอย่าง    แต่เมื่อมีประสบการณ์การสอนมากขึ้น  ครูก็พบว่าหากให้นักเรียนได้อ่านเนื้อหาที่มีคำประพันธ์เหล่านั้นก่อน  ให้เด็กสังเกตฉันลักษณ์ด้วยตนเอง  โดยครูใช้คำถามนำ ให้นักเรียนเกิดข้อค้นพบ  เป็นวิธีการที่ดียิ่งกว่า   และเมื่อครูคิดว่านักเรียนเข้าใจแล้ว  ครูก็ให้นักเรียนลองฝึกแต่งคำประพันธ์นั้น ๆ  นักเรียนก็ใช้สัมผัสถูกต้องบ้าง  ไม่ถูกต้องบ้าง   นักเรียนที่ไม่มีความถนัดในการใช้คำ  การสัมผัสก็จะรู้สึกว่ายาก  และน่าเบื่อ   ผู้สอนจึงพยายามคิดค้นหาวิธีการใหม่  ที่จะให้นักเรียนเข้าใจฉันทลักษณ์โดยการเล่นเกม    ผู้สอนตั้งชื่อว่า  เกมดอกสร้อยร้อยสัมผัส  ซึ่งมีวิธีการจัดทำเกมดังนี้   

          วิธีการจัดทำเกม

   

                ๑. ครูเลือกชนิดของคำประพันธ์ที่ต้องการสอน  ในครั้งนี้ผู้สอนสอนเรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า    ผู้สอนเลือกมาจำนวน ๑๐   บท  

   

                ๒. แยกบทดอกสร้อยแต่ละบทออกเป็นวรรค ๆ     สลับกัน    พิมพ์ลงกระดาษ A 4  แล้วตัดแยกออกเป็นข้อ ๆ 

  

                ๓. เขียนวิธีการเล่น   พร้อมแบบบันทึกการต่อกลอนสำหรับนักเรียนแต่กลุ่ม 

 

                ๔. จัดทำแบบบันทึกคะแนน  
 

                ตัวอย่างเกม

  

ข้อที่   /วรรค ห้อง   /กลุ่ม ลำดับที่ คะแนน
                     

  ๑.   มีเนินหญ้าใต้ต้นเกลื่อนกล่นไป                      ๒. สูงใหญ่รากย้อยห้อยระย้า          

๓.  เรายิ่งใกล้หลุมนั้นทุกวันเอย                             ๔.  ต้นเอ๋ยต้นไทร 

๕.และต้นโพธิ์พุ่มแจ้แผ่ฉายา                                ๖. ดุษณีนอนราย ณ ภายใต้ 

๗. แห่งหลุมลึกลานสลดระทดใจ                           ๘.ล้วนร่างคนในเขตประเทศนี้    

เฉลย

ข้อที่   /วรรค ห้อง   /กลุ่ม ลำดับที่ คะแนน
     

          ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนน  

ข้อที่  /กลุ่มที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒
                       
                       
                       
                       
                       
รวม                        

 
วิธีการเล่น  ๑.      ให้แต่ละกลุ่มเตรียมการโดยอ่านบทดอกสร้อยอย่างน้อย ๑ . เที่ยว  สังเกตคำสัมผัสและเนื้อหาของบทดอกสร้อยนั้น ๆ  แล้วปิดหนังสือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาทิพ : ภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอนภาษาไทย#กลอนดอกสร้อย#การสอนร้อยกรอง

หมายเลขบันทึก: 64214, เขียน: 29 Nov 2006 @ 17:50 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 18:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 23, อ่าน: คลิก


ความเห็น (23)

เขียนเมื่อ 

การลงข้อมูลมีปัญหา  ต้องมาลงต่อเพิ่ม

 

           ๒.    เริ่มต้นเล่น  โดยแต่ละกลุ่มรับปริศนาดอกสร้อยชุดที่ ๑   เขียนชื่อกลุ่มและห้อง ให้เรียบร้อย   กลุ่มไหนข้อมูลไม่ครบจะได้ ๐ ในข้อนั้น

 

๓.    นำหมายเลขหน้าวรรคของกลอนดอกสร้อยมาเรียงลำดับให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และเนื้อหา  เสร็จแล้ว  ตัวแทนรีบชู กระดาษคำตอบขึ้น กรรมการจดลำดับพร้อมรับกระดาษคำตอบมาเก็บไว้  นักเรียนรับปริศนาดอกสร้อยชุดต่อไป 

 กณฑ์   ผู้ที่ส่งก่อนและคำตอบถูกต้องในลำดับที่ ๑ คะแนน ๑และ ๓  ดาว       กลุ่มที่ส่งเป็นที่ ๒  จะได้  ๑ คะแนน    ดาว  และกลุ่มที่ส่งเป็นที่ ๓ จะได้ ๑ คะแนน   ๑ ดาว   คนที่ส่งหลังจากนั้นจะได้ เฉพาะคะแนน  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและดาวมากที่สุดคือผู้ชนะ    และคะแนนสูงสุดคือคะแนนเต็ม 

การนำไปทดลองใช้            

                   

๑.      การเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้ในห้องเรียนประมาณ ๑๕  นาที  

 

๒.    นำนักเรียนนั่งที่สนามหญ้า หรือร่มไม้ที่เคลื่อนไหวสะดวก  นักเรียนเข้ากลุ่ม

 

๓.    ให้ตัวแทนกลุ่มมารับโจทย์แล้วรีบกลับเข้ากลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันต่อกลอน

 

๔.    เมื่อกลุ่มใดเสร็จให้ยกมือขึ้น ครูรับมาพร้อม บันทึกลำดับการส่ง  

 

๕.    เมื่อนักเรียนส่งครบครูเฉลยทีละข้อแจ้งคะแนน  แล้วแจกโจทย์ข้อต่อไป

 ๖.     เมื่อครบทุกข้อ  ครูบันทึกคะแนนและดาวลงแบบบันทึกคะแนน 

ผลการทดลองใช้    กับนักเรียนชั้น ม .๒ / ๒

 

๑.      ในเบื้องต้น  นักเรียนแสดงทีท่าอิดเอื้อนที่จะออกจากห้องเรียน

 

๒.    เมื่อเริ่มต้นในโจทย์ข้อที่ ๑  นักเรียนตื่นเต้นมาก  ทุกคนช่วยเหลือกันอย่างดี  

 

๓.     ข้อที่ ๑   มีนักเรียนจำนวน  ๓ กลุ่มที่ต่อผิด    แต่หลังจากนั้นนักเรียนต่อได้ถูกต้องทุกกลุ่ม  เพียงแต่ใช้เวลาแตกต่างกัน   เมื่อถึงข้อที่ ๗- ๑๐  นักเรียนทุกกลุ่มใช้เวลาในการต่อกลอนน้อยมาก สามารถเรียบเรียงได้เร็วกว่าครู

 

๔.    ด้านมารยาทการเล่น   นักเรียนบางคนในกลุ่มที่แพ้เพื่อน  พยายามโกง  ด้วยการนำโจทย์ไป ๒ แผ่น เพื่อให้อีกกลุ่มไม่ได้รับ หรือรับช้า    ซึ่งผู้สอนได้ลงโทษทั้งกลุ่มโดยการวิดพื้น

 ๕.    บรรยากาศการเรียนรู้สนุกมาก     

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

 

๑.      การนำไปใช้กับคำประพันธ์กาพย์  กลอน  ควรให้นักเรียนต่ออย่างน้อย ๒ บท  เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องสัมผัสระหว่างบทด้วย

 ๒.    หากนำไปใช้กับโคลง  ควรนำโคลงของบทอื่นเข้ามาหลอกไว้ด้วย 

 

เขียนเมื่อ 
มีประโยชน์มากค่ะ..จะลองใช้สอนดูบ้าง ^^
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากค่ะ  หากต่อยอดได้ผลอย่างไร  เผยแพร่ให้ทราบบ้างนะคะ
ครูเจี๊ยบ
IP: xxx.113.17.167
เขียนเมื่อ 
เป็นเกมที่ฝึกการสังเกต และสร้างความกระตือรือร้น เด็ก ๆ น่าจะสนใจดีขออนุญาตนำไปใช้และเผยแพร่นะคะ
เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะครูเจี๊ยบ  ได้ผลอย่างไร  เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ

ครูเดียว
IP: xxx.123.194.53
เขียนเมื่อ 

กำลังสอนเรื่องการแต่งกาพย์ กลอน โคลงอยู่พอดีเลยค่ะ ขออนุญาตนำแนวคิดไปใช้สอนบ้างนะคะ ท่าทางน่าสนุกทีเดียว

เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะ ครูเดียว พบข้อค้นพบอย่าลืมนำมาเผยแพร่บ้างนะคะ ยินดีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

นิสิตวิชาชีครู
IP: xxx.53.2.249
เขียนเมื่อ 

ขอนำมาใช้ประกอบการทำรายงานนะค่ะ ขบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ นิสิตวิชาครู  ด้วยความยินดีค่ะ

แต่   นะคะ   ไม่ใช่  นะค่ะ

       สวัสดีค่ะ     อย่างนี้ใช่

IP: xxx.149.25.235
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณค่ะที่ทำเว็บนี้ขึ้นมา

วรรณภา
IP: xxx.47.153.197
เขียนเมื่อ 

...ขอบคุณมากๆค่ะ ท่าน อาจารย์ภาทิพ

เป็นวิธีการสอนที่แยบยลมากค่ะ เป็นประโยชน์สำหรับการสอนให้เด็กๆเข้าใจง่าย

ขอบคุณค่ะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สำหรับครูผู้สอน และเด็กๆที่ได้เรียน.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูวรรณภา  ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

ครูโบว์อัสสัมศึกษา
IP: xxx.24.4.100
เขียนเมื่อ 

พอดีกำลังสอนเรื่องกาพย์ค่ะ ขอนำไปใช้สอนเด็กๆนะคะท่าทางน่าสนุก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูโบว์อัสสัมศึกษา ด้วยความยินดีค่ะ

ได้ผลอย่างไร  นำมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ

ทัมม์ คู่แก้ว
IP: xxx.175.30.218
เขียนเมื่อ 

เพิ่งเข้ามาครั้งแรก ดูแล้วปรับใจในวิธีการสอนที่ใหม่ๆ จะขอแนวคิดนี้นำไปใช้กับนักเรียนม.ปลายคงจะได้นะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูทัมม์ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

ครูกัล
IP: xxx.175.217.16
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตเอาไปลองใช่สอนนะคะเพราะเพิ่งจามาสอนไม่นานยังไม่มีประสบการณ์

มีเกมอื่นๆอีกไหมคะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับแนวทางการสอนใหม่ๆ

อรษา
IP: xxx.173.207.144
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ประเทศไทยมีคุณครูที่เก่งและแสนใจดีนะคะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะครูกัล

 

ขอบคุณค่ะครูอรษา

อรยา
IP: xxx.232.216.155
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้เพิ่มเติม

เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะ

นู๋พลอย
IP: xxx.130.109.143
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบมันเปิดไม่ได้อ่ะค่ะ ทำข้อสอบไม่ได้เลยค่ะ

ธีรพงษ์
IP: xxx.179.139.26
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ภาทิพมากๆครับ เกมน่าสนใจมากๆ