แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

                  การสอนให้นักเรียนเรียนรู้ฉันทลักษณ์แต่ครั้งก่อน ๆ ของผู้สอนนั้น  ในขณะที่มีประสบการณ์น้อยผู้สอนจะสอนโดยใช้แผนผังแสดงประกอบคำอธิบายและยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็น   แล้วให้นักเรียนท่องบทประพันธ์ตัวอย่าง    แต่เมื่อมีประสบการณ์การสอนมากขึ้น  ครูก็พบว่าหากให้นักเรียนได้อ่านเนื้อหาที่มีคำประพันธ์เหล่านั้นก่อน  ให้เด็กสังเกตฉันลักษณ์ด้วยตนเอง  โดยครูใช้คำถามนำ ให้นักเรียนเกิดข้อค้นพบ  เป็นวิธีการที่ดียิ่งกว่า   และเมื่อครูคิดว่านักเรียนเข้าใจแล้ว  ครูก็ให้นักเรียนลองฝึกแต่งคำประพันธ์นั้น ๆ  นักเรียนก็ใช้สัมผัสถูกต้องบ้าง  ไม่ถูกต้องบ้าง   นักเรียนที่ไม่มีความถนัดในการใช้คำ  การสัมผัสก็จะรู้สึกว่ายาก  และน่าเบื่อ   ผู้สอนจึงพยายามคิดค้นหาวิธีการใหม่  ที่จะให้นักเรียนเข้าใจฉันทลักษณ์โดยการเล่นเกม    ผู้สอนตั้งชื่อว่า  เกมดอกสร้อยร้อยสัมผัส  ซึ่งมีวิธีการจัดทำเกมดังนี้   

          วิธีการจัดทำเกม

   

                ๑. ครูเลือกชนิดของคำประพันธ์ที่ต้องการสอน  ในครั้งนี้ผู้สอนสอนเรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า    ผู้สอนเลือกมาจำนวน ๑๐   บท  

   

                ๒. แยกบทดอกสร้อยแต่ละบทออกเป็นวรรค ๆ     สลับกัน    พิมพ์ลงกระดาษ A 4  แล้วตัดแยกออกเป็นข้อ ๆ 

  

                ๓. เขียนวิธีการเล่น   พร้อมแบบบันทึกการต่อกลอนสำหรับนักเรียนแต่กลุ่ม 

 

                ๔. จัดทำแบบบันทึกคะแนน  
 

                ตัวอย่างเกม

  

ข้อที่   /วรรค ห้อง   /กลุ่ม ลำดับที่ คะแนน
                     

  ๑.   มีเนินหญ้าใต้ต้นเกลื่อนกล่นไป                      ๒. สูงใหญ่รากย้อยห้อยระย้า          

๓.  เรายิ่งใกล้หลุมนั้นทุกวันเอย                             ๔.  ต้นเอ๋ยต้นไทร 

๕.และต้นโพธิ์พุ่มแจ้แผ่ฉายา                                ๖. ดุษณีนอนราย ณ ภายใต้ 

๗. แห่งหลุมลึกลานสลดระทดใจ                           ๘.ล้วนร่างคนในเขตประเทศนี้    

เฉลย

ข้อที่   /วรรค ห้อง   /กลุ่ม ลำดับที่ คะแนน
     

          ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนน  

ข้อที่  /กลุ่มที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒
                       
                       
                       
                       
                       
รวม                        

 
วิธีการเล่น  ๑.      ให้แต่ละกลุ่มเตรียมการโดยอ่านบทดอกสร้อยอย่างน้อย ๑ . เที่ยว  สังเกตคำสัมผัสและเนื้อหาของบทดอกสร้อยนั้น ๆ  แล้วปิดหนังสือ