พุ เป็นระบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีความแตกต่างทำให้สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวมากจึงมีชนิดของสิ่งมีชีวิตมาก พุ เป็นลักษณะพื้นที่สำคัญที่พบมากในจังหวัด กาญจนบุรี

พุ เป็นคำที่ชาวบ้านใช้จำกัดความ พื้นที่บริเวณที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากดินหรือแอ่งที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังทั้งปีหรือไม่ก็ได้

พุ นั้นจะต่างจาก พรุ ซึ่งเป็นสังคมพืชป่าดงดิบชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวคือเจรฺยเติบโตในที่ลุ่มต่ำมีน้ำจืดท่วมขังตลอดปี

สำหรับพื้นที่พรุนั้นจะมีเศษซากพืช และอินทรียวัตถุทับถมกันนานจนกลายเป็นดินอินทรีย์ทับถมกันเป็นชั้นหนา สภาพน้ำที่อยู่ในพรุนั้นจะมีความเป็นกรดสูงเนื่องจากการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุนั่นเอง