SAD - KM Workshop การรับน้องโดยนิสิต

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  1       เรื่องเล่าที่ :  1

ผู้เล่า :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อเรื่องเล่า :  การรับน้องโดยนิสิต


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
-นิสิตขอจัดกิจกรรมรับน้องโดยขอดูแลกันเองในขณะที่ สกอ.
ประกาศไม่ให้มีการรับน้อง นิสิตให้การยืนยันว่าจะทำตามกฎกติกา
จัดการโดยนิสิตกันเองภายใต้กรอบ
- มีการตั้งทีมงาน “กนช” คณะกรรมการการรับน้องและประชุมเชียร์
 มี 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มวินัย  2.กลุ่มผู้นำสันทนาการ  3.กลุ่มสวัสดิการ 
 4.กลุ่มรักษาพยาบาล
     
โดยแต่ละกลุ่มมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้มีการรับน้องอย่าง
สร้างสรรค์  ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดการ/รับผิดชอบ ถ้ามหาวิทยาลัย
จัดการเองทั้งหมดจะไม่สามารถทำได้แน่“กนช” ฝังอยู่ตามการรับน้อง
ของทุกคณะ ทำให้อยู่ในกฎกติกาพอสมควร  ท้ายที่สุดการรับน้องที่
รุนแรงทารุนจะหายไป


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1.ความร่วมมือของเด็กนิสิตรุ่นพี่ที่มีต่อกฎระเบียบมหาวิทยาลัยและ
ข้อตกลงร่วมกันของนิสิต 
2.การเปิดโอกาสให้นิสิตเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อประโยชน์ต่อนิสิตเอง
3.การเตรียมการและการฝึกอบรมที่ดี (รวมการซักซ้อมที่ดีด้วย)

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
         นายปราโมทย์  สิทธิจักร

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 64196, เขียน: 29 Nov 2006 @ 16:42 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • เป็นbest practice และมีโอกาสได้ฟังเรื่องเล่าอย่างเต็มๆ ที่สุโขทัย
  • ดีมากครับ
ยอดเยี่ยมเลยต้น ทำต่อเรื่อย ๆ จนเสร็จนะ ให้ได้ Success story mapping ที่สมบูรณ์ให้ได้ และที่สำคัญที่สุดคือควรนำไปใช้ในการ ลปรร. กันต่อไป (B2B) เพื่อให้เกิดเป็น CoP ให้เป็น Network ที่เข้มแข็ง จะคอยเอาใจช่วยเต็มที่
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ สำหรับกำลังใจ  หนูจะตั้งใจทำให้เรียบร้อย  ในเร็วๆ นี้ค่ะ