การดำเนินการ ประกอบด้วย 7 กิจกรรม คือ                1. การจำแนกพื้นที่               2. บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตร               3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี               4. สร้างเครือข่าย               5. พัฒนาด้านการตลาด               6. สนับสนุนการดำเนินงาน               7. ประเมินผลโครงการ  การจัดการ                ในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา โดยการเชิญมาเป็นวิทยากรร่วมการถ่ายทอด ในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร พร้อมถึงสาธิตการวิเคราะห์สารพิษจากตัวอย่างอาหารในกระบวนการผลิต เป็นกระบวนการที่สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเป็นอย่างดีที่จะมีความมุ่งมั่นทำการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานสู่ระดับเกษตรอินทรีย์ต่อไป