เริ่มจัดทำรูปเล่มโครงการ (7-11-2560)

ดำเนินการจัดทำรูปเล่มโครงการ

   วันที่  7 พฤศจิกายน  2560  ข้าพเจ้าและทีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพชรบุรีได้แบ่งกลุ่มกันออกเป็นกลุ่มย่อยตามประเด็นที่แต่ละคู่ทำ  ซึ่งความคืบหน้าของแต่ละคู่ก็ผ่านการจัดทำโครงการเป็นที่เรียบร้อยเหลือก็เพียงการจัดรวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มรายงาน  และในวันนี้คู่ของข้าพเจ้าก็ได้เริ่มการจัดทำรูปเล่มรายงานโดยแยกหัวข้อตามที่คู่มือกำหนดเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของตัวเล่มโครงการ  สิ่งที่เริ่มทำในวันนี้คือการจัดวางข้อมูลองค์กรหน่วยฝึกรวมไปถึงการจัดลำดับกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในหน่วยฝึก

                  ภาพที่ 1-2 เริ่มจัดทำรูปเล่มโครงการ  (7-11-2560 : เวลา 8.30-17.00น.)<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)