การดำเนินโครงการระยะที่ 2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นศาสตร์ของพระราชการทำเกษตรผสมผสาน(วันนี้ 2-11-2560)

การดำเนินโครงการระยะที่ 2  เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นศาสตร์ของพระราชการทำเกษตรผสมผสาน

      วันที่  2 พฤศจิกายน 60  ข้าพเจ้าและคู่ร่วมกันจัดดำเนินโครงการระยะที่ 2  คือการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นศาสตร์ของพระราชการทำเกษตรผสมผสาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ไร่ทองหทัย  หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  เริ่มต้นกิจกรรมโครงการจะมีการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ  การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการชมวีดีทัศน์เพื่อเปิดทัศนคติ  รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จแล้ว  มีการฟังบรรยายเรื่องศาสตร์ของพระราชาจากวิทยากรของศูนย์ และลงแปลงเพ่อศึกษา  รับชมการสาธิตจากทีมงานวิทยากร และกิจกรรมสุดท้ายคือการเสวนาแลกเปลี่ยนถึงองค์ความรู้และสภาพปัญหาที่แต่ละคนพบเจอหรือเป็นอุปสรรคในการทำการเกษตรเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีทำจนนำไปสู่การพัฒนา


การดำเนินโครงการระยะที่ 2  เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นศาสตร์ของพระราชการทำเกษตรผสมผสาน

                                                 (2-11-2560: เวลา 8.00-15.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)