ผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ฯลฯ

sutti
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ฯลฯ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรม ๘ ประการ อะไรบ้าง คือ

          ภิกษุในธรรมวินัยนี้

          ๑. เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใสิกขาบททั้งหลาย

          ๒. ฉันโภชนะที่เขาถวาย จะเศร้าหมองหรือประณีตก็ตาม โดยเคารพไม่รังเกียจ

          ๓. รังเกี่ยจกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต ตลอดถึงรังเกี่ยจการประกอบบาปอาุศลธรรมต่างๆ 

          ๔. เป็นผุ้สงบเสงี่ยม อยู่ร่วมกันเป็นสุข ไม่รบกวนภิษุอื่นๆ 

           ๕. เป็นผุ้เปิดเผยความโอ้อวด ความพยศคดโกงแก่พระศาสดา หรือเพื่อพรหมจารีทั้งหลายผุ้เป็นวิญญูชน ตามความเป็นจริง

           ๖. พระศาสดา หรือเพื่อพรหมจรีทั้งหายผุ้เป็นวิญญูชน พยายามช่วยกันกำจัดความโอ้อวด ความพยศคดโกงเหล่านั้นของเธอได้ 

            ๗. เป็นผู้ศึกษา คือ ใฝ่ใจอยู่ว่ "ภิกษุอื่นๆ จะศึกษาหรือไม่ก็ตามเฉพาะข้อนี้เราจักศึกษาได้" เมื่อดำเนินไปก็ดำเนินไปตามทางตรงเท่านั้น คือ สัมมาทิฎฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ

            ๘. เป็นผุ้ปรารภความเพียรอยุ่ว่า จะเหลืออยู่แต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตาทที เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห่งไปเถิด เรายังไม่บรรลุผลที่พึงบรลุ ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว จักไม่หยุดความเพียร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผุ้ประกอบด้วยธรรม ๘ นี้แลควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ฯลฯ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ( โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒ หน้า ๒๓๖, พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฎฐกนิบาท [๑. ปฐมปัณณาสก์] ๒.มหาวรรค ๔.อัสสขฬฺงกสูตร)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปกใสความเห็น (0)